Славянское единство
Славянское единство. Авторский аналитический проект

авторский аналитический проект

Форум аналитического проекта Александра Абакумова "Славянское единство"

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.Угорська Русь.

Сообщений 481 страница 510 из 612

481

Завещание (память) Гостомысла (783, Новгород; 77; 27.06 860, Волотово Поле)
http://f3.s.qip.ru/rPlo1pLU.jpg
…Въ лЪто 6366 разъболЪся зЪло Гостомыслъ а сълъ поiдЪ от нь Годъславу къ ОбодърiтЪ iже суть варязЪ-русы дажь абiе прiспЪ вънучЪ РодЪрiгу на Русь а кънязьмъ на ЛадожЪ ставiтi а съ родъмъ своя А харатiю даяшЪ о сЪмъ А Вадiмiру яко старЪйшЪму НовЪгърадЪ по Гостомыслу къняжiтi А Iзъбору iже Айсъбаръ на IзъборъстЪ бытi А Iнару на БЪлеЪзЪрЪ къняжiтi А старЪйшiй Осъкълодъ вiтаетъ съ родъмъ оу ОлъдiрЪ въ КiевЪ
Въ лЪто 6368 дъня 27 элулъ мiнiа прiiдЪ ноужьда вЪлiя на земълю СловЪнъскую Бо прЪставiся кънязь вЪлiй СловЪнъскiй Гардъмундъ iже наречЪнъ Гостомыслъ А языцы рускымi а словЪнъскiмi въсЪмо оплачьнъ А хълъмъ Ъго же на ВълътовЪ iже оу Хьлмъгарда А прiiдутъ на погребЪнiе вьсь прiсънъ Ъго А жена едiна Ъго Софiя А дъщЪрi Ъго Радуна а Русълава А сыновьць Ъго Будiгостъ А нЪтiя ОлЪва А вънучi Ъго старЪйшiя Осъкълодъ а Вадiмундъ А Iзъборъ а Эйнаръ а Росiца А правнучЪ Борiсълавъ iже Борiчь а мЪзiны отрочЪ
http://f6.s.qip.ru/rPlo1pLV.jpg
Людъмiла а Фрулавъ а ВЪлъмудъ Сь прiснь аже вЪдалi кънязя въ вiтанiе Ъго а въ худостi а въ оуспЪнii Ъго же
А въсЪхъ лЪтъ Гостомысловыхъ бяше седъмъдесятЪ а седъмь А оуспЪлъ Гостъмыслъ къ четырьмъ сынамъ своiмъ же iже съгiнулi въ лЪто 6334 въ морЪ Варяжъскъмъ А вiталъ бЪзъ нiхъ же 34 годiны на Русi СловЪнъской А бълагая памятЪ Ъго на земълЪ СловЪнъской прЪбудЪтъ на векы
***
В год 858-й очень сильно заболел (разъболЪся зЪло) Гостомысл и послал посла (сълъ поiдЪ) к Годславу, к ободритам (Годъславу къ ОбодърiтЪ), то есть к варягам-русам (iже суть варязЪ-русы), (с прошением,) чтобы пришел внук Родериг на Русь для княжения на Ладоге со своей семьей (дажь абiе прiспЪ вънучЪ РодЪрiгу на Русь а кънязьмъ на ЛадожЪ ставiтi а съ родъмъ своя). И грамоту (харатiю - греч. небольшая договорная грамота. На пергамене?) дал о том (даяшЪ о сЪмъ). А Вадимиру (Вадiмiру) как старшему (яко старЪйшЪму) в Новгороде после смерти Гостомысла княжить (НовЪгърадЪ по Гостомыслу къняжiтi). А Избору, который Айсбар (а Iзъбору iже Айсъбаръ) в Изборске быть (на IзъборъстЪ бытi), а Инару на Белоозере княжить (а Iнару на БЪлеЪзЪрЪ къняжiтi). А старший (старЪйшiй), Аскольд (Осъкълодъ), живет с родом в Киеве, у Дира (вiтаетъ съ родъмъ оу ОлъдiрЪ въ КiевЪ)…
В год 860-й от РХ, в день 27 июня месяца, пришло великое горе (прiiдЪ ноужьда вЪлiя) на землю Словенскую (на земълю СловЪнъскую): умер (прЪставiся) великий князь словенский Гардмунд, нареченный на Руси Гостомыслом, и был он оплакан всеми людьми словенскими и русскими (а языцы рускымi а словЪнъскiмi въсЪмо оплачьнъ), и могила (хълъмъ) его есть на Влатовом (поле), что у Хольмгарда (на ВълътовЪ iже оу Хьлмъгарда), и пришли (прiiдутъ) на его похороны (на погребЪнiе) все родственники (вьсь прiсънъ) и жена (жена едiна - оставшаяся?) его София (Софiя), и дочери его Радуна и Руслава (Радуна а Русълава - нет Умилы), и племянник (сыновьць) его Будигост (Будiгостъ), и племянница (нЪтiя) Олева (ОлЪва) и старшие его внуки (вънучi Ъго старЪйшiя) Аскольд и Вадимунд (Осъкълодъ а Вадiмундъ), и Избор, и Эйнар, и Росица (а Iзъборъ а Эйнаръ а Росiца), и правнук (правнучЪ) Борислав, он же Борич (Борiсълавъ iже Борiчь - сын Аскольда), и младшие отроки (мЪзiны отрочЪ) Людмила, Фрулав, Вельмунд (Людъмiла а Фрулавъ а ВЪлъмудъ). Это вся родня (сь прiснь), кто знал князя при жизни (аже вЪдалi кънязя въ вiтанiе Ъго), и при его болезни (а въ худостi), и при кончине его (а въ оуспЪнii Ъго же)…
А всех лет Гостомысла было 77, и ушел к своим четырем сыновьям (А оуспЪлъ Гостъмыслъ къ четырьмъ сынамъ своiмъ), которые погибли (съгiнулi) в год 826-й от РХ в Варяжском море (в озере Варяжском погибли все дети мужского пола рода Гостомысла от рук норманнов Гунульфа, первенца Улофа, конунга викингов, которые живут в Сигтуне (древняя столица Швеции, в 60 километрах от Стокгольма, около аэропорта Арланда)). И жил он без них 34 года на Руси Словенской. И добрая память о нем на земле Словенской сохранится навеки - А благая памятЪ Ъго на земълЪ СловЪнъской прЪбудЪтъ на векы
http://f6.s.qip.ru/3GS55J9r.jpg
Огълава XII Се Рурiкова Русь а сътЪзя Ъя Запiсъкъ iзъ БудiнЪнькаго Iзъбърнiка о лЪтЪхъ мiнувъшiхъ аже от оуспЪнiя ГостомысловЪ а до оуспЪнiя ЯрославЪлЪго
Въ лЪто 6366 прiiдЪ от Гостомысла сълъ Годъславу на Полабiе А просящЪ Гостомысль дабы прiслатi болъщего вънука РудЪрiга на СловЪнЪхъ къняжЪнiя дъля на Ладожье А память въда сълъ Годъславу о наслЪдънiцi ГостомысловЪ на СловЪнЪхъ А Оскълоду бытi оу ПолянЪхъ занежЪ зятiй а сынЪ назъванъ Ольдiру А Вадiмiру бытi оу НовЪгърадЪ яко старЪйшЪму А сыновъцЪ Будiгосту бытi на ПлЪсковЪ А РудЪрiгу бытi на Ладожье А Iзъбору бытi на IзъборъстЪ яко отчiна Ъ А Iнару бытi на БЪлеЪзЪрЪ А СiгънЪтръ съ Торвардъръмъ осташася на отчiнЪ Полабъской яко наслЪдънiцi ГодъславовЪ оу ОбодрiтЪхъ
Въ лЪто 6368 оумЪрлъ кънязь Русi СловЪнъской вЪлiй а бълагый Гостомыслъ А земъля въсплакася на вьсь Русi СловЪнъской А гърЪбiщЪ Ъго ЪсьтЪ на ВълатовЪ додънесь А зача къняжiтi оу НовЪгърадЪ кънязь Вадiмiръ а наречЪнъ оу варязЪй яко Вадiмундъ А онъ же суть старЪйшiй вънучЪ Гостомыслъвъ iже по завЪту дЪдовЪ прiiшЪдъ от ПлЪсковЪ
Глава XII. Рюрикова Русь и путь ее Записки из Будинского изборника о времени, прошедшем от кончины Гостомысла и до кончины Ярослава
В год 858-й прибыл посол к Годславу на Полабие, с просьбой от Гостомысла, что-бы Годслав прислал бОльшего (среднего, но не старшего) внука Родерига (у Гостомысла было семь внуков и одна внучка) на Словенское княжение в Ладогу (болъщего вънука РудЪрiга на СловЪнЪхъ къняжЪнiя дъля), и посол память (завещание) отдал Годславу о наследниках Гостомысла на Словенской земле. А Аскольду велел быть у полян, потому что он зять и сын названый князю Олдиру, и Вадимиру велел быть в Новгороде как старшему (яко старЪйшЪму) внуку, и племяннику Будигосту велел быть в Плескове, и Родеригу велел быть в Ладоге, а Избору - в Изборске, так как это отчина его. И Инару велел быть в Белоозере, а Сигнётр и Торвардр остаются на отчине Полабской как наследники князя Годслава у ободритов.
В год 860-й умер князь Руси Словенской великий и благий (благий - творящий благо, добро) Гостомысл. И восплакала вся земля Словенская, и доныне есть могила (гърЪбiщЪ) Гостомысла на Волотовом поле. И начал (зача) княжить в Новгороде князь Вадимир, нареченный у варягов (варягов-пруссов) Вадимундом, так как он старший внук Гостомысла, который пришел по завещанию деда (завЪту дЪдовЪ) из Плескова (Пскова)
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Редактор Владимир Егоров. Великий Новгород: ООО «Типография «Виконт», 2014. 343с.
https://vk.com/doc399489626_464573375 18Мб pdf
https://www.twirpx.com/file/2385856/

0

482

Родословие Гостомыслово
http://f4.s.qip.ru/rPlo1pMA.jpg
О повелЪнii ОскълъдовЪ по преставлЪнiю кънязя словЪнъскаго Гардъмунда въ лЪто 6368 а дЪда Ъго iже наречЪнъ въ словЪнЪхъ яко Гостъмыслъ
ВЪлiй хаканъ роусъкъ Нiколай а наречЪнъ Оскълодъ се въторiцью въдаяшЪ въ обiтель печЪръскыя родословiе колЪна кънязя словЪнъскаго а дЪда Ъго же Гардъмунда iже преставiся въ лЪто же 6368 въ ХълмъгардЪ въ СловЪнЪхъ А повелЪ мънiхъмъ печЪръскiмъ iже суть вiвлiфарii бълагъ завiтъкъ о сЪмъ тъворiтi А лЪта вiтанiя кънязЪй словЪнъскихъ а дЪянiя ихъ же въ харатiяхъ правiтi А въ iстiнЪ сътъворiтi от зачала рода словЪнъскаго аже по преставлЪнiю ГардъмундовЪ А съ дърЪвлiямi харатЪямi съвъкоупiтi А сь въдано въ обiтЪль печЪръскiя аже въ КыевЪ въ лЪто 6368 афiрь 27 дъня А сь прiялъ мЪзiнъ хартофiлаксъ Нiкосъ суть пiсьць а iеромънiхъ въ обiтЪлi печЪръскiя…
…Кънязь же Оскълодъ сiмъ повЪдашЪ о преставлЪнii дЪда Ъго бълагаго Гостъмысля а поча сълезiтi по нь а просящЪ мънiхы печЪръскiя за нЪ…
О повелении Аскольда в год 860-й от РХ по поводу кончины князя словенского Гардмунда, он же дед его Гостомысл
Великий каган (хаканъ) русский Николай, нареченный Аскольд (а наречЪнъ Оскълодъ), вторично (въторiцью) отдает в Печерскую обитель родословие колена князя словенского и деда его Гардмунда, который умер (преставiся) в год 860-й от РХ в Хольмгарде Словенском. И повелевает монахам печерским, которые библифарии (iже суть вiвлiфарii), подготовить добрый свиток о сём (бълагъ завiтъкъ о сЪмъ тъворiтi). И лета жизни князей словенских и деяния их же в хартиях (статьях) справить. И в истине сотворить (а въ iстiнЪ сътъворiтi) от начала рода словенского аж до кончины Гармундовой И с древними хартиями (статьями-документами) совокупити (а съ дърЪвлiямi харатЪямi съвъкоупiтi). И это (родословие) отдано в обитель Печерскую, которая в Киеве, в год 860-й от РХ, октября 27-го дня. И принял его младший библиотекарь (хартофiлаксъ) Никос, писец и иеромонах в Печерской обители.
…Князь же Аскольд этим поведал о кончине деда его, доброго (бълагаго) Гостомысла, и стал рыдать по нем (сълезiтi по нь), и просил печерских монахов за не…(далее текст утрачен)
http://f3.s.qip.ru/rPlo1pMB.jpg
http://f2.s.qip.ru/rPlo1pMC.jpg
Родословiе ГостомысловЪ
А се родъ Гостомысловъ а мЪзiна адельфiя Ъго же Радомысла iже чады БурiсъвалдовЪ

(Будинский Изборник - список А.Ю. Велчева. 1930г. София-Киев. Н.К.)
Родословие Гостомыслово: род Гостомысла и младшего брата его Радомысла, они дети Бурисвальда (годы от РХ)
Словены (СловЪнЪ)
Бурисвальд (Буривой) (768 Новгород, 833 в Биармии (на БярмiЪ))
От Бурисвальда:
Гардмунд (Гостомысл) (783 Новгород, 860 Волотово поле);
Радмунд (Радомысл) (785 Новгород, 836 убит у Сигтуна) - князь на Ладожье.
Жены Гостомысловы:
1-я варяжка (варяжька) Ньёруна (785). Союз в 800. Дети: Сигурд (801, 826); Торвальд (803, 826); Гуннар (806, 826). Все убиты Гунульфом в 826-м.
2-я словенка (словЪнъка) Руяна (788). Союз в 804. Дети (Новгород - Хъльмъгардъ): Радуна (805; Умила (807); Ларс (809, 826 убит Гунульфом).
3-я гречанка (гъркыня) Софья (793). Союз в 809. Дети: Руслава (812).
Радомысл женился на словенке Неждане (786) в 802. Дети: Будигост (803) - князь Белоозеро на Ладожье; Олева (805).
От Сигурда и Олевы (дочери Радомысла), союз в 822, - Аскольд (823). В 852г. прибыл в Киев, к Олдиру, как зять его и названный сын (Въ лЪто 6350 поiдЪ Кыеву къ Олъдiру бо зять Ъго есi а сынъ названъ).
От Радуны и Турислава (варяги-пруссы), союз в 822, - Вадимир (Вадимунд) (824). С 846-го князь в Плескове. С 860г. после кончины Гостомысла, стал княжить в Новгороде (От лЪта 6368 по оуспЪнii ГостомысловЪ сЪдЪ кънязьмъ въ НовЪгърадЪ).
Аскольд и Вадимир - это старшие внуки Гостомысла (А се старЪйшiя вънучЪ ГостомысловЪ).
От Умилы и Годслава (это варяги-русы - се суть варязi-русЪ), союз в 826: Рюрик (827), Синеус (829), Трувор (831). Это варяги-руссы. Это средние внуки Гостомысла, которые жили с отцом Годславом и матерью Умилой на Полабии, у ободритов, в г. Мекеле, и пришли на Pycь в 862 году, а названы как варяги-русь, потому, что их отец Годслав происходил из рода Руса (А се сьрЪдънiя вънучЪ ГостомысловЪ iже вiтаютъ оу отьчЪ ГодъславЪ а матЪрi Умiлы на Полабiе оу ОбодрiтЪхъ въ МекелЪ гърадЪ А прiiдохъ на Русь въ лЪто 6370 А прозъвашася ако варязi-русь бо отЪнъ Годъславъ iже от рода РусовЪ).
От Руславы и Будигоста (это словены - се суть СловЪнЪ), союз в 828: Избор (829) - князь изборский (кънязь на IзборъстЪ); Эйнар (832) - князь белоозерский (кънязь на БЪлеЪзЪрЪ); Русгердь (Росица) (838). С 874г. стала второй женой Рюрика и родила ему Игоря (От лЪта 6382 аже въторая бо жЪна Рурiкова а матЪрь Iнгъвара iже наречЪнъ Iгърь). - Это словены. Это младшие внуки Гостомысла.
А это их сородичи: варяги-ругены, варяги-русы, варяги пруссы (А се съродiчЪ iхъ iже от варязЪй ругЪнЪ, русЪ а прусЪ)
Варяги-пруссы (Варязi-ПрусЪ)
Драгвальд (Драгъвалдъ, Драгъвiтъ) (739) -> Войномир (ВъЪмундъ, Воiномiръ) (763) - родичи (прiснЪ) от Поморян -> Турислав (796 Кёнигтун (КЪнiгътунъ - княжий город? - Кенингсберг c 1255г.?) , 844)
Варяги-русы (Варязi-РусЪ)
Торуск (Търасъкъ, Туръ Рускъ) (750) -> Славмир (Олавъмундъ, Славъмiръ) (763) - родичи от Ободритов на Полабии (прiснЪ от ОбодрiтЪ на ПолабiЪ) -> Годслав (800 Мекел, 870)
Варяги-ругены (Варязi-РугЪнЪ)
Вифаст (742) -> Рюар (774) - родичи от Ругенов, которые с острова Руян (прiснЪ от РугЪнЪ iже съ отока Руянь) -> Инегельд (804 Рюген)
Гудмунд (Гудъмундъ) (747, 797 убит в Серкаланде (СЪркъландi - страна сарацинов) (в другом месте - в Бердаа) - ярл из Упсалы (ярлъ от Упсълi) -> Ингвар (768, 797 убит в Серкаланде - в другом месте - в Бердаа).
От Инегельда (это варяги-ругены - се суть варязi-ругЪнЪ): Астрид (831). С 852г. стала женой князя Эйнара и родила ему Велемуда на Белоозере (От лЪта 6360 суть жЪна кънязя Эйнара а матЪрь Элъмунда А сЪдЪ на БълеЪзЪрЪ); Ефанда (832). С 850г. стала первой женой Рюрика и родила ему дочь Ингигерду на Полабии в Мекеле (От лЪта 6358 суть пЪрьвъ жЪна Рурiку а матЪрь IнгiгЪрдЪ А сЪдЪ на Полабii iже въ МекЪлЪ); Хельг (Олег) (840). Шурин Рюрика и вначале находился на острове Рюген-Руян (Шюрiнъ Рурiковъ А сЪдЪ на отокЪ РюгЪнъ iже Руянь бо варязi-ругЪнЪ).
Это родственники Рюрика, которые пришли с ним на Русь в 862 году от РХ (А се суть прicнЪ Рурiкова iже прiiдутъ на Русь въ лето 6370 въкоупЪ съ Рурiкомъ).
Словенский князь Гостомысл имел семь детей от трех жен и племянника с племянницей от младшего брата Радомысла, который был убит в 836 году у г. Сигтуна. И еще были у Гостомысла семь внуков и одна внучка, любимая Росица. И всех лет жизни его было 77 и похоронен в могиле на Волотовом поле
Кънязъ же словЪнъскiй Гостъмыслъ iмааше сЪдъмь чадъ от женъ трiехъ а сыновЪца а нЪтiю от адЪлъфiя мЪзiна Радомысля iже сьмЪрть прiяше въ лЪто 6344 въ СiгъвiетунЪ. А еште iмааше сЪдъмь вънучЪй а едiну вънучьку любую сьрдьцу мЪзiну Росiцу А въсЪхъ годiнъ вiтанiя Ъго 77 А гърЪбiште на ВълътовЪ
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Редактор Владимир Егоров. Великий Новгород: ООО «Типография «Виконт», 2014. 343с.
https://vk.com/doc399489626_464573375 18Мб pdf
https://www.twirpx.com/file/2385856/
http://history-fiction.ru/books/all_1/s … book_4912/

0

483

Семья Гостомысла
http://f4.s.qip.ru/rPlo1pME.jpg
СЪмiя ГостомысловЪ
По прЪставлЪнiю же БурiсъвальдовЪ осташася чада Ъго Гардъмундъ а Радъмундъ а роды iхъ словЪнъскiя на прЪдЪлахъ iхъ Русi СловЪнъской же аже прострiся от ЪзЪрi Варяжьско а до IръмЪрi а далЪ до БяръмiЪ аже на ръцЪ Коуманi А от Ладыжiя аже до БЪлЪЪзЪрЪ А сь iхъ же прЪдЪлы…
Въ лЪто 6308 пояша кънязъ вЪлiй словЪнъской Гардъмундъ iже Гостъмыслъ наречЪнъ от рода нуръманъ яко нЪтiю Улафову пълъняньку НьЪрунъ А родi Ъмоу съвараха Сiгурда А въторiцЪю родi Туръвалда А послЪжьдЪ мЪзiна Гунънара же родi
Въ лЪто 6310 пояша мЪзiнъ братаръ Гостомысловъ iже Радьмундъ а наречЪнъ Родомыслъ словЪньку
http://f1.s.qip.ru/rPlo1pMF.jpg
Нежьдану аже родi Будiгоста а дъщЪръ же ОлЪву
Въ лЪто же 6312 пояша Гостъмыслъ въдругые въ жЪно словЪнъку же Руяну аже съ отока РюгЪнЪ iдЪ вiтаЪ прiснь ГостъмысловЪ суть варязЪ-ругЪнЪ А сь Руяна родi же дъщЪрi Радуну а Умiлу а мЪзiна Ларъса въ лЪто же 6317
Аже въ лЪто 6317 пояша Гостъмыслъ въ трЪтiе жЪны Софiю пълънянъку от гърЪцi аже родi Ъему дъчi мЪзiну Русълаву а наречЪна яко Славуна
Въ лЪто 6330 Сiгуръдъ сутъ съварахъ Гостъмыслъвъ пояша дъщЪрь сътрыЪву ОлЪву аже родi Ъмоу сына Айскалъда iже вънучЪ пьръвъ Гостъмыслъвъ А наречЪнъ Оскълодъ в словЪнЪхъ
Въ тоЪ же лЪто 6330 поiдi Радуна за Туръслава iже ТорiслЪйфъ суть кънязя от поморянъ iже варязЪ-прусi а вiтающЪ на мЪжЪхъ съ Данъмаркъмъ А родi сына Вадъмунда iже наречЪнъ Вадiмiъ суть вънучЪ въторый Гостомыслъвъ СiцЪ Айскалдъ а Вадъмундъ сутъ вънучЪ старЪйшiе ГостомысловЪ
Въ лЪто 6334 пояша дъщЪрь Умiлу ГостомысловЪ вЪлiй кънязъ Халдълавъ iже Годiславъ от ОбодърiтЪ iже варязЪ-русЪ бо сущi от колЪна Руса СiвЪръца А оувЪдi сь Умiлу за морЪ въ гърадъ МекЪлъ iже оу ОбодърiтЪхъ А вЪны прЪвЪлiкъ въдаяшЪ Гостомыслу А сънастiе а лодiе а анъкiры а сЪкоры аркудЪасъвЪ а аръмЪлiны а алатосъ а камЪнiЪ дърагыя дъщЪрЪй Гостомысловыхъ дъля А афiсъхы же вiнъныя а варелакы ратъныя же А рядъ на вьсь вЪкы сътъворi съ Русью
А родi Умiла въ ОбодърiтЪхъ трiехъ сынъвъ а вънучЪй сърЪдънiхъ же ГостомысловЪхъ А едiнъ РодЪрiгъ А въторъ СiгънЪтръ А трiетiй Торъвардъръ А онЪ же чада ГодiславовЪ iже вiтанiе iхъ въ ОбодърiтЪхъ въ МекЪлЪ оу варязi-русi бо от Руса СiвЪръцЪ iхъ зачяло А бяхутъ въ сь МекЪлЪ до възъмужанiя оу отня Годъслава 
Семья Гостомысла
После смерти Бурисвальда остались дети его Гостомысл и Радомысл и роды их словенские в пределах Руси Словенской, которая простерлась от Варяжского озера и до Ильменя, и дальше до Биармии, до реки Кумани, и от Ладоги до Белоозера, и это есть границы их…
В год 800-й женился великий князь словенский Гостомысл на племяннице Улофа полонянке Ньёруне, и родила она ему первенца Сигурда, а во второй раз родила Турвальда и потом младшего Гуннара родила.
В год 802-й женился младший брат Гостомысла, то есть Радомысл, на словенке Неждане, которая родила ему Будигоста и дочь Олеву.
В год 804-й женился Гостомысл вторым браком на словенке Руяне, которую привез с острова Рюген, где живут его родственники, варяги-ругены, и Руяна родила ему дочерей Радуну и Умилу и маленького Ларса в год 809-й.
В год же 809-й в третий раз женился Гостомысл на греческой полонянке Софье, и родила она ему дочь младшую Руславу, она же Славуна.
В год 822-й женился первенец Гостомысла Сигурд на Олеве, своей двоюродной сестре, дочери его дяди Радомысла, и родила ему Олева сына Айскальда, нареченного у словен Аскольдом, это был первый внук Гостомысла.
В тот же год 822-й вышла Радуна замуж за Турислава, он же Торислейф, князь поморянский из рода варягов-пруссов, которые живут на границе с Данией, и родила она сына Вадимунда, нареченного Вадимиром, это второй внук Гостомысла. Так, Айскальд и Вадимунд - это старшие внуки князя Гостомысла.
В год 826-й женился великий князь Хальдлав, который наречен Годславом; он - из племени ободритов, которых называют варягами-русами, потому что ведут они свой род от колена Руса Сиверца. И увез (Годслав) Умилу, среднюю дочь Гостомысла, за море, в город Мекел, к ободритам, и дал выкуп огромный за невесту Гостомыслу: и снасти, и лодки, и якоря, и шкуры медвежьи, и пушнину, и соль, и камни драгоценные для дочерей Гостомысла, и кувшины с вином, и бочки винные, и заключил вечный мир с Русью…
И родила Умила у ободритов трех сыновей, а внуков средних Гостомысловых: первый Родериг, а второй Сигнётр, а третий Торвардр, и они от Годслава, и жизнь их проходила в Мекеле-граде, у ободритов, которые есть варяги-русы, ибо от Руса Сиверца их начало, и жили они у отца своего Годслава до своего возмужания…
http://f6.s.qip.ru/rPlo1pMG.jpg
Въ тоЪ же лЪта 6334 печялi а кара Господъня прiгърядЪ абiе роду ГостомысловЪ за гърЪхы Ъго же а отче Бурiсълава а дЪда Ъго же БъранiслЪйфа за хыщЪнiе хърамЪвъ хрiстiанъскiя на СурожЪ а ЭгiнЪ а АмастрiдЪ а КърчЪвЪ А поточЪнiе хрiстiанъскыя чьловЪкы А оуязъвлЪнiе невiнъныхъ же гърЪцi А постiгънЪ печалЪ а нужьдЪ вЪлii кънязя Гардъмунда а вьсь родъ словЪнЪскъ сiце въ ЪзЪрЪ Варяжьскъмъ погiбоша вьсЪ чада мужьскъ чiна рода ГостомысловЪ от нуръманъ же ГунулъфовЪ сутъ съвараха Оллфова iже Ульфъ суть ярълъ вiкЪнъгъвъ iже сущi на СiгъвiетунЪ
…Сiце дъружiна СiгурдовЪ а оутопълЪ въ морЪ А разъметаша лодii iхъ нЪрою кърЪпъкъ бо къмЪтi немощЪнЪ от бъранi съ Гунулъфъмъ…А хыщьнъ нуръманЪ Ъго iже суть вiкЪнъгЪ яко вълъцы алъчьныя…А сыны чьтырЪ ГостъмысловЪ а не съмогълЪ доiтi къ бърЪзЪ а отдаа жiвотъ своi за Русi СловЪнъскую А быстi печалi вЪлiя на Альдожiе а въ ХълмъгардЪ А поча людiе сълезiтi по нiмъ же iже сущi въ родЪ словЪнъскъмъ А Сiгуръдъ моужь дъбъръ 25 годiнъ вiтанiя А остаа чадо едiно сiро А сь Айскалъдъ отрочЪ трiехъ лЪта А Торъвалдъ къраснъ моужь 23 годiнъ А Гунънаръ 20 годiнъ вiтанiя А мЪзiнъ Ларсъ юнЪць вьсь 17 годiнъ вiтанiя Сь печаль а горЪ вЪлiе постiгънЪ родъ Гостомыслъвъ а плЪмя словЪнъскоЪ
…А сътворiша трiзъну вЪлiю Гостомыслъ по чадамъ своя а воямъ же А къляшЪ Гунулъфу отмъщЪнiе възъдаа А завЪща вьсь родъ Ъго iзънiчьтожiтi А съгоубiтi яко прiспЪ годiна Ъго же
Въ лЪто же 6336 поiде Русълава аже Славуна сь мЪзiна дъщЪрь Гостомыслова аже от гърькынi за Будiгоста сыновъца Гостомыслова а родi Iзъбора а Iнара а дъщЪрь РусъгЪрту аже Росiца наречЪна дЪдомъ Гостомыслъмъ бо възълюблЪна вънучя Ъго
…А сiцЪ бысть родiся оу Гостомысла осьмь вънучЪй на радЪнiе дЪду а роду Ъго же А речЪ кънязь Гостъмыслъ яко нЪкълi Богъ отяшЪ сыновъ чьтърЪхъ за гърЪхы А възъратi осьмь вънучЪй радi служЪнiя Ъго роду словЪнъскому же а Русi едiной
http://f1.s.qip.ru/rPlo1pMD.jpg
Въ лЪто 6344 бысть мъразъ вЪлiй А iзъпълъчiся рать крЪпка а воi мъногы словЪнъскыя А поiдутъ съ Гардъмундъмъ на нурманЪ ГунулъфовЪ А въкоупЪ поiдоста братъръ мЪзiнъ Радъмундъ а съ дъружiною А от Мъзiслава такожьдЪ воi русiчЪ А поiдутъ по гълътi чьрЪзъ морЪ Варяжьско А прiiдоста вънЪзаапу Гунулъфу на Сiгъвiетунъ Абысть сЪща вЪлiя а страшьна А рускы воi мъногая нурманЪ iзънiчьтожа а оуязъвi яръла Гунулъфа А от забъронЪ събросаа Ъго на голъть а въ пЪлынь А iзътопълъ Гунулъфъ въ омутЪхъ...А мъногы вiкЪнъгЪ Ъго же съ оружьемъ iзътопълЪ такожьдЪ въ пЪлыняхъ подъ голътiю
...МЪзiнъ же адЪльфii Радъмундъ оумЪрлъ въ тоЪ же лЪто 6334 от язъвъ вЪлiiхъ аже обрЪтоша въ бъранi съ Гунулъфъмъ А осташася едiнъ Гостомыслъ iже старЪйшiй кънязь словЪньскiй
***
В тот же год 826-й от РХ внезапно пришли печали и кара от Господа роду Гостомысла за его грехи и грехи отца Бурисвальда и его деда Бранислейфа за разграбление христианских храмов на Суроже и на Эгине, и в Амастриде и Корчеве и ограбление христиан и убийство невинных греков; и постигли печаль и великая беда князя Гардмунда и весь род словенский: в озере Варяжском погибли все дети мужского пола рода Гостомысла от рук норманнов Гунульфа, первенца Улофа, конунга викингов, которые живут в Сигтуне (древняя столица Швеции, в 60 километрах от Стокгольма, около аэропорта Арланда)…
…Дружина Сигурда утонула в море, когда разметало их ладьи сильной волной (нЪрою кърЪпъкъ), а воины (къмЪтi) были ранены в сражении с Гунульфом…и хищными, как голодные волки, норманнам» его;…и четыре сына Гостомысла не смогли добраться до берега и отдали жизни свои за Русь Словенскую, и была великая печаль на Ладожье и в Хольмгарде, и начали люда рыдать по ним, по ушедшему из жизни 25-летнему Сигурду, мужу доброму, у которого остался сын единственный, осиротевший Аскольд, отрок трех лет, и по 23-летнему Торвальду, красавцу-мужчине, и по 20-летнему Гуннару, и по младшему Ларсу, совсем юноше 17 лет, и эта печаль и это великое горе постигли род Гостомысла и племя словенское…
И сотворил великую тризну Гостомысл по сынам своим и воинам, и поклялся воздать Гунульфу отмщение, и завещал уничтожить и погубить весь его род, когда придет тому время…
В год 828-й пошла Руслава, или Славуна, младшая дочь Гостомысла, рожденная гречанкой, за Будигоста, племянника Гостомысла, и родила Избора, и Инара, и дочь Русгердь, которая ее дедом Гостомыслом наречена Росицей, ибо она любимая внучка его…
…И так было: родились у Гостомысла восемь внуков на радость деду и роду его, и говорил князь Гостомысл, что некогда Бог отнял четырех сыновей за его грехи и вернул ему восемь внуков ради служения его роду словенскому и Руси единой…
В год 836-й был сильный мороз, но подготовилась рать могучая, и пошли воины словенские с Гостомыслом на норманнов Гунульфа, и вместе с Гостомыслом пошел его младший брат Радомысл со своей дружиной, и от Мезислава тоже воины-русичи пошли; и по льду через Варяжское море пришли они вскоре в Сигтуну, к Гунульфу, и была сеча великая и страшная, и русские воины многих норманнов уничтожили, и убили ярла Гунульфа, и сбросили его с заборола на лед, и он упал в полынью, и утонул Гунульф в омуте…, и многие его викинги с оружием утонули подо льдом в полыньях…
…Младший брат Радмунд умер в том же году 836-м от тяжелых ран, которые получил в бою с Гунульфом, и остался один Гостомысл, старейший князь словенский…
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Редактор Владимир Егоров. Великий Новгород: ООО «Типография «Виконт», 2014. 343с.
https://vk.com/doc399489626_464573375 18Мб pdf
https://www.twirpx.com/file/2385856/
http://history-fiction.ru/books/all_1/s … book_4912/

0

484

Семья Гостомысла (продолжение)
Въ лЪто 6350 поiдЪ Оскълодъ съ дружiною къ Олъдiру Кыеву бо Олъдiръ просящЪ Гостомыслю о пособълЪнii же бъранi дъля съ ЦарЪгърадъмъ бо ГърЪцi гъстЪхъ хыщютъ от Ръсi а пагубЪ iа оучiнi а гъраблЪнiе торъжъчЪ словЪнЪскъ
Въ лЪто 6351 пояша Осколодъ дъщЪрь мЪзiну Олъдiрову Iулiанну А речЪ Олъдiръ аже сь Оскълодъ суть вънучЪ Гардъмунъдъвъ аже мънЪ яко сынъ названъ а наслЪдънiкъ А дЪдъ Ъго суть подъроугъ мънЪ а Русъмъ а Кыеву
Въ лЪто же 6351 родi Iулiанна БорЪслава суть сварахъ Оскълодъвъ а вънучЪ Олъдiру а правънучЪ Гостомыслу
Въ лЪто 6352 оумЪрлъ кънязь Турiславъ на Поморii суть отчЪ Вадъмунъдъвъ а моужь Радуны
Въ лЪто 6354 възъратiся на Русь СловЪнъскую от варязЪй-прусi на вiтанiе отчЪму къровЪ Гостомыслову кънязь Вадъмундъ а матЪрь Ъго же Радуна А съ плачьмъ прiя дъчЪрь съ внукъмъ кънязь Гостомыслъ
http://f2.s.qip.ru/BtVUowC9.jpg
бо вЪльмi любъ бяше кънязъ ТурiслЪйфъ отчЪ Вадiмiръвъ А поiдЪ Вадiмiръ къняжiтi на ПълЪскъвъ по велЪнiю Гостомыслову
Въ лЪто 6356 родiся оу Вадiмiра дъщЪрь Людъмiла аже от словЪнъкi въ ПълЪсковЪ
Въ лЪто 6358 пояша РодЪрiгъ съварахъ Годъславъвъ iже въ МекЪлЪ Ефанду аже дъщЪръ IнегЪльдова iже суть кънязь варязЪй-ругЪнЪ iже от ВЪнъда СiвЪрца яко вiталъ iзъдърЪвлЪ на оттокЪ РуянЪ
Въ лЪто 6358 родiся оу СiгънЪтра iже въ МекЪлЪ съварахъ Халъгардъ iже вънучЪ Годъславъвъ а Гостомыслъвъ правънучЪ А наречЪнъ ХЪлъгъ А въ лЪто 6359 родiся Ульвъ iже наречЪнъ УлЪбъ
Въ лЪто 6359 родi Ефанъда РодЪрiгу iже въ МекЪлЪ оу варязЪй-русь дъщЪрь IнгiгЪрдь аже вЪльмi кърасьна отрокъвiца
Въ лЪто же 6359 родiся оу Айсбара от словЪнъкi съвараха Фъруяна iже правънучЪ Гостомыслъвъ а наречЪнъ Фрiанъдъръ
Въ лЪто 6360 пояша Эйнаръ сынъ Будiгостъвъ дъшЪрь IнегЪлъдову Астрiду аже суть варяжька съ отока Руянi
Въ лЪто 6362 родi Астрiда ВЪлЪмуда а наречЪнъ Элъмунъдъ съварахъ Эйнаръвъ
Въ лЪто 6363 родi Торъвардъръ iже въ МекЪлЪ сына КарЪла а послЪжьдЪ Роалда А се суть вънукi Годъславовы въ ОбодърiтЪхъ а правънучЪ ГостомысловЪ А онЪ же суть варязЪ-русЪ бо от старЪйшаго рода Руса СiвЪръца
http://f2.s.qip.ru/BtVUowCa.jpg
Въ лЪто 6365 прiiдЪ iзъза моря на Русь СловЪнъскую Ягунъ ярълъ от варязЪй-нурманъ съ роды а чада своя А съ къмЪтiю мъногы абы данi а мъзьду от СловЪнъ възъiматi сьмЪртi дъля отчЪ iхъ Гунулъфа а адЪлъфiя Озъмiка яко Коузьма наречЪнъ на Русi А iзъпълчiща на нь Вадiмiръ а сътрый Ъго же Будiгостъ а съ чада Iзъбъръмъ а Iнаръмъ А ратъ вЪлiя от СловЪнъ а РусiчЪ а МЪря а въiдуть насътрЪжь Нурманъмъ а къ Алъдожiе А бысть сЪща А побежЪ Ягунъ съ варязi въсъпятЪ на Възъморiе А Каяла оуязъвi рожьнъмъ А Рулава iмааше въпълънъ съ братiей А сь осташася въ СловЪнЪхъ съ бълагъмъ а съ родъмъ своя…
…Въ лЪто 6366 разъболЪся зЪло Гостомыслъ а сълъ поiдЪ от нь Годъславу къ ОбодърiтЪ iже суть варязЪ-русы дажь абiе прiспЪ вънучЪ РодЪрiгу на Русь а кънязьмъ на ЛадожЪ ставiтi а съ родъмъ своя А харатiю даяшЪ о сЪмъ А Вадiмiру яко старЪйшЪму НовЪгърадЪ по Гостомыслу къняжiтi А Iзъбору iже Айсъбаръ на IзъборъстЪ бытi А Iнару на БЪлеЪзЪрЪ къняжiтi А старЪйшiй Осъкълодъ вiтаетъ съ родъмъ оу ОлъдiрЪ въ КiевЪ
Въ лЪто 6368 дъня 27 элулъ мiнiа прiiдЪ ноужьда вЪлiя на земълю СловЪнъскую Бо прЪставiся кънязь вЪлiй СловЪнъскiй Гардъмундъ iже наречЪнъ Гостомыслъ А языцы рускымi а словЪнъскiмi въсЪмо оплачьнъ А хълъмъ Ъго же на ВълътовЪ iже оу Хьлмъгарда А прiiдутъ на погребЪнiе вьсь прiсънъ Ъго А жена едiна Ъго Софiя А дъщЪрi Ъго Радуна а Русълава А сыновьць Ъго Будiгостъ А нЪтiя ОлЪва А вънучi Ъго старЪйшiя Осъкълодъ а Вадiмундъ А Iзъборъ а Эйнаръ а Росiца А правнучЪ Борiсълавъ iже Борiчь а мЪзiны отрочЪ
Людъмiла а Фрулавъ а ВЪлъмудъ Сь прiснь аже вЪдалi кънязя въ вiтанiе Ъго а въ худостi а въ оуспЪнii Ъго же
А въсЪхъ лЪтъ Гостомысловыхъ бяше седъмъдесятЪ а седъмь А оуспЪлъ Гостъмыслъ къ четырьмъ сынамъ своiмъ же iже съгiнулi въ лЪто 6334 въ морЪ Варяжъскъмъ А вiталъ бЪзъ нiхъ же 34 годiны на Русi СловЪнъской А бълагая памятЪ Ъго на земълЪ СловЪнъской прЪбудЪтъ на векы
***
В год 842-и пошел Аскольд с дружиной к Олдиру, в Киев, поскольку Олдир просил Гостомысла о помощи в борьбе с Царьградом, потому что греки грабят купцов из Руси и всякие пагубы им чинят, и разграбляют рынки словенские…
В год 843-й женился Аскольд на Юлиане, младшей дочери Олдира, и говорит Олдир, что - Аскольд этот пусть и внук Гостомысла, но мне он сын названый и наследник мой, а дед его друг и мне, и русам, и Киеву -.
В год же 843-й родила Юлиана Борислава, первенца Аскольда и внука Олдира, и правнука Гостомысла.
В год 844-й умер (оумЪрлъ) князь Турислав на Помории (Поморii), отец (суть отчЪ) Вадимунда и муж (моужь) Радуны…
В год 846-й вернулись (възъратiся) на Русь Словенскую из варягов-пруссов (варязЪй-прусi) на проживание под отцовским кровом Гостомысла (на вiтанiе отчЪму къровЪ Гостомыслову) князь Вадимунд и мать его Радуна, и с рыданием принял (съ плачьмъ прiя) дочь с внуком (дъчЪрь съ внукъмъ) князь Гостомысл, потому как очень любил (бо вЪльмi любъ бяше) князя Турислава (ТурiслЪйфъ), отца Вадимира (отчЪ Вадiмiръвъ), и пошел (поiдЪ) Вадимир княжить (къняжiтi) в Плесков (на ПълЪскъвъ) по повелению (по велЪнiю) Гостомысла…
В год 848-й родилась (родiся) у Вадимира дочь Людмила (Людъмiла) от словенки (аже от словЪнъкi) в Плескове (ныне Псков)…
В год 850-й женился Родериг, первенец Годслава из Мекела на Ефанде, дочери Инегельда, князя варягов-ругенов, которые происходят от Венда Сиверца, что жил в древности на острове Руян (Рюген)…
В год 850-й родился у Сигнётра из Мекела первенец Хальгард, внук Годслава, a правнук Гостомысла, и наречен Хельгом (впоследствии известен на Хельга-Олег II), а в год 851-й родился Ульв, он же Улеб…
В год 851-й родила Ефанда Родеригу, который проживал в Мекеле, у варягов-русов, дочь Ингигерду, очень красивую девочку (вЪльмi кърасьна отрокъвiца)…
В год 851-й родился у Айсбара от словенки первенец Фруян, правнук Гостомысла, нареченный Фриандром…
В год 852-й женился Эйнар, сын Будигоста, на Астрид, дочери Инегельда, варяжке с острова Руян…
В год 855-й родила Астрид Велемуда, нареченного Эльмундом. первенца Эйнара…
В год 856-й родился у Торвардра из Мекела сын Карел, а потом родился Роалд, оба они внуки Годслава, князя ободритов, и правнуки Гостомысла, и все они варяги-русы, потому что происходят от старейшего в роде своем Руса Сиверца…
В год 857-й пришел из-за моря (прiiдЪ iзъза моря - Варяжьского?) на Русь Словенскую Ягун, ярл варягов-норманнов (Ягунъ ярълъ от варязЪй-нурманъ), со своими родами и детьми, и с воинами (съ къмЪтiю) многими, чтобы дани и платы (абы данi а мъзьду) от словен взимать (възъiматi) за гибель их отца Гунульфа (сьмЪртi дъля отчЪ iхъ Гунулъфа) и брата Озьмика (Кузьмой наречен на Руси), но подготовились против них (iзъпълчiща на нь) Вадимир и дядя (сътрый) его Будигост с сынами Избором и Инаром, и большое войско (ратъ вЪлiя) словенское и русское, и от мери (от СловЪнъ а РусiчЪ а МЪря) вышло навстречу (въiдуть насътрЪжь) норманнам (Нурманъмъ) к Ладоге (къ Алъдожiе), и был бой (а бысть сЪща), и побежали (побежЪ) Ягун с варягами (съ варязi) обратно (въсъпятЪ) на Взморье (на Възъморiе - т.е. есть и Взморье и Заморье и Поморье), а Каяла убили рожном (рожн - заострённый шест, кол), а Рулава взяли в плен (iмааше въпълънъ) с братьями (съ братiей), и они остались (осташася) потом в Словенах (въ СловЪнЪхъ) с добром и семьями своими (съ бълагъмъ а съ родъмъ своя)…
В год 858-й очень сильно заболел (разъболЪся зЪло) Гостомысл и послал посла (сълъ поiдЪ) к Годславу, к ободритам (Годъславу къ ОбодърiтЪ), то есть к варягам-русам (iже суть варязЪ-русы), (с прошением,) чтобы пришел внук Родериг на Русь для княжения на Ладоге со своей семьей (дажь абiе прiспЪ вънучЪ РодЪрiгу на Русь а кънязьмъ на ЛадожЪ ставiтi а съ родъмъ своя). И грамоту (харатiю - греч. небольшая договорная грамота. На пергамене?) дал о том (даяшЪ о сЪмъ). А Вадимиру (Вадiмiру) как старшему (яко старЪйшЪму) в Новгороде после смерти Гостомысла княжить (НовЪгърадЪ по Гостомыслу къняжiтi). А Избору, который Айсбар (а Iзъбору iже Айсъбаръ) в Изборске быть (на IзъборъстЪ бытi), а Инару на Белоозере княжить (а Iнару на БЪлеЪзЪрЪ къняжiтi). А старший (старЪйшiй), Аскольд (Осъкълодъ), живет с родом в Киеве, у Дира (вiтаетъ съ родъмъ оу ОлъдiрЪ въ КiевЪ)…
В год 860-й от РХ, в день 27 июня месяца, пришло великое горе (прiiдЪ ноужьда вЪлiя) на землю Словенскую (на земълю СловЪнъскую): умер (прЪставiся) великий князь словенский Гардмунд, нареченный на Руси Гостомыслом, и был он оплакан всеми людьми словенскими и русскими (а языцы рускымi а словЪнъскiмi въсЪмо оплачьнъ), и могила (хълъмъ) его есть на Влатовом (поле), что у Хольмгарда (на ВълътовЪ iже оу Хьлмъгарда), и пришли (прiiдутъ) на его похороны (на погребЪнiе) все родственники (вьсь прiсънъ) и жена (жена едiна - оставшаяся?) его София (Софiя), и дочери его Радуна и Руслава (Радуна а Русълава - нет Умилы), и племянник (сыновьць) его Будигост (Будiгостъ), и племянница (нЪтiя) Олева (ОлЪва) и старшие его внуки (вънучi Ъго старЪйшiя) Аскольд и Вадимунд (Осъкълодъ а Вадiмундъ), и Избор, и Эйнар, и Росица (а Iзъборъ а Эйнаръ а Росiца), и правнук (правнучЪ) Борислав, он же Борич (Борiсълавъ iже Борiчь - сын Аскольда), и младшие отроки (мЪзiны отрочЪ) Людмила, Фрулав, Вельмунд (Людъмiла а Фрулавъ а ВЪлъмудъ). Это вся родня (сь прiснь), кто знал князя при жизни (аже вЪдалi кънязя въ вiтанiе Ъго), и при его болезни (а въ худостi), и при кончине его (а въ оуспЪнii Ъго же)…
А всех лет Гостомысла было 77, и ушел к своим четырем сыновьям (А оуспЪлъ Гостъмыслъ къ четырьмъ сынамъ своiмъ), которые погибли (съгiнулi) в год 826-й от РХ в Варяжском море (в озере Варяжском погибли все дети мужского пола рода Гостомысла от рук норманнов Гунульфа, первенца Улофа, конунга викингов, которые живут в Сигтуне (древняя столица Швеции, в 60 километрах от Стокгольма, около аэропорта Арланда)). И жил он без них 34 года на Руси Словенской. И добрая память о нем на земле Словенской сохранится навеки - А благая памятЪ Ъго на земълЪ СловЪнъской прЪбудЪтъ на векы
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Редактор Владимир Егоров. Великий Новгород: ООО «Типография «Виконт», 2014. 343с.
https://vk.com/doc399489626_464573375 18Мб pdf
https://www.twirpx.com/file/2385856/
http://history-fiction.ru/books/all_1/s … book_4912/
СЪмiя ГостомысловЪ
https://vk.com/doc399489626_469307391

0

485

Последний князь Руси Словенской
Из неоконченной поэмы Вадим

Старик с веселою душой
Благословляет славянина:
Да сохранят тебя Перун,
Родитель бури, царь полнощный,
И Световид, и Ладо мощный;
Будь здрав до гроба, долго юн,
Да встретит юная супруга
Тебя в веселье и слезах,
Да выпьешь мед из чаши друга,
А недруга низринешь в прах.
...В основу замысла Пушкина положено легендарное предание о новгородце Вадиме, поднявшем восстание против Рюрика. В.Н. Татищев в Истории Российской под 869 г. писал: В сии времена славяне бежали от Рюрика из Новагорода в Киев, зане убил Вадима храброго, князя славянского, иже не хотеша яко рабы быти варягом. - Это предание послужило темой ряда произведений XVIII и начала XIX в., и образ вождя новгородцев Вадима, трактованный, с различных точек зрения, вошел в тогдашнюю литературу. Пушкин начал в 1821 г. писать о нем трагедию и бросил, написав немногим больше двадцати стихов - ночной разговор на могиле новгородского посадника Гостомысла тайно вернувшегося из изгнания Вадима со своим единомышленником Рогдаем. Судя по сохранившемуся началу плана поэмы, эта сцена должна была стать содержанием второй песни Вадима. В третьей песне должен был быть свадебный пир у Рюрика и неожиданное появление на нем Вадима. Дальнейшее содержание поэмы неизвестно. Пушкин напечатал большую часть написанной им первой песни поэмы без указания в заглавии (и в тексте), что герой ее - Вадим. Дошедшая до нас песнь поэмы отходит от плана: Пушкин отказался от эпизода с покушением рыбака на убийство Вадима
К этом« замыслу относится несколько планов..,
Предания...Славен оснует город Славянск. Вандал, сын его; Гардорик и Гунигар, завоеватели. Избор, Столпосвят и Владимир, женатый на Адвинде, сыновья его. Буривой, сын Владимира, отец Гостомысла...
А.С. Пушкин. Из неоконченной поэмы Вадим (вероятно 1822г.)
https://www.liveinternet.ru/users/33952 … 142916043/
…Избрав себя лицом, около которого постараюсь собрать другие, более достойные замечания, скажу несколько слов о моем происхождении.
Мы ведем свой род от прусского выходца Радши или Рачи (мужа честна, говорит летописец, то есть знатного, благородного, выехавшего в Россию во время княжества св. Александра Ярославича Невского. От него произошли Мусины, Бобрищевы, Мятлевы, Поводовы, Каменские, Бутурлины, Кологривовы, Шерефединовы и Товарковы. Имя предков моих встречается поминутно в нашей истории…
А.С. Пушкин. Начало новой автобиографии (вероятно 1834г.). Собрание сочинений в 10 томах. Т.7, М.: 1962
http://rvb.ru/pushkin/01text/08history/ … s/1152.htm
Иоакимовскую летопись принято считать малодостоверной, почти апокрифической. Сомнения в отношении ее идут по двум линиям: 1) с одной стороны ее считают просто подделкой самого Татищева, 2) с другой стороны ее содержание признается недостоверным.
Ниже мы покажем, что первое предположение совершенно неверно. Татищев имел дело с рукописью, заключавшей местами значительные расхождения со списком Нестора. Как настоящий ученый, Татищев добросовестно переписал в свою Историю наиболее важные места иоакимовского списка и мы можем только жалеть, что он не переписал ее буква в букву.
Что же касается достоверности Иоакимовской летописи в целом, то следует признать, что она состоит, как их апокрифических (в начале), так и совершенно точных исторических сведений...
Сергей Лесной. Иоакимовская летопись и ее значение. История руссов в неизвращенном виде. Вып.5. 1955
https://vk.com/doc399489626_465973233 doc 2Mb
http://f5.s.qip.ru/BtVUowCj.jpg
http://f3.s.qip.ru/BtVUowCk.jpg
О князях Русских старобытных, Нестор монах не добре сведом бе, что ся деяло у нас Славян во Новеграде, а святитель Иоаким (1), добре сведомый написа, еже сынове Афетовы и внуки отделишася, и един от князь Славен с братом Скифом (3), имея многия войны на востоце, идоша к западу, многи земли о Черном море и Дуная себе покориша, и от старшаго брата прозвася Славяне, а Греки их ово похвально Алозони (4), ово поносно Амазони (5) еже жены без титек именовали, яко о сем стихотворец древний и великий глаголеть (6).
Д. Славян князь, оставя во Фракии и Иллирии на вскрай моря и по Дунаеви сына Бастарна, (7) иде к полунощи, и град великий созда во свое имя, Славянск нарече, (8) а Скиф остася у Понта и Меотиса в пустынях обитати, питаяся от скот и грабительства, и прозвася страна та Скифиа великая, (9). По устроении великаго града умре Славян князь, а по нем владаху сынове и внуки много сот лет, и бе князь Вандал, (10) владая Славянами, ходя всюду на север, восток и запад, морем и землею, многи земли на вскрай моря повоева, и народы себе покоря, возвратися во град великий.
По сема Вандал послал на запад подвластных своих князей и свойственников Гардорика и Гунигара, (11) с великими войски Славян, Руси и Чуди, и сии шедше, многи земли повоевав, не возвратишася, а Вандал разгневаввался на ня, вся земли их от моря и до моря (12) себе покори и сыновом своим вдаде: он имел три сына: Избора, Владимира, Столпосвята, каждому из них построи по единому граду, и в их имена нарече, (13) всю землю им разделя, сам пребывал во велице граде лета многа, и в старосте глубоце умре, а по себе Избору град великий и братию его во власть предаст, потом измроша Избор и Столпосвят, а Владимир прият власть на всей земли. Он имел жену от Варяг Адвинду, (14) вельми прекрасну и мудру, о ней же многое от старых повествуется и в песнех восклицают.
Е. По смерти Владимира и матери ево Адвинды княжили сынове его и внуки до Буривоя, иже девятый бе по Владимире, имена-же сих осми неведомы, (15) ни дел их, разве в песнех древних воспоминают, (16). Буривой, имея тяжку войну с Варяги, множицею побеждаше их, и облада всю Бярмию до Кумини, (17) последи при оной реце побежден быть, вся свои вои погуби, едва сам спасеся, иде во град Бярмы, иже на острове сый крепце устроенныЪ, (18) идеже князи подвластнии пребываху, и тамо пребывая, умре. Варяги-же, абие пришедше град великий и прочии обладаша, и дань тяжку возложиша на Славяны, Русь и Чудь (19).
Людие же терпяху тугу велику от Варяг, пославше к Буривою испросиша у него сына Гостомысла, да княжит во велице граде; и егда Гостомысл прия власть, абие Варяги большие овы изби, овы изгна, и дань Варягом отрече, и, шед на ня победи, и град во имя старейшаго сына своего Выбора при море построи, (20) учини с Варяги мир, и бысть тишина по всей земли. Сей Гостомысл бе муж елико храбр, толико мудр, всем соседом своим страшный, а людем его любим, расправы ради и правосудия: cего ради вси окольны чтяху его, и дары и дани дающе, купуя мир от него. Многи же князи от далеких стран прихождаху морем и землею послушати мудрости, и видети суд его, и просити совета и учения его, яко тем прославися всюду.
F. Гостомысл имел четыре сына и три дщери. Сынове его ово на войнах избиени, ово в дому измроша, и не остася ни единому им сына, а дщери выданы быша суседним князем в жены (21). И бысть Гостомыслу и людем его о сем печаль тяжка, и иде Гостомысл в Колмогард вопросити боги о наследии, и возшед на высокая, (22) принесе жертвы многи, и вещуны угобзи...
В.Н. Татищев. История Российская с самых древнейших времен. Книга 1. Часть 1. Изд. Моск. Универ. 1768г. 262с. Формат pdf 12Мб с.32-33
https://vk.com/doc399489626_461924768
http://f5.s.qip.ru/BtVUowCi.jpg
От Вандаларiя а до Вадiмунда
А сь от лЪта 5873 а до лЪта 6372 от СМ
От Вандаларiя же родiся трiе сынъвъ А едiнъ съварахъ Ъго Валамiръ iже от жены Готъфiяны а послЪжьдЪ царь ВiзiготъфЪ А въторый от жены чюдiяны родiся Тiудiмiръ А онъ же ЪстЪ ЧюдiмЪръ занЪ от чюдiаны А от трiетiей жены аже словЪнъка родiся Вiдiмiръ А онъ же ВадамЪръ А сЪi обоЪ царi словЪнъскiя суть
А от Вiдiмiра iзыдЪтъ iноЪ къняжьЪ словЪнъскоЪ аже до Гостомысла а Вадiмiра А онъ же Вадъмундъ есi А сЪй же суть послЪдънь кънязь Русi СловЪнъскыя
А от Вандаларiя а до Вадъмунда сущЪ девятьнадесятЪ колЪнъ кънязЪй СловЪнъскiхъ
Кънязь же Вадъмундъ а на Русi наречЪнъ яко Вадiмiръ а онъ же суть въторый вънукъ Гостомыслъвъ а от рода варязЪй Прусi бо отЪнь Ъго ТурiсълЪйфъ iзъшЪдъ от колЪна ПрусъвЪ
А въ лЪто 6372 сЪй Вадiмiръ въспрiя сьмЪрть въ пърЪ а оусобii от РодЪрiка iже наречЪнъ на Русi яко Рурiкъ А онъ же суть третiй вънукъ Гостомыслъвъ а от рода варязЪй Русi бо отЪнь Ъго Халдълавъ а на Русi наречЪся яко Годъславъ А онъ же iзъшЪдъ от рода ОбодърiтЪ iже от Руса СъвЪръна а прЪвiтаютъ на Полабiе а ешьтЪ на отокЪ РуянЪ аже РюгЪнъ на ЪзЪрi Варяжьскомъ…А прЪвiтаютъ же въкоупЪ iже съ нiмi а варязЪ ВЪнъды ОнЪ же iзыдутъ от ВЪнъда СевЪрна бо сii трiе адЪлъфiя Прусъ а Русъ а ВЪнъдъ А суть сыновЪ отня едiного Алъбiса iже прiiдохъ съ родъмъ своя от рЪцы Алабii на прЪдЪлы ЪзЪрi Варяжьскаго аще въ зачялЪ вЪкъмъ А по сь дънi сущi тамо А въсЪ суть ПоморянЪ есi а на сЪмъ ЪзЪрi Вряжьскомъ А варягамы а наречЪся А онЪ суть прiснь едiная Русi СловЪнъской дъля
От Вандалария и до Вадимунда (365 - 864 от РХ)
У Вандалария (по В.Н. Татищеву - Князь Вандалъ) родилось три сына: первенец Валамир от жены-готфиянки, он потом станет царем визиготов, второй - от жены-чудинки Тиудимир, он станет князем Словенской Руси, а младший Видимир, он же Вадамир, рожденный от словенки, также станет князем Словенской Руси.
И от Видимира произойдут другие князья словенские - до Гостомысла, и Вадимир, он же Вадимунд, стал последним князем на Руси Словенской…
...А всего от Вандалария и до Вадимунда существовало девятнадцать колен князей словенских…
Князь же Вадимунд, на Руси нареченный Вадимиром, он второй внук Гостомысла и принадлежит роду варягов-пруссов, так как отец его Турислейф происходит из колена Пруса. А в год 864-й Вадимир был убит в усобице РодЕриком, нареченным на Руси Рюриком, он третий внук Гостомысла и происходит от рода варягов-русов, так как его отец Хальдлав, на Руси прозываемый Годславом, принадлежал к роду ободритов из колена Руса Сиверца, которые живут на Полабии и еще на острове Руян, или Руген, что в море Варяжском…И живут они вместе же с варягами вендами, которые происходят от Венда Северного. Это три брата: Прус, Рус и Венд, и все они сыновья Альбиса, который пришел со своим родом от реки Алабии на берега озера Варяжского еще в начале веков, и они все живут там, и все они - поморяне на озере Варяжском, и все они варягами называются и всегда едины с Русью Словенской…
А всего от Вандалария и до Вадимира - девятнадцать колен князей словенских
Назовем их:
(20) Вандаларий (Вандаларiй, ГвЪнъдалфъ - Гвендальф, 365, 65, 450) - это первый царь Словенской Руси и Остроготии из словенского рода - сь пьръвъ царь Русi СловЪнъской а ОстрЪготii от рода рускаго
(21) Видимир (Вiдiмiръ, ВадамЪръ - Вадамир, 390, 69, 459)
(22) Гертнит I (ГЪртънiтъ, Гордамир, Гордимир) (410, 71, 481) - царь Словенской Руси и Остроготии. Пришел в Хольмгард в 432 году - Царь СловЪнорусii а ОстрЪготii ПрiiдЪ къ ХълмъгардЪ въ лЪто 5940
Валдамир (Валдамiръ, ВълодiмЪръ Русъвъ - Влодимер Русов) (439) - Словенская Русь и сумь и чудь - СловЪно-Русiа а сумь а чюдi - в другом месте: Словенорусия, чудь, сумь, Скифия Великая до Днепра - СловЪнорусiя а чюдi а cумi а Cъкуфiя ВЪлiя аже до Боруса
Гертнит II (ГЪртънiтъ II, Гордъвiгъ - Гордвиг) (460)
Вельмунд (ВЪлъмундъ, Воемiръ - Воемир) (486)
Видислейф (ВiдiслЪйфъ. Вiтославъ - Витослав) (510)
Айсбьёрк (Айсъбьёркъ, Iсъборъ, Iзъборъ - Исбор, Избор) (539)
Бьёрнслейф (БьёрнъслЪйфъ, Бъранiславъ - Бранислав) (575)
Бьёрнвальд (Бьёрнъвалдъ, Бъранiборъ - Бранибор) (610)
Хакон Рус (Хаконъ-Русъ, Хаканъ-Росъ, Ягунъ - Хакан Рос, Ягун) (642)
Ольф (Ольвъ, УлЪбъ, Ульвъ - Улеб, Ульв) (661)
Радбар (Радъбаръ, Ратiборъ - Ратибор) (682, 61, 743)
(40) Рандвер (РандъвЪръ, Родомiръ - Родомир) (711, 72, 783)
(15) Рагнвальд (Рагнъвалдъ, Рогъволодъ Русъкъ ВЪлiй - Рогволод Великий Русский) (730, 69, 799)
(13) Бранислейф (БъранiслЪйфъ, Бранълiвъ - Бранлив) (749, 63, 812 Влатово поле). В год 795-й пошел с дружиной сильной в Крым, к Сурожу, и победил греков - Въ лЪто 6303 поiдЪ съ ратiю кърЪпкой на Тавръ а на Сурожь а покорi суть гърЪцi
(21) Бурисвальд (Бурiсъвалдъ, Буревой - Буривой) (768, 65, 833 в Биармии). В год 813-й пошел во многих насадах к острову Эгине, и дали греки огромную дань, и вернулся Бурисвальд к Хольмграду Словенскому - Въ лЪто 6321 поiдЪ съ насады мъногiя к отокЪ ЕгiнЪ а въда гърЪцi мьзъду вЪлiю а възъратiся Хълъмъгарду iже ЪстЪ въ СловЪнЪхъ
(27) Гардмунд (Гостомысл) (783, 77, 860 Влатово поле в Хольмгарде) - Словенский князь Гостомысл имел семь детей от трех жен и племянника с племянницей от младшего брата Радомысла, который был убит в 836 году у г. Сигтуна. И еще были у Гостомысла семь внуков и одна внучка, любимая Росица. И всех лет жизни его было 77 и похоронен в могиле на Волотовом поле
Кънязъ же словЪнъскiй Гостъмыслъ iмааше сЪдъмь чадъ от женъ трiехъ а сыновЪца а нЪтiю от адЪлъфiя мЪзiна Радомысля iже сьмЪрть прiяше въ лЪто 6344 въ СiгъвiетунЪ. А еште iмааше сЪдъмь вънучЪй а едiну вънучьку любую сьрдьцу мЪзiну Росiцу А въсЪхъ годiнъ вiтанiя Ъго 77 А гърЪбiште на ВълътовЪ
(4) Вадимунд (Вадъмундъ, Вадiмiръ - Вадимир) (824, 864 убит Рюриком - от Рурiка). С 846-го князь в Плескове (Пскове) - от лЪта 6354 кънязь въ ПлЪсковЪ. С 860г. после кончины Гостомысла, стал княжить в Новгороде - От лЪта 6368 по оуспЪнii ГостомысловЪ сЪдЪ кънязьмъ въ НовЪгърадЪ - И в некий день декабря началась битва великая, долгая и страшная, и в этом сражении был убит князь Вадимир на башне городской, а он был первенец Торислейфа, храбрый князь и старший внук Гостомысла - А въ нЪкiй дЪнь децЪмбрiя зачася сЪща вЪлiя а дълъгая а сътрашьна А оубьЪнъ бысть Вадiмунъдъ суть кънязь Вадiмiръ на заборолахъ А онъ же съварахъ ТорiслЪйфъвъ а храбъръ кънязь а вънучЪ старЪйшiй Гостомыслъвъ
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Редактор Владимир Егоров. Великий Новгород: ООО «Типография «Виконт», 2014. 343с.
https://vk.com/doc399489626_464573375 18Мб pdf
https://www.twirpx.com/file/2385856/
http://history-fiction.ru/books/all_1/s … book_4912/

0

486

Последний князь Руси Словенской (продолжение)
Из неоконченной поэмы Вадим

Того же лета (864) оскорбишася Новгородцы глаголюще, яко быти нам рабом и много зла всячески пострадати от Рюрика и от рода его. Того же лета уби Рюрик Вадима Храброго и иных многих изби Новгородцев советников его - Никоновская летопись
http://f6.s.qip.ru/rPlo1pAh.jpg
Въ лЪто же 6371 прiiдохъ къ НовЪгъраду а ПълЪскову от Чюдi Заволочiя а МЪрi нЪкiя дъва сътарьца iже вълхъвы А огъласi на торъжiщЪ чьловЪкамъ Новъгъродъскымъ а ПъльсковiчЪ аже Рурiкъ бе суть варягъ от Съвеона а iмя Ъго iстiнъно суть РудЪрЪксъ бо чЪръмьнъ въласамi А възълюбляшЪ руду чьловЪкъвъ алкатi Бо суть онъ упырь а чьловЪкоядьць а възълюбляшЪ руду чьловЪчью пролiятi а пълоть Ъго ядатi а чьловЪцы от Русi а СловЪнъ сьмЪртi прЪдаятi…Бо зЪло лютъ сь кънязь
http://f6.s.qip.ru/BtVUowCp.jpg
А почася от сiхъ вЪстЪй вЪлii печалi оу СловЪнъ бо оустрашiся сього ярла от варягъ-русi…А ешьтЪ рЪкутъ сь старъцы аже вЪлiя нужьда а плачь постiгънЪ СловЪнъскiя роды бо кормълЪнiя iмъ же сь ярлы не даяхъмъ болЪ А пагубы iмъ чiнiтi бяхутъ аже до сьмЪртi А отчЪ сiхъ ярловъ кънязь Годъславъ бо повЪлЪ кънязЪй СловЪнъскiхъ iзъбiтi а Вадiмiра а Будiгоста а Iзъбора же бо онЪ суть въ iстiнЪ кънязi Русi СловЪнъской А се прiiдутъ ярлы от варягъвъ-русi…
А ешьте речЪ едiнъ вЪшьтii старьць бо абiе нужьдъно родъ Рурiковъ за морЪ iзъгънатi а кънязЪй СловЪнъскiхъ от пагубЪ РурiковЪ боронiтi…
А зачася пъря вЪлiя на вЪчЪ а търъжiщЪхъ оу НовЪгърадЪ а ПълЪсковЪ А поча СловЪнЪ сiхъ варягъвъ iзъгонятi…
А прiшЪдъ къ СловЪнЪмъ кънязь Вадiмундъ А въпрашаЪ о съмутЪ сЪй Аже речЪ Ъмоу едiнъ вълхъвъ старЪйшiй КъняжЪ ВадiмундЪ абiе да iзъгонi за морiЪ родъ Рурiкъвъ занЪжЪ нужьды не обрушiлiся на земълю СловЪнъскую А яко не iзъгонiшь сiЪ пълЪмя чюжое а печалi а нужьды вЪлiя обряшЪтъ земьля СловЪнъская бо зачьнЪсЪ пролiтiе къровi СловЪнъской А за тысящю годiнъ запълонiтiся Ъю Нево Ъзеро а iзъгыбнЪтъ Русъ СловЪнъская А обрящютъ Ъя языцы чюжiя iже находънiкi на Русi Аже наша Русь бяшетъ яко робiчiца оу сiхъ находънiкъвъ на едiну тысящю годiнъ А кънязЪй СловЪнъскiхъ да сьмЪртi прЪдаа…
А яко гълаголаху сь вълхъвы аже се абiе прiключiся Аже въ…
***
В том-же 863 году приходили в Новгород и Плесков (Псков) из Чудского Заволочья и из Мери некие два старца, волхвы, и огласили на торжище людям новгородским и плесковским, что Рюрик - это шведский (от Съвеона) варяг, и настоящее его имя Рудерекс, так как рыжие волосы (чЪръмьнъ въласамi) имеет и любит пить (алкатi) кровь (руду) людскую, потому что он упырь и людоед (чьловЪкоядьць), и любит проливать кровь людскую и тела (пълоть) их поедать, а русских и словенских людей смерти предавать…потому что очень злой этот князь.
И началась от этих известий великая печаль у словен, потому что испугались (оустрашiся) этого ярла из варягов-руси…И еще сказали (рЪкутъ) эти старцы, что большая нужда и плачь постигнет словенские роды, потому что никакого прокормления им не будет от этих ярлов более. А пагубы им чинить будут вплоть до смерти. А отец этих ярлов, князь Годслав, повелел князей словенских убить (iзъбiтi): и Вадимира, и Будигоста, и Избора, так как они истинные (суть въ iстiнЪ) князья Руси Словенской. А эти придут ярлы от варягов-руси.
И еще (ешьте) один вещий (вЪшьтii) старец сказал (речЪ), что нужно (абiе нужьдъно) род Рюриков за море изгнатъ; a князей словенских от пагубы Рюриковой защитить (боронiтi)…
И началась пря великая (зачася пъря вЪлiя) на вече и на торжищах в Новгороде и Плескове, и начали (поча) словене сих варягов изгонять…
И пришел к словенам князь Вадимунд и вопрашает (въпрашаЪ) об смуте сей. И говорит (речЪ) ему один старейший волхв: Княже Вадимунд, быстрее да изгони за море род Рюриков, пока беды (нужьды) не обрушились на землю Словенскую. А если не изгонишь это племя чужое, то печали и беды великие обрящет земля Словенская, потому что начнется пролитие крови (къровi) словенской. И за тысячу лет (годiнъ) заполнится этой кровью озеро Нево, и погибнет (iзъгыбнЪтъ) Русь Словенская. И обрящут ее чужие народы (языцы), которые захватчики (находънiкi) Руси. И наша Русь будет как рабыня (робiчiца) у этих захватчиков (находънiкъвъ) на целую (едiну) тысячу лет. А князей словенских да смерти предадут…
…И как говорили (гълаголаху) эти волхвы, так скоро и случилось (аже се абiе прiключiся - ), что в…(далее текст утрачен)
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Редактор Владимир Егоров. Великий Новгород: ООО «Типография «Виконт», 2014. 343с.
https://vk.com/doc399489626_464573375 18Мб pdf
http://history-fiction.ru/books/all_1/s … book_4912/

0

487

Последний князь Руси Словенской (продолжение)
Въ лЪто же 6372 зача Вадiмундъ а съ Будiгостъмъ а съ Iзъборъмъ iсполчiтiся на Рурiка iже сЪдЪ на Ладожье А въбръзъ поiдутъ съ къмЪтiю а воi въ ладiяхъ от IръмЪрi а по ръцЪ Моутъной а до Ладожiя Аць на вьрЪтiяхъ а на сътрЪжьняхъ сЪдЪ варязЪ-нурманЪ зЪло кърЪпкъ многая дружiнЪ въ засадЪ А вънЪзаапу оустремiся на дружiну БудiгостъвЪ А бысть сЪща вЪлiя А оуязъвi Будiгоста же въ лодii iже съ воямi А оутоплЪ
http://f3.s.qip.ru/BtVUowCx.jpg
сь лодiя съ чьловЪкамi же iже съ кънязьмъ Будiгостъмъ
...а на бърЪзЪ рать ВадiмiровЪ поiдЪ въспять къ НовЪгъраду А вънiдутъ въ гърадъ а съ Iзъборъмъ же
…а поча гърадъ съ воi а съ чадiю къ бъранi iзъготовлятiся а къ сЪщЪ съ нурманамi iже прiiдутъ от Годъслава а от Русi iной аже въ ОбодърiтЪхъ
А въ тоЪ же лЪта 6372 поiдЪ ХЪлъгъ iже дЪверь Рурiкъвъ а съ дъружiною на Пъльскъвъ А вънiдЪ въ нь бЪзъ бъранi А сЪдЪ тамъ же А СiгънЪтръ поiдЪ на БЪлеЪзЪрЪ къ Эйнару понЪжЪ суть съродiчЪ А Торъвардъръ поiдЪ на IзъборъстЪ а съ къмЪтiю варяжьскъй А вънiдЪ въ нь а съ бъранiю малой А Рурiкъ же сЪдЪ на ЛадожьЪ аже оубояся Вадiмунда бо кънязь по харътiямъ ГостомысловЪ
А въ тоЪ же лЪта 6372 възъста ПълочянЪ а съ ДрЪговiчЪ а съ КрiвiчЪ въ IзъборъстЪ а въ вЪсяхъ А оуязъвi Торъварда а съ нуръманы мъногы А iзъгънаа iныхъ вънъ А оутекутъ съпасЪнiя дъля на Ладожiе къ Рурiку А КрiвiчЪ пакы Iзъбора прЪзъваа на къняжЪнiе
А въ тоЪ же лЪта 6372 на мъразiе поiдЪ рать РурiковЪ вЪлiя а съ СiгънЪтръмъ iже съ нурманЪ а съ архЪлаi Ролъфъмъ а Фарълофъмъ а съ ОбодърiтЪ мъногы а по голътi на НовЪгърадъ А объложЪ въкроугъ а от ръцы Моутъной А поча вЪсi жЪщi а кълЪтi гърабiтi А СловЪнЪмъ вьсь пагубЪ а ноужьду чiнiтi а пълЪнiтi чадь А многая дънi бъранi прiключiся А пакы подъступiся къ гъраду А въ нЪкiй дЪнь децЪмбрiя зачася сЪща вЪлiя а дълъгая а сътрашьна А оубьЪнъ бысть Вадiмунъдъ суть кънязь Вадiмiръ на заборолахъ А онъ же съварахъ ТорiслЪйфъвъ а храбъръ кънязь а вънучЪ старЪйшiй Гостомыслъвъ А такожьдЪ въ сЪщi сЪй оубiЪнъ быстъ ярълъ СiгънЪтръ а на Русi наречЪнъ яко СЪнЪусъ же суть въторый сынъ Годъславъвъ а вънукъ же
http://f3.s.qip.ru/BtVUowCy.jpg
Гостомыслъвъ А съ нiмъ же iзъгiбоша варязi мъногы от ОбодърiтЪхъ а от Нурманъ А трупiе iхъ же а СъловЪнъ же възълежа на голътi а на бърЪзЪхъ ръцы Моутъной А въ сiю же нощь вънiдЪ Рурiкъ съ дружiною въ гърадъ А оузъряхъмъ въ кълЪтi Iзъбора iже вьсь iзъязъвлЪнъ А повЪлЪ къмЪтьмъ своя оубiтi кънязя Iзъбора а такожьдЪ iже съ нiмъ же СловЪнЪ А сiцЪ оумЪрлъ послЪдънiй кънязь СловЪнъскiй Iзъборъ А онъ же мЪзiнъ вънучЪ Гостомыслъвъ а сынъ едiный Будiгостъвъ
В год 864-й начали готовиться Вадимунд с Будигостом и Избором в поход (iсполчiтiся) против Рюрика, который сидел на Ладожье. И быстро (въбръзъ) пошли с дружиной (съ къмЪтiю) и воинами (воi) в ладьях из Ирмери (Ильменя) по реке Мутной и до Ладожья. Но на островах (вьрЪтiяхъ – возвышенность, гряда) и стрежнях (сътрЪжьняхъ - глубокие места реки, где ладьи варягов обладали преимуществом) сидели в засаде варяги-норманны, очень сильные (зЪло кърЪпкъ) многие дружины. И внезапно (вънЪзаапу) устремились на дружину Будигоста. И был жестокий бой (А бысть сЪща вЪлiя). И убили (оуязъвi) Будигоста, который был в ладье (лодii) вместе с воинами. И утопили ладью (оутоплЪ сь лодiя) с людьми и с князем Будигостом
…А на берегу рать Вадимира отошла (поiдЪ въспять) к Новгороду и вошли в город вместе с Избором
…И начали город с воинами и жителями (чадiю) к обороне (бъранi) подготавливать и к сече с норманнами (нурманамi), которые пришли от Годслава и от Руси иной, которая у ободритов (от Русi iной аже въ ОбодърiтЪхъ)
В тот же год 864-й пошел Олег (ХЪлъгъ), шурин (дЪверь?) Рюрика, с дружиной на Плесков (Псков). И вошел (вънiдЪ) в город без боя (бЪзъ бъранi). И сел (сЪдЪ) там же. А Синеус (СiгънЪтръ) пошел на Белоозеро, к Эйнару, так как суть сородичь (ему). А Трувор (Торъвардъръ) пошел на Изборск (на IзъборъстЪ) с дружиной (къмЪтiю) варяжской. И вошел в город после небольшого сражения (съ бъранiю малой). А Рюрик сидел на Ладожье, так как боялся (оубояся) Вадимира (Вадiмунда), потому как тот (считался законным) князем по завещаниям (харътiямъ) Гостомысла.
И в тот же год 864-й восстали (възъста) полочане и дреговичи, и кривичи в Изборске и в селах (вЪсяхъ). И убили Трувора (оуязъвi Торъварда) со многими норманнами. А других изгнали вон (А iзъгънаа iныхъ вънъ). И убежали спасаясь (оутекутъ съпасЪнiя дъля) на Ладожье к Рюрику. А кривичи снова (пакы) призвали Избора на княжение…
И в тот же год 864-й, когда (настали сильные) морозы (на мъразiе), рать великая Рюрикова с Синеусом (СiгънЪтръмъ), с норманнами и с военачальниками Рольфом и Фарлофом, и с ободритами многими пошли по льду (по голътi) к Новгороду. И обложили город вокруг, начиная от реки Мутной (объложЪ въкроугъ а от ръцы Моутъной). И стали села (вЪсi) жечь и клети грабить. И словенам всякие беды (пагубЪ а ноужьду) чинить, и брать в плен (пълЪнiтi - полонить) простой народ (чадь). И много дней шли сражения (многая дънi бъранi прiключiся). И снова (пакы) подступили к городу. И в некий день декабря (децЪмбрiя) началась битва великая (зачася сЪща вЪлiя), долгая и страшная. И убиен был Вадимунд суть князь Вадимир на башне городской (на заборолахъ). А он же был первенец Торислейфа, храбрый князь и старший внук Гостомысла. И также в этом сражении (сЪщi) был убиен был ярл Сигнётр, который на Руси наречен Синеусом, который второй сын Годслава и тоже внук Гостомысла. А с ним же погибли (iзъгiбоша) многие варяги от ободритов и от норманн. И трупы (трупiе) их и словен же лежали на льду и берегах реки Мутной (възълежа на голътi а на бърЪзЪхъ ръцы Моутъной). И в эту (сiю) же ночь Рюрик вошел (вънiдЪ) со своей дружиной в город. И увидели (оузъряхъмъ) в одной клети израненного (iже вьсь iзъязъвлЪнъ)  Избора. И повелел (Рюрик) своим воинам (къмЪтьмъ) убить князя Избора и также всех словен, кто был с ним. Так умер последний князь словенский Избор, младший внук Гостомысла и единственный сын князя Будигоста…
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Редактор Владимир Егоров. Великий Новгород: ООО «Типография «Виконт», 2014. 343с.
https://vk.com/doc399489626_464573375 18Мб pdf
https://www.twirpx.com/file/2385856/
http://history-fiction.ru/books/all_1/s … book_4912/
Последний князь Руси Словенской
https://vk.com/doc399489626_469511876

0

488

Рюрикова Русь и путь ее
Имел Рюрик неколико жен, но паче всех любляше Ефанду, дочерь князя урманского, и егда та роди сына Ингоря, даде ей обесчанный при море град с Ижарою в вено - Иоакимовская летопись
http://f5.s.qip.ru/b4Cfg9TT.jpg
Медаль "Брак Рюрика с Ефандою княжною Урманскою"
Историческая серия. Медали, посвященные событиям ранней русской истории (княжение Рюрика)
Князь Рюрик
Задумана и исполнена при императрице Екатерина II. После её смерти в 1796 году работа была приостановлена. Всего выбито 94 медали. В журнале будут приведены медали всей серии. Текст – по исследованию С. Соколова «Сводный каталог русских медалей».
http://www.myslenedrevo.com.ua/ru/Sci/H … Rurik.html

0

489

Рюрикова Русь и путь ее (продолжение)
http://f3.s.qip.ru/BtVUowCy.jpg
Въ лЪто 6373 зача cЪдЪтi Рурiкъ въ НовЪгърадЪ а Ъго же Ефанъда съ дъщЪрiю IнгЪрдiю съ нiмъ же А поча земълi СловЪнъскiя родъмъ своя разъдаятi А нЪтiю Хальгарду въдаяшЪ Ладожъ А iному нЪтiю Ульву въдаяшЪ БЪлеЪзЪрь iже сiры чада СiгънЪтръвЪ А нЪтiю Карълу въдаяшЪ Iзъборъсть А iному нЪтiю Руалду въдаяшЪ ПълътЪскъ iже чада сiры ТъръваръдъвЪ А сЪстрiую ВЪльмунду въдаяшЪ Будъгощь съ Олонью А шюрiну ХЪльгу въда гърадъ Пъльскъвъ съ вЪсi Людьмiлы ВадiмундовЪ а мЪзiну къняжичЪ Вълъдiславля кормлЪнiя радi А iнымъ же варязьмъ въдаяшЪ iныя пърЪдЪлы земълi СловЪнъской А боляры а госьтЪ ВадiмiровЪ съ чадiю а роды своя оутЪчЪ КыЪву къ Олъдiру а Оскълоду съпасЪнiя дъля от яростi РурiкъвЪ а ярълы Ъго же варяжьскыя
Въ тоЪ же лЪта 6373 пояша Рурiкъ въторiцЪю дъщЪрь БудiгостъвЪ а вънучю Гостомыслову РусъгЪрдь а наречЪна Росiца въ жены А родiся Рурiковъ съварахъ от РусъгЪрдi а наречЪнъ Iнгъваръ iже мЪзiнъ адЪлъфiй IнъгЪрдi дъщЪрi же РурiковЪ от Ефанъды варяжькi аже дьчi IнегЪлъдовЪ iже ярълъ от Руянi аже оттокъ въ ЪзЪрЪ Варяжьскъмъ
В год 865-й начал (зача) княжить (cЪдЪтi) Рюрик в Новгороде, и его жена Ефанда с дочерью Ингигердой с ним же. И стал (поча) земли словенские раздавать родственникам своим: племяннику (нЪтiю – племянник по брату) Хальгарду (в дальнейшем Олег II) отдал (въдаяшЪ) Ладогу (Ладожъ), а другому племяннику, Ульву, отдал Белоозеро (БЪлеЪзЪрь), это дети-сироты (сiры чада) Синеуса (СiгънЪтръвЪ), племяннику (нЪтiю) Карлу отдал Изборск (Iзъборъсть), а другому племяннику, Руальду, - Полоцк (ПълътЪскъ), это дети-сироты Трувора (чада сiры ТъръваръдъвЪ), племяннику (сЪстрiую) Вельмунду (от Астрид (сестры Ефанды) и Будигоста) отдал Будогощ с Олоньей (Будъгощь съ Олонью), а шурину Олегу отдал Плесков с селами Людмиле, дочери Вадимунда, и сыну ее малолетнему княжичу Владиславу, для их проживания (шюрiну ХЪльгу въда гърадъ Пъльскъвъ съ вЪсi Людьмiлы ВадiмундовЪ а мЪзiну къняжичЪ Вълъдiславля кормлЪнiя радi), а другим варягам отдал другие переделы (пърЪдЪлы) земли Словенской. А бояре (боляры) и купцы (госьтЪ) Вадимира со своими людьми и семьями (съ чадiю а роды) убежали в Киев (оутЪчЪ КыЪву) к Олдиру (Олъдiру – Диру) и Аскольду (Оскълоду), спасаясь от ярости (съпасЪнiя дъля от яростi) Рюрика и ярлов его варяжских…
В тот же год 865-й женился (пояша - поимел) Рюрик во второй раз (въторiцЪю) на дочери Будигоста и внучке Гостомысла Русгерди (РусъгЪрдь), которая наречена Росицей. И родился Рюриков первенец от Русгерди, и назвали его Ингваром (наречЪнъ Iнгъваръ). Это младший брат Ингигерды, дочери же Рюрика от Ефанды, варяжки, дочери Инегельда, ярла с Руяни (от Руянi - о. Рюген), которые живут на острове в море Варяжском (ЪзЪрЪ Варяжьскъмъ)…
http://f3.s.qip.ru/BtVUowCz.jpg
СiцЪ съта оу Рурiка дii чада Большая дъчi IнЪга а мЪзiнъ съварахъ Iнъгъръ А зЪло възълюблЪны iмъ же
…Теперь у Рюрика стало двое детей (дii чада): старшая дочь Инга (IнЪга, Ингигерда) и младший первенец (от Русгерди-Росицы) Ингорь (Iнъгъръ, Игорь), очень им любимые (зЪло възълюблЪны iмъ же)
http://f6.s.qip.ru/BtVUowCA.jpg
http://f5.s.qip.ru/BtVUowCB.jpg
Родословiе кънязЪй Рурiковой Русi от лЪта 6370 по прiходЪ Рурiкова рода на Русь а до Вълодiмера кънязя Кiевскаго
Родословие князей Рюриковой Руси от года 862-го - прихода Рюрикова на Русь, и до Владимира I Святого князя Киевского

Поляне-русы (г. Киев) ПолянЪ-Русь (КЪнугардъ)
Олдир (Дир) (798, 74, 872)
От него дочь: Иулианна (Iулiанна - Ульяна) в 843 союз с Аскольдом (Осколъдъ) (823, 59, 882 (убит Олегом - от Ольга)
От союза (843) Иулианна с Аскольдом -> Борислав (Борiславль, Борiчъ) (844, 20, 864 (убит черными болгарами - от бълъгъръ чьрныхъ))
Словене (г. Новгород) СловЪнЪ (ХълмъгардЪ)
Сигурд (Сiгурдъ - сын Гостомысла, убит 826 от Гунульфа, сына Улофа)
От него сын: Аскольд (Осколъдъ) (823, 59, 882 (убит Олегом - от Ольга)
Варяги-пруссы (г. Кёнигътун) (Варязi-ПрусЪ Кёнiгътунъ)
Турислав (796, 844)
От Турислава -> Вадимир (Вадiмiръ) (824, 864 убит Рюриком)
От Вадимира ->Людьмила (Людъмiла) (848, 911)
От Людьмилы -> дети Ратмировы: сын Владислав (Вълодiславль) (865, 943) и дочь Горыня (Горыня) (867, 919)
От Владислава -> Улеб (УлЪбъ) (900, 971)
От союза (921) Улеба с Сфандрой -> Рогволод (РЪгъволдъ, Рагънъвалдъ) (923 Полоцк (Пълътьскъ), 980 убит Добраном - от Дъбъряны)
Варяги-русы (ободриты г. Мекел) (Варязi-РусЪ iже ободрiтЪ МекЪлъ)
Годслав (Годъславъ) (800, 870)
От Годслава три сына -> (17 правил в Новгороде) Рюрик (Рурiкъ) (827, 23.II.879), Синеус (СiнЪусъ) (829, 864 убит Вадимиром - от Вадiмiра), Трувор (Труворъ) (831, 864 убит Вадимиром).
От союза (850) Рюрика (первый брак) с Ефандой дочь -> Ингигерда (IнгiгЪрдь) (851)
От союза (869) Ингигерды с Хальгардом два сына -> Игорь (Iгъръ) (870) и Акун (Акунъ) (875) - это племянники Игоря (се нетii Iгъревы)
От союза (865) Рюрика (второй брак) с Русгердью (РусъгЪрдь) сын -> (32 правил в Киеве) Ингвар (Iнгъварь - Игорь) (865, 945 убит древлянами - от дърЪвляны)
От союза (903) Ингвара с Ольгой (ХЪльга) сын -> (28 правил в Киеве) Святослав (Святъславь) (904, 972 убит печенегом Куреем - от КурЪя iже въ ПеченЪзь)
От союза (929) Святослава с Предславой (ПрЪдъслава) (дочь венгерского князя Такшоня - се дъщЪрь Такъшёня кънязя Угъръскаго) -> (8 правил в Киеве (КЪнугардъ)) Ярополк (Яропълчь) (930, 980 убит Владимиром - от ВълодiмЪра) и Олег (Олъгъ) (935, 977 убит у Овруча Ярополком - Въручьй от Яръпълчя)
От союза (939) Святослава с Малушей (МалъфрЪдь) сын -> (35 правил в Киеве) Владимир (ВълодiмЪрь) (940, 15.VII.1015 в Киеве - Кънугардъ - се Кiевъ)
От Синеуса (CiнЪусъ) два сына -> Хальгард (Халъгардъ - Олег II - Ольгъ II аръхонтъ Iгъръвъ) (850, 922 убит в Бердаа СЪркландъ - в г. Бердаа в сарацинских странах за Кавказом) и Ульв (Ульвъ - Улеб) (853)
От Улеба три сына -> Искусев (Iскусевъ) (872), Слуд (Слудый) (874), Прастен (ПрастЪнъ) (881)
От Трувора два сына -> Карл (Карълъ) (855, 922) и Руальд (Рулдъ) (856, 933)
От Карла -> Ивар (Iваръ) (880 Изборск Iзъборсть)
От Ивара два сына -> Тур (Турьдъ) (899 г. Туров - Туръвъ) и Фаст (Фастъ) (901 г. Фастов - Фастъвъ)
От Руальда -> Вуефаст (Вуефастъ) (882 г. Полоцк - Пълътьскъ)
От Вуефаста дочь Сфандра (Сфандра) (903 г. Полоцк - Пълътьскъ) - в 921 союз с Улебом
Словене ирмерские (г. Белоозеро) - (СловЪнЪ-IрмЪрЪ БЪлеЪзЪрь)
Будигост (Будiгостъ) (803, 864 убит Рюриком - от Рурiка)
От Будигоста -> Избор (Iзъборъ) (829, 864 убит Рюриком - от Рурiка), Инар (Iнаръ) (831), Русгердъ (РусъгЪрдь) (832) - 2-ая жена Рюрика - Рурiку II жена - союз в 865
От союза (852) Инара и Астрид (Астрiдъ) -> Вельмунд (Велемуд - ВЪлъмундъ се ВерЪмудъ) (854, 927) и Инегельд (IнегЪлъдъ) (859, 936)
От Вельмунда три сына -> Каницар (Канiцаръ) (874), Шихберн (ШiхбЪрнъ) (877), Либиар (Лiбiаръ) (880)
Варяги-ругены (поморяне о. Рюген) (Варязi-РугЪнЪ iже Поморянъ съ оттока РюгЪнъ)
Инегельд (IнегЪлдъ) ярл Рюгена (се ярль РуянЪ) (804)
От Инегельда -> Астрид (Астрiдъ) (831) (в 852 союз с Инаром), Ефанда (Ефанда) - первая жена Рюрика (союз 850) (832), (34 правил в Киеве (КЪнугардъ)) Олег Вещий (ХЪлъгъ, се Олъгъ I ВЪщьтiй) (840, 73, 913) - союз с Людмилой в 888
Древляне (г. Овруч - Въручьй)
Мал (Малкъ-Нiзъкiня) (890, 946 убит Ольгой - от ХЪльгi)
От Мала -> сын Добран (Добрыня - Дъбъранъ) (911, 990 Хольмгард - Хълмъгардъ) и дочь Малфред (Малуша - МалъфрЪдь) (920, 1000 в Будутино (Будуть)) - союз (939) со Святославом, мать Владимира
От Добрана -> Константин (Кснятин - Констанътiнъ) (939 в Хольмгарде (Хълмънардъ))
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Редактор Владимир Егоров. Великий Новгород: ООО «Типография «Виконт», 2014. 343с.
https://vk.com/doc399489626_464573375 18Мб pdf
https://www.twirpx.com/file/2385856/
http://history-fiction.ru/books/all_1/s … book_4912/

0

490

Знаки Рюриковичей и символ сокола
http://f6.s.qip.ru/Myy9E0br.jpg
Рис. 1. Знаки Рюриковичей: 1 — знак на кирпиче Десятинной церкви; 2—5 — знаки на монетах Владимира Святославича; 6 — монета Владимира Святославича со знаком: 7 — знак на одной из древнейших печатей; 8 — монета Ярослава Мудрого со знаком Рюриковичей; 9 — знак на подвеске, опубликованной Т. Арне; 10 — знак на стокгольмском экземпляре Ярославова серебра; 11, 12 — родовые знаки князей X—XI вв.
…Образ сокола в Киевской Руси употреблялся часто. Если мы обратимся к нашим древнейшим былинам, то увидим, что Вольга обладает способностью оборачиваться то птицей — соколом, то рыбой — щукой, то серым волком. Так же и Волхв Всеславич перевоплощается в волка, в тура «золотые рога», в ясного сокола. Особый интерес вызывает былина «Вольга», записанная А.Ф. Гильфердингом и прокомментированная Б.А. Рыбаковым. В ней рассказывается о борьбе Вольги с Санталом.
«Поезжае Вольга в Волгугород, видела царица нехороший сон: бьется сокол да с черным вороном, перебил сокол да черна ворона. Ясный тот сокол — Вольга богатырь, черный тот ворон — то сам Сантал». Б.А. Рыбаков убедительно доказал, что эта былина повествует о реальных исторических событиях, которые происходили на Руси во второй половине X в. Вольга — древлянский князь Олег Святославич борется с могущественным варягом Сапталом— Свенельдом («черным вороном»). Названия «сокол» и «черный ворон», применительно к этим историческим лицам, по-видимому, не случайны. Древним гербом датчан, как мы уже указывали выше, был ворон, а на монетах киевских князей изображался сокол.
В других былинах Владимирова цикла рассказывается о том, как Илья Муромец и Добрыня Никитич «ходят — гуляют» по синему морю Хвалынскому на «Соколе» — корабле, на который нападают «черные вороны» — в одном случае турки, в другом — татары. После того, как Илья Муромец разбивает врагов, «Сокол» благополучно возвращается на Русь. Турки и татары в данном случае являются позднейшей подстановкой. Во времена Владимира ни те, ни другие не вышли еще на мировую арену. В XII в. «черными воронами» называли половцев, а соколами по-прежнему русских князей. Вероятно, тут сказывалась уже народная традиция называть всех врагов, которые посягали на Русскую землю, «воронами».
В «Слове о полку Игореве» термины «сокол» и «соколич» служат для обозначения князей Рюриковичей — Игоря, Всеволода, Владимира и др.
«Не буря соколы занесе через поля широкая, галицы стады бежать к Дону Великому». Под «соколами» здесь подразумевается «Ольгово хороброе гнездо», а под галицами — половцы, что видно из контекста. После описания поражения войска Игоря певец восклицает:
«О! Далече зайде сокол птиць бья к морю: а Игорева храброго пълку не кресити! Бояре говорят Святославу Киевскому: «Уже, княже, туга умь полонила; се бо два сокола слетеста с отня стола злата поискати града Тьмутороканя, а либо испити шеломомь Дону. Уже соколама крильца припешали поганных саблями, а самаю опуташа в путины железны».
После бегства Игоря из плена (он «полете соколом под мьглами») Гзак говорит Кончаку: «Аже сокол (Игорь.— О.Р.) к гнезду летит, соколича (Владимира. - О. Р.) ростреляеве своими злачеными стрелами». В «Слове о полку Игореве» даже половцы называют князей Рюриковичей «соколами».
Возникает вопрос: каким образом сокол «залетел» на монеты и печати Рюриковичей, в русские былины, в «Слово о полку Игореве»?. Почему именно сокол, а не орел, не ястреб, не ворон? Сокол не был древним божеством ни у славян, ни у скандинавских народов. Да с принятием христианства ни одному языческому богу и не осталось места в русском религиозном пантеоне, хотя пережитки язычества еще сохранялись долго. Тот факт, что князья из дома Рюриковичей называются былинами и «Словом о полку Игореве» «соколами», говорит за то, что сокол был эмблемой, гербом рода, возглавлявшего феодальную верхушку Киевской Руси. Возможно, что сокол в глубокой древности был тотемом рода, из которого происходила княжеская семья. Следы тотемизма нередко проявляются в культе животных, в геральдике, в фольклоре спустя несколько веков после принятия новой религии.
О.М. Рапов. Знаки Рюриковичей и символ сокола – «Советская археология», 1968(3), с.62-69
Советская археология (СА)

http://www.archaeolog.ru/index.php?id=259
А теперь обратимся к В.Н. Татищеву и так называемой Иоакимовской летописи. Василий Никитич Татищев, великий собиратель русских летописных манускриптов, полагал святым долгом написать свой гигантский сводный труд так, чтобы в нем ничего не было «мешано» с нелетописным материалом, перелагая из всех, в том числе и утраченных позже списков, «полнейшее и обстоятельнейшее в порядок лет, как они писали, не переменяя, не убавляя из них ничего». И вот, получив от своего свойственника Мелхисидека Борсчова летопись первого новгородского епископа Иоакима, скопированную в одном из сибирских монастырей, историк «зачал писать то, чего у Нестора нет» или «иначе положено, как следует».
Иоаким – лицо историческое. Он был утвержден на епископство в Новгороде в 993 году. Главное в Иоакимозской летописи – новгородская предыстория и призвание Рюрика. Что в ней правда и что легенды – наука не разобралась, но некоторые факты, пусть и в полулегендарном антураже, полнятся характерными и убедительными подробностями, не противоречащими логике истории… С. М. Соловьев об Иоакимовской летописи: «Нет сомнения, что составитель ее пользовался начальною Новгородскою летописью».
Современная наука, используя Нестерову летопись, разноязычные раннесредневековые источники и богатый археологический материал, уже не сомневается, что в конце V – начале VI века на среднем Поднепровье образовалось Киевское государство – княжество полян. Князь Кий поставил также Киевец, городок на Дунае, плавал в Константинополь. А на севере примерно в это же время создалось другое княжество, где, согласно Иоакимовской летописи, первокнязем был некто Славен, потом княжилн три его сына – Избор, Владимир и Столпосвет, а потомок Владимира Древнего в девятом поколении Буривой был отцом новгородского князя Гостомысла, на котором прервалась эта династия. «Сей Гостомысл бе муж елико храбр, толико мудр, всем соседом своим страшный, а людем любим, расправы ради правосудна. Сего ради вся окольни чтяху его и дары и дани даюсче, купуя мир от него. Многи же князи от далеких стран прихожаху морем и землею послушать мудрости, и видите суд его, и проснти совета и учения его, яко тем прославися всюду».
Было у Гостомысла четыре сына, которые все погибли в войнах, а три «дочери выданы быша суседним князем в жены». И вот Гостомысл на склоне лет остается без наследника и однажды якобы видит сон, будто «из чрева средние дочери его Умилы» вырастает чудесное дерево – «от плод же его насысчасуся людие всея земли». Видел Гостомысл такой сон на самом деле или просто по разумению своему выбрал достойного наследника? "Вещуны же реша: «От сынов ея имать паследити ему, и земля угобзится княжением его».
Вскоре Гостомысл, «видя конец живота своего, созва вся старейшены от славян (словен), руси, чуди, веси, мери, кривич и древовнч, яви им сновидение и посла избраннейшия в варяги просити князя». Интереснейшее место! В отличие от остальных летописей, Иоакимовская называет среди местных племен еще дреговичей и главное – на втором месте – какую то таинственную «русь»! Не была ли эта «русь» местным племенем, как считал Д. Иловайский, или влиятельной эмигрантской группой балтийских славян, переселившихся с запада в Новгородскую землю под военным давлением немцев и датчан? А может, в летописи следует читать «славян руси»? И еще одно – варяги здесь не названы по национальной принадлежности, но из всего, что мы знаем по этому вопросу, можно предположить, что Умила была замужем за одним из западнославянских князей, – быть может, на острове Ругин, или в земле бодричей рарогов, или, наконец, за князем «рутов», или «ругов», чье постоянное присутствие в раннесредневековой Европе много раз зафиксировано источниками. Кстати, княгиня Ольга, явившаяся в Константинополь через десять лет после посольства Игоря, была представлена во дворе императора как «княгиня ругов». Вероятно, это обобщающее имя славян и образовало позднелатинское наименование средневековой Руси – Ruthenia.
Пойдем далее? В Ипатьевской летописи говорится, что посланцы Новгорода «идоша за море к Варягом, к Руси», в Холмогорской сообщается, что Рюрик «убрашася от немец», а В.Н. Татищев итожит: «Прежде пришествия Рурикова колено словенских князей бывшее Гостомыслом пресеклось. Нестор преподобный сказует, что по смерти Гостомысла, словенского князя, по повелению или завещанию его призвали из варяг руссов князя себе Рюрика з братиею. Всем от истории ясно видимо, что оные варяги жили над морем Балтийским, отчего и море оное у русских Варяжское имяновано…»
И еще одни не вполне ясный вопрос стоит перед нами: куда именно явился Рюрик? Лаврентьевская летопись называет Новгород без каких либо промежуточных пунктов, а в Ипатьевской, Радзивилловской, Московском Академдческом списке, в летописцах Хлебниковском и ПереяславльСуздальском значится Ладога. И, зная, что наши предки, как и другие североевропейские народы, нанимали платные варяжские дружины для защиты от других – разбойничьих! – варяжских отрядов, можно предположить, что внук Гостомысла Рюрик действительно «утвердиша город старый Ладогу», то есть крепость, основанную словенами еще в VI веке, и поначалу защищал с севера водный прямоток по Волхову, ведущий к Новгороду.
Любознательный Читатель. Между прочим, во многих публикациях пишется, что и сам Рюрик – не более как миф, легенда.
– Хотел бы я увидеть сверхгения, доказавшего, что в результате супружества Мифа и Легенды родился человек во плоти, подлинная историческая личность – Игорь Рюрикович! Игорь Старый княжил на Руси дольше всех князей и царей – с 879 года, когда по смерти Рюрика за малолетнего Игоря начал править его опекун и – согласно утраченной Раскольничьей летописи – дядя по матери Олег, по 945 й, когда древляне, пишет византийский историк Лев Диакон, привязали Игоря, приехавшего на полюдье, к двум наклоненным деревьям и разорвали…
– Даже в имени Рюрика слышится что то скандинавское, вроде видоизмененного Рериха и Эрика…
– А ничего славянского не слышится?
...Снова разглядываю свою разветвленную генеалогическую схему. Она не имеет научного значения связи не полны, датировка во многих случаях условна. Хоральд Суровый Правитель, Гудрод Великолепный, Эйрик Кровавая Секира – скандинавы. А вот княжеская династия бодричей, западных славян, поклонявшихся ругенскому Световиту и «героически сражавшаяся с датчанами и самим Карлом Великим… Годослав, Дражко, его преемник Славомир, Мотива, Ратибор, Крутой, Нилота, Прибыслав и Вартислав… А по линии славянских князей – через отца Рюрика, бодрического князя Годлава, то есть Годослава, – предок Рюрика в пятом или шестом поколении носил имя Рарог Сокол.
Что значит «рарог»? Есть такая птица «papa», живет очень далеко, в Чили, срезает клювом молодые побеги плодовых деревьев, но она тут ни при чем. Других подобий в нашем языке нет. Множество словарей славянских языков в библиотеке дочери. Захожу в ее комнату, беру «Большой польско русский словарь». Есть! «Rarllog. Балобан». Первое слово произносится по польски «раруг», второе русское: «балобан». Балобан или балабан – вид крупного сокола, легко поддающегося дрессировке для охотничьих целей. «Рюрик» же по польски звучит как «Рурык»; и есть летописный вариант имени Рюрика – «Рурик», есть чешское имя Ререк, польское Ририк, а если еще вспомнить, что западнославянский союз племен бодричей или ободритов называл себя «рарогами» или «рериками», то скореё всего «рюрик» есть видоизмененное веками и разноязычием западнославянское слово «рарог», означающее сокола… Убежден, что слово «сокол» не случайно в «Слове о полку Игореве» встречается в разных смысловых, грамматических и метафорических вариантах шестнадцать раз, в том числе пять раз непосредственно применительно к Игорю, потомку Рарога и Рюрика, два раза – тоже к Игорю, как «сокольцу» и «соколичу», то есть «сыну сокола», четырежды – к Игорю и другим князьям, участникам его похода, и один раз – к Святославу Всеволодичу, великому князю киевскому.
А недавно я разыскал в одной специальной публикации статью московского историка О. М. Рапова. Он доказал, что княжеские знаки на сохранившихся плинфах древнейшей киевской Десятинной церкви вовсе не трезубцы, как считалось, а символическое изображение сокола. На монетах рюриковичей Х ХI вв., в том числе и на знаменитых серебряных деньгах Ярослава Мудрого – тоже условно символические контуры сокола в атакующем полете (О.М. Рапов. Знаки Рюриковичей и символ сокола – «Советская археология», 1968(3))… Рассматриваю снимки монет с круговой надписью «Ярославово сребро». Да, конечно, это пикирующий сокол: укороченный по сравнению с крыльями хвост, обводы точек на условной голове – вокруг соколиных глаз перья не растут. Но сокол никогда не был божеством ни у словен, ни у скандинавских народов, ни у одного континентального германского племени! Сокол, очевидно, древнейший тотем славянского рода, из которого происходил Рюрик и рюриковичи, превратившийся, на Руси в эмблему, символ княжеской власти…
Владимир Алексеевич Чивилихин. Память (Книга вторая). 1983, с.205-212
https://vk.com/doc399489626_469860180

0

491

Знаки Рюриковичей и символ сокола (продолжение)
Яко соколове нападьнемо на она
а вржехомся до борiя сыльна
http://f1.s.qip.ru/Myy9E0do.jpg
Рисунок на деревянной фишке из Любшанской крепости откопанной в устье Волхова близ поселка Старая Ладога экспедицией Е. Рябинина в 1997 году
http://f5.s.qip.ru/Myy9E0dq.jpg
Рис. 1. Металлические подвески с изображением лично-родовых знаков князей-Рюриковичей: 1,6 Новгород, 2 Рождественский могильник, 3 Ладога, 4 Даугмальское городище, 5 Рюриково городище, 7 окрестности Киева. 8 Белгород
Важнейшим источником для изучения тамги Рюриковичей являются металлические трапециевидные подвески, на одной иди на обеих сторонах которых помещены лично-родовые знаки князей в их парадном оформлении. Эта группа геральдических памятников неоднократно привлекала внимание исследователей. Две медные подвески, происходящие из окрестностей Киева (рис. 1:7) и из Новгорода (рис. 1:8), впервые комментировались еще А.В. Орешниковым (1) и Н.П. Лихачевым (2). Оба исследователя отмечали сходство знаков, изображенных на последних, со знаком, помещенным на «Ярославле сребре», а самим подвескам придавали «официальный характер» (3).
…Эта группа пополнилась в результате раскопок в Новгороде. В 1954г. в слое 25 яруса Неревского раскопа (слой 1006-1025гг.) была найдена серебряная (?) подвеска (рис. 1:1), публикуя которую В.Л. Янин отметил: «Подвеска несет знак, представляющий детальную аналогию знакам сребренников. Это первая находка княжеского знака «в парадном варианте», сделанная в хорошо датированном слое. Дата этого слоя совпадает со временем правления Владимира Святославича»
В 1976г. сводку металлических подвесок со знаками Рюриковичей опубликовал А.А. Молчанов. Исследователь учел уже шесть их: кроме перечисленных выше, в эту публикацию была включена медная подвеска (рис. 1:6), найденная в слое 22 яруса в Неревском раскопе Новгорода (слой 1076-1096гг.)...
1. А.В. Орешников. Классификация древнейших русских монет по родовым знакам // Известия АН СССР. N2. М, 1930. c.94,95
2. Н.П. Лихачев. Материалы для истории русской и византийской сфрагистики Л.. 1930. Вып 2 с.171-173
3. А.В. Орешников ошибочно указывает на происхождение подвески из Белгорода. В комментарии к табл. LIV:4 «Сфрагистического альбома» H.П. Лихачев отмечает, что подвеска происходит из Новгорода, см: Лихачев H.П. Сфрагистический альбом (далее ЛСА) // Рукописный архив ИИМК РАН (СПб.). Ф 35. оп 2. д 444. л 510
15. Янин В.Л. Вислые печати из новгородских раскопок 1951-1954гг. // МИА  N 55, 1956, c.158
16. А.А. Молчанов А. А. Подвески со знаками Рюриковичей и происхождение древнерусской буллы // ВИД. NVII 1976 c.72-75
С.В. Белецкий. Лично-родовые знаки князей-Рюриковичей на металлических подвесках XI в. // Ruthenica, N1, Киев, 2002, с.134-151
https://vk.com/doc399489626_469871302
https://www.twirpx.com/files/historic/p … ruthenica/

0

492

Родословие Рюрика из Мекеля (Мекленбурга)
Мекленбургскому юристу и историку Иоганну Фридриху Хемницу (1611-1686) принадлежит Генеалогия королей, государей и герцогов Мекленбургских. Оригинал этой рукописи хранится в Главном земском архиве города Шверин (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания, Германия). Опубликована во втором томе собрания Вестфалена (Chemnitius 1740: 1615-1726).
***
Дорогой благосклонный читатель, я представлю здесь всех княжеских мекленбургских особ, родовое древо которых, наряду с прикреплённым кратким пояснением, я вывел логически, начиная с Антирия и до здравствующих и поныне милостивых господ. Мне прекрасно известно, что из-за того, что я составил эти генеалогии так скрупулёзно и вывел их, начиная с настолько давних времён, часть людей посчитает меня дерзким умником, однако, я не дам ввести себя этим в сомнение и потому читателю не стоит особенно удивляться тому, что я использовал все письменные источники, дошедшие до моих рук, частично последовав им, а частично, где это было необходимо, исправив их и улучшив. И в этом мнении меня укрепил найденный в княжеском шверинском архиве старинный оригинал датированного 1418 годом документа в виде письма, в котором указано, что светлейший благородный князь и правитель, господин Бальтазар, Первый такого имени князь вендов, правитель Верле, Гюстрова и Варне, показал епископу Отто Гавельбергскому две большие книги, в которых стояло о его княжеской милости и его господах родственниках, герцогах мекленбургских, восходящих к древнейшим вендским королям, которые высокопочтенный господин епископ, следуя приведённому письму, лично прочёл и скрепил этот документ своей печатью. Хотелось бы пожелать, чтобы эти книги и сейчас ещё были бы в сохранности и могли бы быть полезными для составления большой работы своими детальными описаниями, так как мне сейчас приходится подобно слепцу двигаться на ощупь. Не во вред читателю будет замечено и то, что представленные мною в приложении роды мекленбургских князей, императорские, королевские, курфюрстские и графские дома, в которые были выданы мекленбургские княжны, в значительной части привожу в разброс, так как хотя мне и известно, в каком порядке следуют данные высокие вельможи, но прослеживать и учитывать всех родоначальников с тех времён, когда они жили, и всех членов княжеского дома до их основателей и выводить их здесь в ряд кажется неподходящим, потому просим читателя воспринимать эту работу как прелюдию к большому труду, пока не будет хорошей возможности для его публикации, и оставаться ко мне благосклонным.
http://f4.s.qip.ru/Myy9E0fC.jpg
...Ориберт I, сын Визилава IV, двадцать шестой король вендов и ободритов. Он умер в 724 году по Р.Х. на 24-м году своего правления. Его супруга Вундана, дочь короля Сарматии, родила ему двух сыновей: Ориберта II и Биллунга I. Сибилла, дочь Визилава IV, выдана за короля Швеции.
Ориберт II, сын Ориберта I, двадцать седьмой король вендов и ободритов. Он умер в 747 году по Р.Х. на 23-м году своего правления. Его супруга, дочь короля Альфреда из Англии, христианка, которая после долгих молитв предположительно привела своего господина к христианской вере, но умерла в 728 году по Р.Х. при родах сына, названного Витиславом II.
Витислав II, сын Ориберта II, двадцать восьмой король вендов и ободритов, родился в 728 году по Р.Х., начал править в 19-летнем возрасте и сильно преследовал христиан. По наущению его супруги в 782 году по Р.Х. венды напали на город Магдебург, разрушили и сожгли его вместе с церковью Св. Стефана и причинили христианам нечеловеческие мучения. В 789 году по Р.Х. Карл Великий пошёл войной на вендов-вильцев, построил два моста через Эльбу, прошёл всю страну вдоль и поперёк и завоевал город Бранденбург, после чего Витислав сдался Карлу, который его помиловал, заключил с ним союз и взял от него много заложников, отданных в знак союзнической верности. Город Бранденбург же он отдал Горлунгам, знатному роду из Эльзаса или Брайсгау, для заселения и присмотра за вендами. В 795 году по Р.Х., во время отпадения саксов, Карл Великий вновь вынужден был выступить против них и дошёл с большой силой до Бардовика. Король Витислав решил придти к нему со своими вендами, но когда он с частью своего народа переходил Эльбу, в желании встретиться в Карлом, недалеко от того места, где сейчас расположен монастырь Люне, он был атакован и убит саксами со многими своими людьми в возрасте 67-ми лет, на 48-м году своего правления. Его супруга, дочь князя из Руси и Литвы, родила ему трёх сыновей: Тразика, Годлейба и Славомира.
Тразик, сын Витислава II, двадцать девятый король вендов и ободритов. Как и его отец, он остался на стороне Карла Великого. В 798 году по Р.Х. нордальбинги изгнали из страны наместника Карла Великого Эбервина с его народом и убили его посланника
http://f2.s.qip.ru/Myy9E0fD.jpg
к датскому королю Готтфриду Готшалька, вследствие чего Карлу пришлось снова идти на них войной, а когда он находился в походе, саксы напали со своей силой на Тразика, как на союзника Карла, но тот встретил их так, что 4000 саксов полегли в битве, а остальных, обращённых в бегство, преследовал и принудил дать заложников. В 804 году по Р.Х. Карл вновь пошёл на нордальбингских саксов, большое число их убил, а многие тысячи увёл из страны. Их землю и города он отдал королю Тразику и его людям. В 808 году по Р.Х. на Тразика, как на союзника Карла, напал датский король Готтфрид, разбил его, обратил в бегство и сделал своим данником, из-за чего тот должен был отдать ему своего сына в заложники. В 809 году по Р.Х. Тразик собрал войско и сполна возместил свой урон данам и вендам-вильцам, которые им помогали. Но когда он легковерно пришёл в место, куда даны просили его прибыть для переговоров, то был предательски убит в том же 809 году по Р.Х., на 14-м году своего правления. Его супруга N родила ему сына Чедрага.
Славомир, сын Витислава II, тридцатый король вендов и ободритов. В 815 году по Р.Х. по приказу императора Людовика он выступил против сына датского короля Готтфрида и помог придти к власти изгнанному королю Геринхольгу. В 816 году по Р.Х. он помог снова подчинить отпавших вендов-сорбов на Эльбе; отпал от императора Людовика в году...(не указано) по Р.Х. и заключил союз с Данией, в 818 году по Р.Х. потерпел поражение, в 819 году по Р.Х. был пленён и доставлен к императору, который лишил его власти и ввёл в нужду, а на его место поставил Чедрага, сына Тразика. Но поскольку тот правил не лучше, Славомир был призван вновь, и ему была отдана держава, но он умер, ещё не добравшись до дома на 12-м году своего правления.
Чедраг, сын Тразика, тридцать первый король вендов и ободритов. Он пришёл к власти в 819 году по Р.Х., после отпадения своего родственника Славомира, но вскоре и он сам отпал (от союза с императором) и был лишён власти, к которой вновь призвали Славомира. После смерти Славомира его милостью он был восстановлен в правлении. Он умер в 830 году по Р.Х., на 9-м году своего правления. Его супруга N родила ему сына Гостомысла.
Гостомысл, сын Чедрага, тридцать второй король вендов и ободритов. Он был убит в 844 году по Р.Х., на 14-м году своего правления. Его супруга N родила ему сына Табемысла.
Табемысл, сын Гостомысла, тридцать третий король вендов и ободритов. Он был отстранён от власти из-за отпадения и мятежа против Римской империи на 17-м году своего правления.
Годлейб, сын Витислава II, князь вендов и ободритов, он был пленён в 808 году по Р.Х. в сражении, которое король Дании Готтфрид выиграл у его брата, короля Тразика, и по его приказу был повешен. Его супруга N родила ему трёх сыновей: Рюрика, Сивара и Эрувара, которые по своим русским корням были призваны в Россию, и та была отдана им в правление. Рюрик получил княжество Великий Новгород, Сивар - Псковское княжество и Эрувар - княжество Белоозеро; но оба оследних господина умерли, не оставив потомства, и их земли в России отошли старшему брату Рюрику.
Рюрик, сын Годлейба, князь всей России, правил благополучно и достойно похвалы. Его супруга N родила ему сына Игоря.
Игорь, сын Рюрика, князь всей России и достойный сожаления воин, в 536 (опечатка - прим. переводчика) году по Р.Х. был, в конце концов, пленён и обезглавлен. Его супруга Ольга, происходящая из знатного рода из города Псков, родила ему сына Светослава I.
Светослав I, сын Игоря, князь всей России, храбрый правитель. В 970 году по Р.Х. он победил булгар, в 972 году по Р.Х. был пленён и обезглавлен. Оставил трёх сыновей: двух законных и одного незаконного, Володимира I.
Ярополк, сын Светослава I, князь в Киеве. Он приказал убить своего брата Олега, но сам был убит по приказу своего брата Володимира.
Олег, сын Светослава I, князь Древлянской земли, был сброшен по приказу своего брата Ярополка с моста, отчего умер.
Володимир, сын Светослава I, князь Великого Новгорода, мужественный, но в то же время дерзкий, безбожный и распутный правитель. После того, как приказал убить своего брата Ярополка, он стал князем всей России, в конце концов, принял греческую веру, крестился и получил имя Василия. При жизни он поделил страну между своими сыновьями, которых от разных жён у него было двенадцать: Ярослав (Jaroslau), Изяслав (Isoslau), Всеволод (Seewalt), Вышеслав (Sasslau), Светослав II (Svetoslau), Станислав (Stanislau), Светополк (Schwetopolck), Борис (Boris), Глеб (Chleb), Мстислав (Mitislau), Позвизд (Potwiz) и Судислав (Sudislau).
Ярослав становится князем в Ростове.
Изяслав, князь в Новгороде.
Всеволод, князь во Владимире.
Вышеслав, князь в Полоцке.
Светослав II, князь в Смоленске
Станислав получил после смерти Вышеслава Полоцкое княжество.
Светополк, князь в Киеве.
Борис получает после смерти Ярослава княжество Ростов.
Глеб, князь в Муроме.
Мстислав, князь в Каструме.
Позвизд, князь в Эвере.
Судислав, князь в Пскове
Меркулов В.И. Рюрик и первые русские князья в Генеалогии Иоганна Фридриха Хемница. Журнал: Исторический Формат N2/2015 с.54-74
http://histformat.com/
http://f1.s.qip.ru/Myy9E0fA.jpg
http://f2.s.qip.ru/Myy9E0fB.jpg
Родословiе кънязЪй Рурiковой Русi от лЪта 6370 по прiходЪ Рурiкова рода на Русь а до Вълодiмера кънязя Кiевскаго
Родословие князей Рюриковой Руси от года 862-го - прихода Рюрикова на Русь, и до Владимира I Святого князя Киевского

Поляне-русы (г. Киев) ПолянЪ-Русь (КЪнугардъ)
Олдир (Дир) (798, 74, 872)
От него дочь: Иулианна (Iулiанна - Ульяна) в 843 союз с Аскольдом (Осколъдъ) (823, 59, 882 (убит Олегом - от Ольга)
От союза (843) Иулианна с Аскольдом -> Борислав (Борiславль, Борiчъ) (844, 20, 864 (убит черными болгарами - от бълъгъръ чьрныхъ))
Словене (г. Новгород) СловЪнЪ (ХълмъгардЪ)
Сигурд (Сiгурдъ - сын Гостомысла, убит 826 от Гунульфа, сына Улофа)
От него сын: Аскольд (Осколъдъ) (823, 59, 882 (убит Олегом - от Ольга)
Варяги-пруссы (г. Кёнигътун) (Варязi-ПрусЪ Кёнiгътунъ)
Турислав (796, 844)
От Турислава -> Вадимир (Вадiмiръ) (824, 864 убит Рюриком)
От Вадимира ->Людьмила (Людъмiла) (848, 911)
От Людьмилы -> дети Ратмировы: сын Владислав (Вълодiславль) (865, 943) и дочь Горыня (Горыня) (867, 919)
От Владислава -> Улеб (УлЪбъ) (900, 971)
От союза (921) Улеба с Сфандрой -> Рогволод (РЪгъволдъ, Рагънъвалдъ) (923 Полоцк (Пълътьскъ), 980 убит Добраном - от Дъбъряны)
Варяги-русы (ободриты г. Мекел) (Варязi-РусЪ iже ободрiтЪ МекЪлъ)
Годслав (Годъславъ) (800, 870)
От Годслава три сына -> (17 правил в Новгороде) Рюрик (Рурiкъ) (827, 23.II.879), Синеус (СiнЪусъ) (829, 864 убит Вадимиром - от Вадiмiра), Трувор (Труворъ) (831, 864 убит Вадимиром).
От союза (850) Рюрика (первый брак) с Ефандой дочь -> Ингигерда (IнгiгЪрдь) (851)
От союза (869) Ингигерды с Хальгардом два сына -> Игорь (Iгъръ) (870) и Акун (Акунъ) (875) - это племянники Игоря (се нетii Iгъревы)
От союза (865) Рюрика (второй брак) с Русгердью (РусъгЪрдь) сын -> (32 правил в Киеве) Ингвар (Iнгъварь - Игорь) (865, 945 убит древлянами - от дърЪвляны)
От союза (903) Ингвара с Ольгой (ХЪльга) сын -> (28 правил в Киеве) Святослав (Святъславь) (904, 972 убит печенегом Куреем - от КурЪя iже въ ПеченЪзь)
От союза (929) Святослава с Предславой (ПрЪдъслава) (дочь венгерского князя Такшоня - се дъщЪрь Такъшёня кънязя Угъръскаго) -> (8 правил в Киеве (КЪнугардъ)) Ярополк (Яропълчь) (930, 980 убит Владимиром - от ВълодiмЪра) и Олег (Олъгъ) (935, 977 убит у Овруча Ярополком - Въручьй от Яръпълчя)
От союза (939) Святослава с Малушей (МалъфрЪдь) сын -> (35 правил в Киеве) Владимир (ВълодiмЪрь) (940, 15.VII.1015 в Киеве - Кънугардъ - се Кiевъ)
От Синеуса (CiнЪусъ) два сына -> Хальгард (Халъгардъ - Олег II - Ольгъ II аръхонтъ Iгъръвъ) (850, 922 убит в Бердаа СЪркландъ - в г. Бердаа в сарацинских странах за Кавказом) и Ульв (Ульвъ - Улеб) (853)
От Улеба три сына -> Искусев (Iскусевъ) (872), Слуд (Слудый) (874), Прастен (ПрастЪнъ) (881)
От Трувора два сына -> Карл (Карълъ) (855, 922) и Руальд (Рулдъ) (856, 933)
От Карла -> Ивар (Iваръ) (880 Изборск Iзъборсть)
От Ивара два сына -> Тур (Турьдъ) (899 г. Туров - Туръвъ) и Фаст (Фастъ) (901 г. Фастов - Фастъвъ)
От Руальда -> Вуефаст (Вуефастъ) (882 г. Полоцк - Пълътьскъ)
От Вуефаста дочь Сфандра (Сфандра) (903 г. Полоцк - Пълътьскъ) - в 921 союз с Улебом
Словене ирмерские (г. Белоозеро) - (СловЪнЪ-IрмЪрЪ БЪлеЪзЪрь)
Будигост (Будiгостъ) (803, 864 убит Рюриком - от Рурiка)
От Будигоста -> Избор (Iзъборъ) (829, 864 убит Рюриком - от Рурiка), Инар (Iнаръ) (831), Русгердъ (РусъгЪрдь) (832) - 2-ая жена Рюрика - Рурiку II жена - союз в 865
От союза (852) Инара и Астрид (Астрiдъ) -> Вельмунд (Велемуд - ВЪлъмундъ се ВерЪмудъ) (854, 927) и Инегельд (IнегЪлъдъ) (859, 936)
От Вельмунда три сына -> Каницар (Канiцаръ) (874), Шихберн (ШiхбЪрнъ) (877), Либиар (Лiбiаръ) (880)
Варяги-ругены (поморяне о. Рюген) (Варязi-РугЪнЪ iже Поморянъ съ оттока РюгЪнъ)
Инегельд (IнегЪлдъ) ярл Рюгена (се ярль РуянЪ) (804)
От Инегельда -> Астрид (Астрiдъ) (831) (в 852 союз с Инаром), Ефанда (Ефанда) - первая жена Рюрика (союз 850) (832), (34 правил в Киеве (КЪнугардъ)) Олег Вещий (ХЪлъгъ, се Олъгъ I ВЪщьтiй) (840, 73, 913) - союз с Людмилой в 888
Древляне (г. Овруч - Въручьй)
Мал (Малкъ-Нiзъкiня) (890, 946 убит Ольгой - от ХЪльгi)
От Мала -> сын Добран (Добрыня - Дъбъранъ) (911, 990 Хольмгард - Хълмъгардъ) и дочь Малфред (Малуша - МалъфрЪдь) (920, 1000 в Будутино (Будуть)) - союз (939) со Святославом, мать Владимира
От Добрана -> Константин (Кснятин - Констанътiнъ) (939 в Хольмгарде (Хълмънардъ))
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Редактор Владимир Егоров. Великий Новгород: ООО «Типография «Виконт», 2014. 343с.
https://vk.com/doc399489626_464573375 18Мб pdf
https://www.twirpx.com/file/2385856/
http://history-fiction.ru/books/all_1/s … book_4912/

0

493

Аскольд и Дир против Рюрика
http://f3.s.qip.ru/Myy9E0fZ.jpg
О ВарязЪхъ. Имаху дань Варязи, приходяще из заморiа на СловенЪхъ, рекше на Новогородцехъ, и на Мещерехъ, и на Кривичехъ отъ мужа по бЪлЪ и вЪверици.
О Казарехъ. А Казари имаху дань на Полянехъ, и на СЬверянехъ, и на Вятичахъ по бЪлЪ, рекше по вЪкшЪ, съ дыма.
Въ лЪто 6367. Въсташа Словене, рекше Новогородци, и Меря, и Кривичи на Варяги, и изгнаша ихъ за море, и не даша имъ дани, начаша сами себЪ владЪти и городы ставити; и не бЪ въ нихъ правды, и возста родъ на родъ, и рати, и плЪненiа, и кровопролитiа безпрестани. И по семъ събравъшеся рЪшa къ себЪ: «поищемъ межь себе, да кто бы въ
http://f4.s.qip.ru/Myy9E0g0.jpg
насъ князь былъ и владЪлъ нами; поищемъ и уставимъ таковаго или отъ насъ, или отъ Казаръ, или отъ Полянъ, или отъ Дунайчевъ, или отъ Варягь». И бысть о семь молва велiа: овЪмъ сего, овЪмъ другаго хотящемъ; таже совЪщавшася послаша въ Варяги.
Въ лЪто 6367. Въ лЪто 6368. Въ лЪто 6369. При МихаилЪ и Василiи царема и при Фотiи патpiapcЪ прiидоша Словене, рекше Новогородци, и Меря, и Кривичи, Варегомъ рЪша: «земля наша велика и обилна; поидите владЪти нами». Они же бояхуся звЪринаго ихъ обычаа и нрава, и едва избрашася три браты.
Въ лЪто 6370. О князЪхъ русскихъ: О РюрикЪ, и СинеусЪ и Тривори. Поидоша изъ НЪмець три браты со всЪмъ родомъ своимъ, Рюрикъ, Синеусъ, Триворъ; и бысть Рюрикъ старейшина въ НовЪгородЬ, а Синеусъ старейшина бысть на БЪлЪозерЪ, а Триворъ во ИзборцЪ. И отъ тЪхъ Варяговъ находниковъ прозвашася Русь, и оттолЪ словеть Русскаа земля, иже суть Наугородстiя людiе и до нынЪшняго дне, прежде бо нарицахуся Словене, а нынЪ Русь отъ тЪхъ Варягъ прозвашася: сице бо Варязи звахуся Русью.
Въ лЪто 6371. Михаилъ царь съ Вардою кесаремъ иде Болгарь воевати: бЪ же тогда гладь въ Болгарехъ. Болгари же убояшася и просиша христiане быти. Пpiиде же въ Царьградъ князь ихъ и вси бояре его; крести же его и пpiать его отъ купЪли царь Михаилъ, и нарече имя ему Симеонъ, и вси бояре его крестишася, и отпусти ихъ во своя съ великою честiю. И тако весь родъ Болгарьскiй святое крещенiев вoспрiaть.
Въ лЪто 6372. Убiенъ бысть отъ Болгаръ Осколдовъ сынъ. Того же лЪта оскорбишася Новгородци, глаголюще: «яко быти намъ рабомъ, и много зла всячески пострадати отъ Рюрика и отъ рода его». Того же лЪта уби Рюрикъ Вадима Храбраго, и иныхъ многихъ изби Новогородцевъ съвЪтниковъ его.
Въ лЪто 6373. Преставися Синеусъ и Триворь. Синеусъ и Триворъ умроша бездЪтни, и пpia власть Рюрикъ обою брату, и нача владЪти единъ, и раздаде грады племенемъ своимъ и мужемъ: овому Полтескъ, иному Ростовъ, иному же БЪлоозеро. Того же лЪта родися Рюрику сынъ, и нарече имя ему Игорь. Того же лЪта воеваша Асколдъ и Диръ Полочанъ и много зла сътвориша.
Въ лЪто 6374. Иде Асколдъ и Диръ на Греки. Царемъ же Михаилу и Василiю отшедшимъ на Агаряны воевати, и дошедшимъ имъ Черныа рЪки, посла къ нимъ епархъ, глаголя, яко Русь идетъ на Царьградъ въ двоюсту и множае кораблей. Они же възвратишася, и едва внидоша въ градъ, и съ патрiархомъ Фотiемъ приходяще къ церькви святЪй Богородици Влахерну, и изнесше ризу пречистые Богородици съ плачемъ и съ слезами многими и край еа въ море омочивше. БЪ бо тогда море тихо велми, и егда омочиша ризу, и aбie възста буря зЪлна, и разби множество кораблей, и потопи безбожную Русь.
Въ лЪто 6375. Възвратишася Асколдъ и Диръ отъ Царяграда въ малЪ дружинЪ, и бысть въ KieвЪ плачь велiй. Того же лЪта бысть въ KieвЪ гладъ велiй. Того же лЪта избиша множество ПеченЪгъ Осколдъ и Диръ. Того же лЪта избЪжаша отъ Рюрика изъ Новагорода въ Kieвъ много Новогородцкыхъ мужей.
Полное собрание русских летописей. Том 09. Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. СПб, 1862
https://vk.com/wall356899293_2440
https://vk.com/doc399489626_469476010
http://f3.s.qip.ru/BtVUowCz.jpg
…Въ лЪто же 6373 многая моужi от НовЪгърада а от Пълъскъва а iныя вЪсi СловЪнъскыя оутечЪ на Русь Полянъскую въ Кыевъ гърадъ къ Ольдiру же а къ родiчю СловЪнъскаму Осъкълоду бо ПолянЪ же суть съродiчЪ СловЪнЪмъ А гълаголютъ же бо не бытi рабъмъ оу Рурiка а рода Ъго
Въ тоЪ же лЪта 6373 прiiдохъ Олъдiръ съ ОсъкълодЪмъ на Пълочанъ Рурiковыхъ А мъногая зъла сътъворi А Роалда едъва не оубi А нЪкiiхъ варязЪй iже от Нурманъ въ пълънъ iмаашЪ А мъногая кълЪтi въ ПълътъскЪ пожьгоша а чадь iзбi
В год 865-й многие мужи из Новгорода и Плескова (Пскова) и других селений словенских убежали (оутечЪ) в Русь Полянскую, в город Киев, к Олдиру (Диру) и к их родичу словенскому Аскольду, потому что поляне - родственники словенам (бо ПолянЪ же суть съродiчЪ СловЪнЪмъ). И говорят (гълаголютъ же), что не хотят быть рабами у Рюрика и рода его (не бытi рабъмъ оу Рурiка а рода Ъго).
В тот же год 865-й пришли (прiiдохъ) Олдир с Аскольдом на полочан Рюриковых (на Пълочанъ Рурiковыхъ) и много зла сотворили, а Руальда (Роалда – ранее про Руальда упоминается в том же 865г.: В год 865-й начал (зача) княжить (cЪдЪтi) Рюрик в Новгороде, и его жена Ефанда с дочерью Ингигердой с ним же. И стал (поча) земли словенские раздавать родственникам своим: племяннику (нЪтiю – племянник по брату) Хальгарду (в дальнейшем Олег II) отдал (въдаяшЪ) Ладогу (Ладожъ), а другому племяннику, Ульву, отдал Белоозеро (БЪлеЪзЪрь), это дети-сироты (сiры чада) Синеуса (СiгънЪтръвЪ), племяннику (нЪтiю) Карлу отдал Изборск (Iзъборъсть), а другому племяннику, Руальду, - Полоцк (ПълътЪскъ), это дети-сироты Трувора) чуть не убили (едъва не оубi). И некоторых варягов-норманнов взяли в плен (нЪкiiхъ варязЪй iже от Нурманъ въ пълънъ iмаашЪ). И много домов в Полоцке сожгли и народ избили (А мъногая кълЪтi въ ПълътъскЪ пожьгоша а чадь iзбi)…(В другом месте БИ гл.XI говорится: В год 865-й от РХ пошли Аскольд и Дир на полочан и кривичей, и подчинили их, и дани возложили на них, и дружину оставили у полочан...И в тот же год Аскольд стал готовиться к наступлению на своего брата-единоплеменника Родерига и хотел идти зимой на Ладогу, но помешали сильные морозы, и ушел он обратно, гонимый прочь непогодой - …Въ лЪто 6373 поiдохЪ Айскалъдъ а Олъдiръ на Пълочанъ а КърiвiчЪ а прiмучаа iхъ А данi възъложi на нь А дъружiну оуставЪ на пълочанЪхъ…А въ тоЪ же лЪта iзъпълъчiся Айскальдъ на адЪлъфiя прicъняго своя на РодЪрiга А мъняшЪ гърястi къ Ладожью АцЪ помЪха въста Бо мъразi вЪлii зiмоу бысть А поiдоста въспрь от нЪгодi. - В Никоновской летописи: Того же лЪта воеваша Асколдъ и Диръ Полочанъ и много зла сътвориша – при этом про Рюриковичей напрямую не упоминается).
http://f3.s.qip.ru/Myy9E0g1.jpg
…Въ лЪто 6375 прiiдЪ Осколодъ на КрiвiчЪ (на КрiвiчЪ) а дань възъложi на нь А повелЪ Рурiку данi не даятi
…В год 867-й пришел Аскольд к кривичам и дань возложил на них. И повелел дани Рюрику не давать
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Редактор Владимир Егоров. Великий Новгород: ООО «Типография «Виконт», 2014. 343с.
https://vk.com/doc399489626_464573375 18Мб pdf
https://www.twirpx.com/file/2385856/
http://history-fiction.ru/books/all_1/s … book_4912/

0

494

Колена Дира и Аскольда
Се бящ в щась онь Дiрось
I се бящь Гьреколанець
I тоi посщезне
I прiде на не Асклд i Ерек
I то молiхь Бзе позбавнте Русе о злы тая
И вот был в час оный Дирос.
И был он Грецколанец,
И тот пропал.
И пришел на нас Аскольд и Эрек.
И молил-то я Богов избавить Русь от зла этого.
I се Дiрос Еланесть орце смiере осьва
i се нас тлесе преждiе ове
I се Асклд овражде те Дiроса
i iесе онь iедень на мiсто то
I такожде е врг нашь
i не хощаехомь iе якожде врга
И вот Дирос Эллинский говорит "смирный" о себе,
И вот нас давил прежде тех.
И вот, Аскольд одолел того Дироса
и он теперь один на место то.
И так он - враг наш,
и не хотим его как врага.
Влескнига Дощ.29. Исходные тексты
https://vk.com/doc399489626_470333464
Комментарий Ю.К. Бегунова к текстам «Аскольдовой летописи» c.152—153: Родословие колена словено-русского от Лаврикия и до Борислава. Этот текст представляет собой большую ценность для ранней русской истории, поскольку содержит документальное изложение родословия Полянских князей от князя Кия (395—458гг.) до князя Горислава (ум. в 750г.). Надо сказать, что после княжения Сереженя, правнука Кия, киевляне выбирали себе князя на вече. И наследником князя Горислава стал его дальний родственник, избранный на вече князь Белояр Криворог (702—780гг.). Подробное родословие доведено до Борислава (ум. в 864г.), потомка двух (?) Полянских князей — Аскольда и Дира. Тогда со смертью Дира (872г.) и Аскольда (882г.) прежняя династия Киевичей прервалась и с вокняжением Игоря Рюриковича (913г.) пришла новая династия — Рюриковичей.
http://f1.s.qip.ru/ymgURrm4.jpg
Родословiе колЪна словЪнорускаго от Лаурiкiя а до Боруслава
КiЪвъское къняжЪнiе (лЪта от СМ)
...(30) БЪлояръ Крiворогъ (6210/702, 78, 6288/780) - А многы бранi съ грЪцi iмааще за Сурожiе а ХЪръсонЪсъ
от него: (27) ВоЪславль (6248/740, 67, 6315/807); Будiславъ, въ сЪверЪхъ; Воiнъ, въ дърЪвлянЪхъ; Русъ, въ полянЪхъ
(35) МЪзiславъ (6279/771, 71, 6350/842) въ крещЪнii наречЪнъ Мiхаiлъ – поiдутъ сълы къ Нiкiфору ЦЪзарi въ лЪто 6317 о съдъружьствЪ - Послал послов к цезарю Никифору с предложением заключить договор о мире в год 809-й от РХ (в крещении - Михаил)
(30) Горъдiръ (Гордiмiръ, Олдiръ, Дiръ. Въ крещЪнii наречЪнъ АндрЪй. Съхiму же прiя яко Iлiя) (6306/798, 74, 6380/872) – а поiдЪ съ бъранiю на Феофiла ЦЪзарi за ХЪрсонЪсъ…въ лЪто 6348)- пошел войной на Феофила-цезаря за обладанием Херсонеса в год 840-й (в крещении - Андрей, в схиме - Илья)
От Гордира дети: АнастасЪя (6335/827 в 843 брак с Велемиром (ВЪлЪмiръ вълахЪ - волох); Иулiанна (6336/828) в 843 брак с Аскольдом (Асколъдъ, Айскалъдъ) (10) (6331/823, 59, 6390/882 (убит Олегом – от ХЪлъга))
От брака Иулианна с Аскольдом – Боруславъ, БурiсълЪйфъ, Борiсълавъ, Борiчь  (6352/844, 20, 6372/864 (убит черными болгарами – от българъ чьрныхъ. Въ крещЪнii нарЪчЪнъ Борiсълавъ))
Это конец рода славных Киевичей – а сь съконъчанiе ЪстЪ рода славънъ КiевiчЪxЪ
http://f3.s.qip.ru/ymgURrm5.jpg
Родословие колена словено-русского от Лаврикия и до Борислава (годы от СМ/от РХ)
(30) Лаврикий (Кий) (5903/395, 63, 5969/458)
(14) Лебедян (Славер) (5932/424, 51, 5983/475); Яромир (5934/426) и Рус (5936/428) - это князья русичей-словутичей
(21) Верем (5959/451, 45, 6004/496)- внук Кия
(11) Сережень (5983/475, 32, 6015/507) - правнук Кия, умер от болезни, бездетный (После Сереженя) - эти князья избраны на круге (вече) от Руси и полян
Скотень (5985/477, 72, 6057/549)- воевал с колхами и обрами, посылал послов к Юстиниану I в год 535-й от РХ с предложением мира с Византией, но безрезультатно
Бобрец(6009/501) - воевал с обрами, а при цезаре Анастасии повел русские рати во Фракию, и дошли они до Эпидамны и много зла сотворили
Лалох (Влахерн) (6042/534) - снова пришла безбожная Русь во Фракию в год 578-й от РХ, а в год 582-й от РХ пошли на Царьград, на цезаря Маврикия, и победили греков, и взяли дань великую в год 587-й от РХ
Свентояр (6069/561) - Свентояр в год 622-й от РХ и в год 626-й от РХ пошел с полками русов и словен, и волохов и фракийцев на цезаря Ираклия, и дал цезарь огромный выкуп и рабов отпустил на Русь безвозмездно
Комонебранец (6101/593)- Комонебранец в год 644-й от РХ пришел к городу Дербенту и пленил царя персидского Шахриара, и пошел к городу Бардаа, за Кавказские горы
http://f2.s.qip.ru/ymgURrm6.jpg
Сегеня (6129/621) - в год 658-й от РХ снова пошли на Царьград с обрами, фракийцами и русами и дань взяли от цезаря Константа, и вернулись с миром
Гордынь (6158-650) - И пошел Гордынь на цезаря Юстиниана II с войной за Крым и был убит греками, и ушли войска из Крыма с ущербом для себя…и это было в год 717-й от РХ, и было горе у полян
Горислав (6183/675, 75, 6258/750) - в год 750-й от РХ князь Горислав воевал с греками и обрами, и русы дань взяли с обров: говорят, что князя Горислава отравили ядом от цезаря Константина
Белояр Криворог (6210/702, 78, 6288/780) - много воевал с греками за Сурож и Херсонес
(27) Воеслав (6248/740, 67, 6315/807); Будислав, князь северский; Воин, князь древлянский; Рус, князь полянский
(35) Мезислав (6279/771, 71, 6350/842) - Послал послов к цезарю Никифору с предложением заключить договор о мире в год 809-й от РХ (в крещении - Михаил)
(30) Гордир (Гордимир, Олдир, Дир (6306/798, 74, 6380/872) - пошел войной на Феофила-цезаря за обладанием Херсонеса в год 840-й (в крещении - Андрей, в схиме - Илья)
Дети: Анастасия (6335/827 в 843 брак с Велемиром (волохи); Иулианна (6336/828) в 843 брак с Аскольдом (Айскалд, в крещении - Николай) (10) (6331/823, 59, 6390/882 (убит Олегом Вещем))
От брака Иулианна с Аскольдом - Бурислейф, Борич (в крещении - Борислав) (6352/844, 20, 6372/864 (убит черными болгарами))
Это конец рода славных Киевичей
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Редактор Владимир Егоров. Великий Новгород: ООО «Типография «Виконт», 2014. 343с.
https://vk.com/doc399489626_464573375 18Мб pdf
https://www.twirpx.com/file/2385856/
http://history-fiction.ru/books/all_1/s … book_4912/

0

495

БЪлояръ Крiворогъ (702, 78, 780) - А многы бранi съ грЪцi iмааще за Сурожiе а ХЪръсонЪсъ
Бiлоярь...КрiвоРг
бя тоii щас конЪзь Руштi
а бЪл голомбь пущяшет
Камо тоii лЪте
тамо iтi
А тоi лЪтi на Гръце
КрiвРог налЪзЪ на нь
а ростърща тая
Ту бо Грьцi
яко лiсi
осцастем вртЪвя
даяше КрiвРгу зълъто руно
а комоньце стребнЪ
А тЪ КрiвРг
се удржi на Сурожi
Онi же Грьцi
бяштi на колунЪх
КрiвРг догодiся
А бысте Русе отворжщена тамо
А такожде Грьцi навЪржгоша на нь
бояноув во желЪзЪх
а побящi iа
Велька вЪржена есь крев Руштiа до пауды
а нЪсць стеньгабiя Русiцом
Белояр (из древнего рода Белояров - см. Дощ.9б - Белояр - отец Ория, дед Кия - сначала Киев носил название - Белояров брод) Криворог был в то время князем русским и белого голубя (он) пускает. Куда тот полетит, туда и идти. А тот летит на Греков. Криворог налез (напал) на них и разтёр (разторгнул, разбил) тех. Тут Греки как лисы, хвостом завертели (осцастем вртЪвя) и дали Криворогу золотое руно (конское покрывало?) и конский стребень (?). А тот Криворог удержался на Сурожи. Они же Греки были на колунях (в окрестности). Криворог согласился (сгодиться - договориться). И была Русь открыта (доступна иным) там. И так Греки ввергли (вероломно) на них боянов в железах (т.е. тяжеловооруженных) и побили их. Велика вержена (пролита) есть кровь русская до самой земли (велька вЪржена есь крев Руштiа до пауды) и нет (конца) стенаньям Русичей
Влескнига. Дощ.4. Исходные тексты
https://vk.com/doc399489626_470333464 
http://f6.s.qip.ru/ymgURrm8.jpg
Въ лЪто 6237 поiдЪ БЪлояръ Крiвърогъ iже кънязъ от Полянъ А поiдЪ къ Тавъру на гърЪцi А прiiдЪ съ воi мъногы къ Сурожю А възя от Патъракъса iже суть архЪлай сЪго гърада мъзъду вЪлiю А поiдЪ на ХЪръсонЪсъ въ лодiяхъ А по ръцЪмъ iнъдЪ съвЪршi iзъЪздъ iнако ано ашоутъ а въсоуЪ занЪ воi мъногы поча чьрЪвъмъ страдатi а бальство вЪлiе iмаашЪ а въбързЪ Кыеву възъратiся а етЪръ съконъчя…
Въ лЪто же 6240 же iдЪ въторiцЪю БЪлояръ на ХЪръсонЪсъ А iже съ нiмъ же полянЪ а антЪ а българЪ А бысть сЪщя вЪлiя съ гърЪцi а аръмЪнЪ А iхъ же iпатоса въ пълънъ iмутъ же зане iзъкупъ iзърядънъ даяшЪ а iпатоса отпущахъ А мъногы аръмЪнЪ а ромЪi въдаа а Кыеву прiведохъмъ А въ верiгы А сЪдЪ въ вертЪпЪхъ въ кълючЪнii зане сь къщЪi зЪло iскусьнъ дЪятелi бо зъдъчiе дъбры гърадовЪръшiю а балii дъбры а хартофiлаксы гожiя а пiсьмЪны iныя а языцы iныя вЪдотелi…
Въ лЪто 6248 родi оу БЪлояра Крiворога съварахъ А наречЪ ВоЪславль зане же матЪрь Ъго суть дъчi от дърЪвлянехъ старЪйшего Воiна iже въ ОвручЪхъ…
В год 729-й от РХ пошел Белояр Криворог (поiдЪ БЪлояръ Крiвърогъ), Полянский князь (в поход). И пошел к Тавру (Тавъру – Крым) на греков. И пришел с воинами многими к Сурожу (Сурожю). И взял (възя) от Патракоса (Патъракъса), главы (греч. архЪлай) этого города, большую дань (мъзъду вЪлiю). И пошел на Херсонес (на ХЪръсонЪсъ) в лодиях (въ лодiяхъ – большая речная лодка). И по рекам местами (iнъдЪ) совершал (съвЪршi) набеги (iзъЪздъ), но получилось в пустую (въсоуЪ), так как (iнако ано ашоутъ а въсоуЪ занЪ?) многие воины начали страдать животом (поча чьрЪвъмъ страдатi) и болезни большие имели (бальство вЪлiе iмаашЪ), пришлось срочно возвращаться в Киев (въбързЪ Кыеву възъратiся), а некоторые (етЪръ?) умерли (съконъчя)…
В год 732-й от РХ вторично (въторiцЪю) пошел Белояр на Херсонес. И с ним были поляне, анты и болгары. И была сеча великая (бысть сЪщя вЪлiя) с греками и армянами. А их предводителя (греч. iпатоса) взяли в плен (въ пълънъ iмутъ), так как (зане) изрядный выкуп (iзъкупъ iзърядънъ) давали (даяшЪ) и ипатоса отпустили (отпущахъ). И многих армян и ромеев (византийцев) взяли (въдаа?) и привели в Киев (а Кыеву прiведохъмъ). И в цепях (въ верiгы). И посадили в пещеры в заключении (сЪдЪ въ вертЪпЪхъ въ кълючЪнii), так как (зане) эти пленники (сь къщЪi) сильно искусные деятели (зЪло iскусьнъ дЪятелi), ибо (бо) строители добрые градовершию (зъдъчiе дъбры гърадовЪръшiю – хорошие градостроители), и хорошие врачи (балii дъбры), и архивисты-библиотекари гожии (хартофiлаксы гожiя),  и по письменности и другим языкам ведающие (пiсьмЪны iныя а языцы iныя вЪдотелi)…
В год 740-й от РХ родился у Белояра Криворога первенец (съварахъ), названный Воеславлем (ВоЪславль), так как мать его суть дочь от древлян (от дърЪвлянехъ) старейшего Воина (старЪйшего Воiна), который в Овруче (въ ОвручЪхъ)… 
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Редактор Владимир Егоров. Великий Новгород: ООО «Типография «Виконт», 2014. 343с.
https://vk.com/doc399489626_464573375 18Мб pdf
https://www.twirpx.com/file/2385856/
http://history-fiction.ru/books/all_1/s … book_4912/

0

496

Наследственная и вечевая (выборная) власть в древней Киевской Руси
Были вЪчи Трояни, минула лЪта Ярославля
На седьмомъ вЪцЪ Трояни връже Всеславъ жребій
- Из Слова о полку Игореве
http://f3.s.qip.ru/ymgURrmc.jpg
Въ лЪто же 6258 по сьмЪртi Горiславлевой от зълоядiя а бысть iзъбъранъ кънязь Белояръ Крiворогъ от словЪнъ а полянъ а русi-словутiчЪ яко вЪлiй кънязь Русi Кiевъской занежЪ быстъ от рода Яръмiра а Руса Словутiча iже мЪзiны чада Лаурiкiевы суть кънязя Кыя Полянъскаго
Бълояръ же iже рекомый Крiворогъ а бысть на КiевЪ а въ полянЪхъ кънязьмъ вЪлiiмъ трiедесятЪ годiнъ а сЪдЪ на КiевЪ А прЪставiся въ лЪто 6288 възрастЪ 78 годiнъ А бысть плачь вЪлiкъ а на КiевЪ а въ полянЪнъ а дърЪвлянЪхъ а въ сЪвЪрЪхъ а въ русiчЪхъ словутiчЪхъ бо бълагъ а дъбъръ а възълюблЪнъ сь кънязь БЪлояръ Крiворогъ А бысть от рода же БЪлояровЪ iже суть отчЪ ОрЪЪвъ а дiдо ЛаурiкыЪвъ iже наречЪнъ Кый.
По оуспЪнiю же СережЪнЪву iже правънучЪ Кыевъ поiдутъ на къняжЪнiе въ КiевЪ къняжьЪ ВЪчЪвоЪ iже бяхутъ до конязя БЪлояра Крiворога А по оуспЪнiю Ъго въ лЪто 6288 осташа четырЪ сыны БЪлояровы А старЪйшiй ВоЪславль iже БуЪславль А сЪдЪ въ КiевЪ бо суть кънязь вЪлiй Будiславль же въ сЪвЪрЪхъ Воiнъ же въ дърЪвлянЪхъ А Русъ въ полянЪхъ iже русiчЪ въ ВышЪгърадЪ
Въ лЪто 6276 iде Воеславль по велЪнiъ отню на улiчi А прiмучаа iхъ же А данi възьложi на нь
Въ лЪто 6279 родiся МЪзiславль от гърЪкынi А въ лЪто 6290 поiдЪ съ матЪрiю въ гърЪчьскъ сiнЪi въ ЦарЪгърадъ а въкоупЪ съ чадамi цЪсаря Констянътiна оучЪнiя дъля…
Въ лЪто 6288 прЪставi ся кънязь вЪлiй БЪлояръ Крiворогъ А съта въ въласть вЪлiй кънязь ВоЪславль
***
В год 750-й от РХ после смерти отравленного ядом (от зълоядiя) Горислава, был избран (бысть iзъбъранъ) князь Белояр Криворог (Белояръ Крiворогъ) от словен, полян и русов-словутичей (от словЪнъ а полянъ а русi-словутiчЪ) великим князем Руси Киевской (вЪлiй кънязь Русi Кiевъской), потому что был (занежЪ быстъ) из рода Яромира (Яръмiра) и Руса Словутича (Руса Словутiча), младших сыновей Лаврикия, то есть князя Кия Полянского (Кыя Полянъскаго).
Белояр, по прозвищу (рекомый) Криворог, был в Киеве и у полян (бысть на КiевЪ а въ полянЪхъ) великим князем (кънязьмъ вЪлiiмъ) 30 лет (трiедесятЪ годiнъ). И умер (прЪставiся) в 780 году от РХ (прЪставiся въ лЪто 6288) в возрасте 78 лет (възрастЪ 78 годiнъ). И был великий плач (бысть плачь вЪлiкъ) в Киеве и у полян, и у древлян, и у северян, и у русичей-словутичей (а на КiевЪ а въ полянЪнъ а дърЪвлянЪхъ а въ сЪвЪрЪхъ а въ русiчЪхъ словутiчЪхъ), потому что был благ и добр и любим (бълагъ а дъбъръ а възълюблЪнъ) этот князь Белояр Криворог. И был он из рода Белояра, который суть отец Орея и дед Лаврикия (iже суть отчЪ ОрЪЪвъ а дiдо ЛаурiкыЪвъ), который наречен Кием (iже наречЪнъ Кый).
После смерти Сереженя (по оуспЪнiю же СережЪнЪву), правнука Кия (правънучЪ Кыевъ), будут призваны на княжение (поiдутъ на къняжЪнiе) в Киеве князья вечевые (къняжьЪ ВЪчЪвоЪ), которые будут править до князя Белояра Криворога (iже бяхутъ до конязя БЪлояра Крiворога).  А после смерти (по оуспЪнiю) его в год 780-й от РХ остались (осташа) четыре сына Белояровы. И старший (старЪйшiй) Воеслав или Буеслав (ВоЪславль iже БуЪславль). И сел в Киеве (сЪдЪ въ КiевЪ), ибо суть великий князь (бо суть кънязь вЪлiй). Будислав (Будiславль) же – у северян (въ сЪвЪрЪхъ). Воин (Воiнъ) же - у древлян (въ дърЪвлянЪхъ). А Рус (Русъ) - у полян (въ полянЪхъ), которые русичи в Вышгороде (iже русiчЪ въ ВышЪгърадЪ.
В год 768-й от РХ пошел Воеслав по приказу отца (по велЪнiъ отню) на уличей (на улiчi). И принудил их (а прiмучаа iхъ - силой заставил что-либо сделать). И дань возложил на них. (Здесь может быть уместно вспомнить, что ранее первый вечевой князь Скотень (477-549) также воевал с обрами и уличами (во Влескниге с хазарами). Получается, что и в конце периода вечевых князей опять обострение с уличами. Только в 892 году Олег отогнал уличей от реки Роси к бужанам и далее).
В год 771-й от РХ родился (родiся) Мезислав (МЪзiславль) от гречанки (от гърЪкынi). А в год 782-й от РХ отправился (поiдЪ) он с матерью в Царьград (ЦарЪгърадъ), в греческую школу (въ гърЪчьскъ сiнЪi), для совместного обучения с детьми цезаря Константина (въкоупЪ съ чадамi цЪсаря Констянътiна оучЪнiя дъля).
В год 780-й от РХ умер (прЪставi ся) великий князь Белояр Криворог (кънязь вЪлiй БЪлояръ Крiворогъ). И стал во власть (съта въ въласть) великий князь Воеслав (вЪлiй кънязь ВоЪславль).
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Редактор Владимир Егоров. Великий Новгород: ООО «Типография «Виконт», 2014. 343с.
https://vk.com/doc399489626_464573375 18Мб pdf
https://www.twirpx.com/file/2385856/
http://history-fiction.ru/books/all_1/s … book_4912/
Князья наследственные. Трояновы века
(30) Лаврикий (Кий) (5903/395, 63, 5969/458)
Старший сын Кия Славер, он же Славомир, а еще Лебедян, потому что сестра Кия Лыбедь воспитала этого Славера, княжил у полян, в отцовском городе Киеве, а Яромир - у древлян, в городе Овруче, а младший Рус - на Днепре, в Северской земле…
(14) Лебедян (Славер) (5932/424, 51, 5983/475); Яромир (5934/426) и Рус (5936/428) - это князья русичей-словутичей
(21) Верем (5959/451, 45, 6004/496) - внук Кия
(11) Сережень (5983/475, 32, 6015/507) - правнук Кия, умер от болезни, бездетный
После кончины Верема княжил в Киеве сын его Сережень, который умер от болезни в год 507-й от РХ, а так как был он бездетен, то стал княжить пасынок его Хвалибуд, нареченный так уличанами, и княжил до года 525-го от РХ, а потом ушел к цесарю Юстиниану начальником охраны, а на княжение у полян в год 525-й от РХ был избран на вече князь Скотень от полянского рода, и он же был вторично избран вечем в год 535-й
Князья вечевые. Эти князья избраны на вече
(24) Скотень (5985/477, 72, 6057/549)- воевал с колхами и обрами, посылал послов к Юстиниану I в год 535-й от РХ с предложением мира с Византией, но безрезультатно
(19) Бобрец (6009/501, 568) - воевал с обрами, а при цезаре Анастасии повел русские рати во Фракию, и дошли они до Эпидамны и много зла сотворили
(33) Лалох (Влахерн) (6042/534, 601) - снова пришла безбожная Русь во Фракию в год 578-й от РХ, а в год 582-й от РХ пошли на Царьград, на цезаря Маврикия, и победили греков, и взяли дань великую в год 587-й от РХ
(30) Свентояр (6069/561, 631) - Свентояр в год 622-й от РХ и в год 626-й от РХ пошел с полками русов и словен, и волохов и фракийцев на цезаря Ираклия, и дал цезарь огромный выкуп и рабов отпустил на Русь безвозмездно
(26) Комонебранец (6101/593, 656) - Комонебранец в год 644-й от РХ пришел к городу Дербенту и пленил царя персидского Шахриара, и пошел к городу Бардаа, за Кавказские горы
(42) Сегеня (6129/621, 698) - в год 658-й от РХ снова пошли на Царьград с обрами, фракийцами и русами и дань взяли от цезаря Константа, и вернулись с миром
(19) Гордынь (6158-650, 717) - И пошел Гордынь на цезаря Юстиниана II с войной за Крым и был убит греками, и ушли войска из Крыма с ущербом для себя…и это было в год 717-й от РХ, и было горе у полян
(33) Горислав (6183/675, 75, 6258/750) - в год 750-й от РХ князь Горислав воевал с греками и обрами, и русы дань взяли с обров: говорят, что князя Горислава отравили ядом от цезаря Константина
(30) Белояр Криворог (6210/702, 78, 6288/780) - много воевал с греками за Сурож и Херсонес
А после смерти его в год 780-й от РХ остались четыре сына Белояровы. И старший Воеслав или Буеслав. И сел в Киеве, ибо суть великий князь. Будислав же – у северян. Воин же - у древлян. А Рус - у полян, которые русичи в Вышгороде.
Князья наследственные. И князи полюдье берут, и сыновьям власть передают, от отца сыну, и даже до правнука
(27) Воеслав (6248/740, 67, 6315/807)
(35) Мезислав (6279/771, 71, 6350/842) - Послал послов к цезарю Никифору с предложением заключить договор о мире в год 809-й от РХ (в крещении - Михаил)
(30) Гордир (Гордимир, Олдир, Дир (6306/798, 74, 6380/872) - пошел войной на Феофила-цезаря за обладанием Херсонеса в год 840-й (в крещении - Андрей, в схиме - Илья)
Дети: Анастасия (6335/827 в 843 брак с Велемиром (волохи); Иулианна (6336/828) в 843 брак с Аскольдом (Айскалд, в крещении - Николай) (10) (6331/823, 59, 6390/882 (убит Олегом Вещем))
От брака Иулианна с Аскольдом - Бурислейф, Борич (в крещении - Борислав) (6352/844, 20, 6372/864 (убит черными болгарами))
Это конец рода славных Киевичей

0

497

Первые христианские князья на Руси
А тоi Асклд пожре богом чiужем
неботе нашiем
Такое бенде Оцове наше
а несьмы быте iне
А Грьце хотяе ны акржщате
абы сме забiхом ста Бозе наше
А тко сен обратiхомся до нь
яко сте одерень быте
А тот Аскольд (Асклд) принес жертвы богам чужим (пожре богом чiужем), а не нашим (неботе нашiем) - таковые суть Отцы наши, и не следует нам быть другими (а несьмы быте iне). А Греки (Грьце) хотели нас окрестить (акржщате), чтобы мы забыли (забiхом) Богов наших. И так обратимся к ним (а тко сен обратiхомся до нь), иначе в порабощении быть (яко сте одерень быте).
Влескнига Дощ.6э. Исходные тексты
https://vk.com/doc399489626_470333464
http://f1.s.qip.ru/ymgURrmg.jpg
Въ лЪто 6295 оумЪрлъ Стефанъ архЪпiскупъ Сурожьскъ
Въ лЪто 6303 прiгърядЪ по Словутiчю въ альдiяхъ мъногы кънязъ БъранiслЪйфъ а съ ратiю вЪлiей от СловЪнъ IрмЪрскiхъ А воi кърЪпъкi А оустрЪмiся на полудЪнънiе къ Сурожю
Въ лЪто 6304 поiдЪ кънязь мъладъ МЪзiславль ако сълъ от ВоЪславля въ ЦарЪгърадъ. А бысть оу ЦЪсарi Констянътiнъмъ а Iрiною же въ чьстi вЪлiей А мiръ оуставi промЪжi Русi а Вiзанътiемъ
Въ лЪто 6306 родiся Горъдiръ сынъ Мъзiславъвъ а вънучЪ ВоЪславля ано матЪрь его гъръкыня Iрiна аже анЪчiя царiцы Iрiны же аже въдаа анЪчiсЪю своя МЪзiславу въ ЦарЪградЪ же въ лЪто 6305 iже пояше я по кърещЪнiю своя а наречЪнъ Мiхаiлъмъ А бысть въ ЦарЪгърадЪ бърачЪнiе iхъ лЪпо а бълаго вьсьма
Въ лЪто 6315 оумЪрлъ вЪлiй кънязь ВоЪславль дъблiй а буенъ кънязъ рода Кыева А въста въ вълость вЪлiй кънязь МЪзiславль а въ крещЪнii Мiхаiлъ…а сынъ едiнъ ВоЪславлевъ…а пьръвъ кънязь хрiстiанъскiй на Русi
В год 787-й от РХ умер сурожский архиепископ Стефан (Стефанъ архЪпiскупъ Сурожьскъ).
В год 795-й от РХ приплыл (прiгърядЪ) по Днепру (Словутiчю) на многих ладьях (въ альдiяхъ) князь Бранислейф (БъранiслЪйфъ) с большой ратью из словен ирмерских (от СловЪнъ IрмЪрскiхъ). И сильные воины (воi кърЪпъкi).  И устремились на юг, к Сурожу…
В год 796-й от РХ пошел (поiдЪ) молодой (мъладъ) князь Мезислав (МЪзiславль) как посол (ако сълъ) от Воеслава (от ВоЪславля) в Царьград (въ ЦарЪгърадъ). И был он в великой чести у цезаря (оу ЦЪсарi) Константина и жены его Ирины и установил мир между Русью и Византией.
В год 798-й от РХ родился Гордир (Горъдiръ), сын Мезислава и внук Воеслава, а матерью его была гречанка (гъръкыня) Ирина (Iрiна), племянница царицы Ирины (анЪчiя царiцы Iрiны), которая выдала (въдаа) племянницу свою (анЪчiсЪю своя) за Мезислава в Царьграде в год 797-й от РХ, который  женился на ней (iже пояше я), после крещения своего (по кърещЪнiю своя), и наречен Михаилом (наречЪнъ Мiхаiлъмъ). И была в Царьграде их свадьба (бърачЪнiе iхъ), очень богатая и великолепная (лЪпо а бълаго вьсьма)…
В год 807-й от РХ умер великий князь Воеслав, доблестный и храбрый (дъблiй а буенъ) князь из рода Кия (Кыева). И пришел к власти (въста въ вълость) великий князь Мезислав, в крещении Михаил…, единственный сын Воеслава…и первый христианский князь на Руси (а пьръвъ кънязь хрiстiанъскiй на Русi)…
http://f5.s.qip.ru/5XIrirUS.jpg
Хронологический перечень православных правителей Киевской Руси до Ярослава Мудрого
Мезислав-Михаил - (35) 771, 71, 842
Олдир(Гордир, Дир)-Андрей (30) 798, 74, 872
Аскольд-Николай (10) 823, 59, 882 (убит Олегом)
Ольга (Хельга, Олёна)-Елена Святая (24) 889, 80, 11.VII.969
Владимир-Василий Святой (35) 940, 75, 15.VII.1015
Святополк - Петр Окаянный (4) 980, 39, 1019
Борис-Роман, князь Ростовский 989, 26, 24.VII.1015 убит Святполком
Глеб-Давид, князь Муромский, 989, 17, 5.IX.1015 убит Святополком
Мстислав-Константин, Храбрый, князь Черниговский и Тмутараканский 983, 53, 1036
Ярослав-Георгий, Мудрый, великий князь Всея Руси (35) 985, 69, 20.II.1054
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Редактор Владимир Егоров. Великий Новгород: ООО «Типография «Виконт», 2014. 343с.
https://vk.com/doc399489626_464573375 18Мб pdf
https://www.twirpx.com/file/2385856/
http://history-fiction.ru/books/all_1/s … book_4912/
С. Лесной. О первом крещении Руси до Владимира. Вып.5. Париж, 1955, с.490-494
Вопрос о первом крещении Руси еще до Владимира Великого до сих пор является предметом споров и разноголосицы.
Мы уже разбирали вопрос о крещении князя Аскольда, здесь мы займемся всем вопросом в целом и покажем, что вопрос решается легко и не разрешен только потому что сливали в одно два разных события.
Существуют две версии: согласно одной, первое крещение Руси состоялось при императоре Михаиле III и в патриаршество Фотия между 860 и 867 годами, согласно другой, оно состоялось при императоре Василии Македонце и патриаршестве Игнатия, в промежутке времени от 867г. до 886г. (уточнение дат мы оставим пока в стороне).
Вторая версия основывается главным образом на данных Константина Багрянородного, говорящего о крещении Руси и в «Управлении империей», и в «Жизни Василия». Этот вариант крещения проник и в другие западноевропейские источники, а также в Никоновскую и другие летописи.
Об этом крещении Руси можно сказать совершенно положительно, что отношения к Киевской Руси оно никакого не имеет. Речь идет о крещении западных славян. Хотя с самого начала рассказа имя славянского князя не упомянуто, но из дальнейшего видно, что речь идет о миссии Кирилла и Мефодия, причем упомянуты и их имена, говорится об изобретении азбуки для славян, перечисляются буквы и называются поименно и т. д. Назван также император Василий Македонец.
Всё в этой версии, за исключением чуда с несгоревшим Евангелием (что является религиозной легендой), совершенно верно и точно с начала и до конца.
Что речь здесь идет о западных славянах, доказывается последовательностью посылки послов. Когда князь и его приближенные стали перед вопросом о вере, они послали послов на разведки. Послы эти приехали в Рим. Отсюда вытекает с абсолютной бесспорностью, что страна, посылавшая послов, была недалеко от Рима. Послам там понравилось, но было решено посмотреть и веру Царьграда. Те же послы отправились в Царьград.
Если бы речь шла о Киевской Руси, то, естественно, послы попали бы сначала в Царьград, а потом в Рим.
Вся путаница произошла оттого, что в тексте национальность посылавших названа — «русь»; но ведь имя «русин» было гораздо шире жителя Киевской Руси: русины жили на обоих склонах Карпат, и существовали значительные части, заселенные русинами, но никогда Киевской Руси не подчинявшиеся (хотя бы Закарпатская Русь). Наконец, вся последняя часть рассказа говорит совершенно ясно о западных славянах, а не о Руси Киевской.
Терминологическая путаница была причиной того, что какой-то из русских летописцев, столкнувшись с этой версией, принял, что речь идет о Киевской Руси и, так как из рассказа было ясно, что событие случилось при Василии Македонце, то он совершенно правильно вычислил, что на Руси ему соответствовал в это время Аскольд, отсюда и родилось основание для легенды о крещении Аскольда.
Таким образом, крещение Аскольда — это только ошибочный вывод. Возможно, что Аскольд и был крещен, но в свете сказанного те исторические данные, которые были основанием для этого, относятся не к Аскольду, а к одному из западнославянских князей, крещенных Кириллом и Мефодием.
Здесь следует отметить, что при обсуждении вопроса некоторые исследователи не совсем верно оценивали свидетельства Багрянородного.
О первом крещении Руси при Михаиле и Фотии Багрянородный мог вовсе не знать, ибо, несомненно, событие не имело столь импозантного характера, а главное, у Багрянородного были основания это событие замолчать. Упоминание о первом крещении умаляло бы заслуги его деда, Василия Македонца, биографию которого он написал, а естественно, что биография, писанная внуком, превращается в панегирик. Это тем более вероятно, что между Михаилом III и Василием Македонцем существовали отношения, о которых внуку Василия не слишком-то было приятно упоминать: ведь дед его, Василий Македонец, убил самым предательским образом Михаила III.
Наконец, и с Фотием Василий Македонец весьма враждовал: немедленно после убийства Михаила III Фотий был арестован и сослан в монастырь.
Таким образом, Багрянородный мог говорить только о факте, который рисовал положительными чертами Василия Македонца и его друга патриарха Игнатия. Это он и сделал, совершенно не касаясь (или, может быть, даже вовсе не зная) вопроса о крещении Кивской Руси.
Из вышесказанного следует, что гипотеза И. Нагаевского (см. Кирилло-Методi?вське Христианство в Русi Укра?нi. Рим, 1954), что Кирилл и Мефодий были крестителями Киевской Руси, не имеет под собой никаких оснований, — они крестили западных славян: мораван, чехов и русинов, не входящих в состав Киевской Руси. Что значительная часть русинов в это время Киеву не подчинялась, видно из того, что только Владимир Великий взял Чарвенские города. Племя русинов в то время не представляло собой единой государственной единицы.
Обратимся теперь к первой версии. О крещении Руси при Фотии говорит его официальное послание к другим восточным патриархам. К сожалению, документ почему-то не датирован. Это давало основание для сомнений, когда он был написан: в первое ли патриаршество Фотия (857–867) или во второе (878–886).
Имеются обстоятельства, показывающие ясно, что послание Фотия относится к периоду 865–867 годов, скорее всего, именно к последнему году. Из содержания самого документа прежде всего становится ясно, что пишет человек, стоящий у духовной власти, а не изгнанник в монастыре. В этом отношении никто в аутентичности послания Фотия не сомневается.
Его датировка определяется следующим образом: в 869–870 годах состоялся собор, направленный против Фотия. При разборе дела оказалось, что представители всех восточных патриархов не получили, как они утверждали, указанного послания Фотия. Из этого следует, что о существовании послания в 869–870 годах уже было известно (пусть даже ложный слух, а он был, если он был предметом расследования).
С другой стороны, послание не могло быть и ранее 865 года, ибо в этом году состоялось крещение болгарского князя и болгарской знати в Царьграде. Послание же касается обстоятельств, следующих за этим крещением.
Дело в том, что болгарский князь Борис (Богорис), в крещении Михаил, добивался от Царьграда автономии болгарской церкви, но по крещении ее не добился. Фотий, его крестивший, отвечал ему богословскими посланиями, но автономии не давал.
Михаил (что случилось приблизительно через два года после его крещения) греческих священников прогнал и получил римских от папы Николая I. Поскольку Рим не признавал Фотия за патриарха, римские священники не признавали миропомазания, совершенного Фотием или через Фотия, и совершали миропомазание вторично, ибо фотиевское считали недействительным. Фотия это задело, и он обратился с посланием к восточной церкви (с западной у него был полный разрыв), в котором он упоминает и о крещении Руси.
Вот интересующий нас отрывок текста:
«Certe non modo gens universa antiquam suam impietatem pro fide in Christo commutavit; sed insuper, quod multorum vocibus decantatur, cum post se omnes, quod crudelitatem attinet et sanguinis fundendi cupiditatem, in secundis relinquerint, et illud quod vocatur Rhos, apud eos ita obtinuerit, ut Romani imperii subditos sibi quaquaversum proximos, in servitutem redigerent, atque animis ultra modum elatis manus injicerent violentas: illi ipsi in praesenti sinceram, et impermistam religionem Christi pure profitentes, pro paganica impietate illa, qua prius possessi detinebantur, in numero semet et ordine reposuerant subditorum, adeo ut, cum non ita pridem praedarentur nostra cum audacia summa, nunc satis habeant si acquiescant. Et eo quidem usque fidei amor et zelus intendit (de qua re cum Paulo dixerim: Benedictus sit in saecula Deus) ut pastorem et episcopum sibi propositum admittant, et Christianos ritus religionis sedulo suscipiant, et amplexentur libentissime». (Photius. Encyclica Epistola ad Archiepiscopales Thronos per Orientem obtinentes, in: J.-P. Migne: Patrologia Graeca, vol. 102. Paris, 1900. Col. 735, 738).
Фотий говорит, что не только «этот народ» (речь идет о болгарах) сменил старую и нечистую веру на веру Христа, но и другой, упоминаемый многими из-за своей жестокости и кровожадности, пошел тем же самым путем.
«Я говорю о (народе) Рос, который, подчинивши соседние народы и возгордившись, осмелился поднять оружие против державы ромеев (Византии). Теперь они сами сменили нечестивое язычество на чистую непорочную Христову веру и обращаются с нами честно и дружественно, тогда как еще недавно беспокоили нас своими разбоями и причиняли нам большое зло. Их вера так сильно окрепла, что они с большой радостью приняли предложенного им пастыря и епископа, а также соблюдают христианские обряды и обычаи ревностно».
Так как между крещением Бориса (Михаила) и появлением римских миссионеров в Болгарии прошло почти два года, а Фотий сослан осенью 867 года, — это послание, очевидно, относится к началу или лету 867 года.
Из слов Фотия видно, что: 1) речь идет о христианстве «росов», именно тех, которые совершили нападение на Царьград (морское). Что это был поход киевских руссов, признает даже F. Dvornik (The making of Central and Eastern Europe. 1949, р. 65), говорящий, что «было основано также епископство для варяго-славян совершенно наверное в Киеве», 2) это были те «росы», которые неоднократно беспокоили «Византию своими разбоями», 3) эти «росы» приняли предложенного им епископа.
Таким образом, Фотий вовсе и не говорит, что это он крестил Русь, это он послал руссам епископа (как этого почему-то требуют некоторые исследователи). Наоборот, он только утверждает, что даже у кровожадных «росов» христова вера настолько окрепла, что они приняли епископа. Он не говорит ни слова о том, что он окрестил эту Русь, только косвенно можно заключить, что этот епископ из Византии и поэтому между греками и руссами теперь дружественные отношения.
Итак, христианство на Руси (именно Киевской) уходит глубже времен Фотия, около 867г. руссы уже имели своего епископа. Можно думать, что христианство того времени уже имело большое значение на Руси, оно было почти государственной религией. Появление в Киеве язычников Рюриковичей и усилившееся влияние язычества с ними отбросили Южную Русь назад почти на столетие.
Таким образом, мы приходим к следующим выводам:
1) Христианство в Киевской Руси существовало еще в IX веке, к 867 году оно развилось настолько, что киевские руссы имели у себя епископа, по-видимому из Царьграда, и христианизация их была настолько серьезна, что повлияла на отношения с греками.
2) Зачатки христианства в Киевской Руси появились, так сказать, самотеком, Фотий отнюдь не приписывает себе крещения руссов. Это древнее, «естественное», а не «насильное» христианство было, очевидно, придавлено язычниками Рюриковичами.
3) Крещение западных славян Кириллом и Мефодием никакого отношения к Киевской Руси не имеет, оно совершилось при Василии Македонце, но в дальнейшем ввиду племенной и территориальной близости к Киеву, несомненно, весьма способствовало развитию христианства.
4) Крещение князя Аскольда не является доказанным фактом — исторические данные, на которые оно опирается, как мы выяснили, не имеют отношения к Аскольду.
5) Гипотеза о том, что Кирилл и Мефодий были первокрестителями Руси, отпадает.
6) Сообщения Фотия и Багрянородного не имеют отношения друг к другу: Фотий говорит о христианстве Киевской Руси, Багрянородный — о христианстве западных славян.
С. Лесной. История руссов в неизвращенном виде. Вып.5. Париж, 1955, сдано в печать 1.VIII-1955, подписано к печати 15.XI-1955, тираж 1000
https://vk.com/doc399489626_467414027

0

498

Сурожская Русь и борьба за нее
Колiбва наше Пращурi Сарунже сен творящете пощiнща Грецi якве прiде гостьема до тржещ нашiех Прiбытва глядяi i зряща земе наше осылаяi до ны множьства юнецьства а домова будявяi а грады про мены i тржiца А оiедна вiдЪхом воя iхва омещена i сброена а скоро наше земе пшебiращя до ренек све а утворяi iгрiщьтя iнака яко сме I ту зрящемо Грьцiове суть пряздне а Славунi сен отрощiша на не А тако наше земе iжь четвары вЪце бяша наше ста грьцька I сме тамо яко псi да женуть ны скоро каменьема вон отуду I тая земе огрьщена iе Тако днесе iмяхом ста сме достате iу а крве нашеу польяте абыста бола родiва а жрна ЛЪтЪ в СврзЪ Перуныцья а несе роуг Слве наож iспыiмо го до кута А кмЪто наше iмяхом ста одЪстяте од врг нашех А та Перуныцья жеще А якве Русiщештiе проспавья орю све Борiянесте сен длжны у тон ден А то бо ть Суря жеще А iдьесте Русовiщте а ще дЪящете о тоiя А камо бендете iте од крае све То бо смье ударiхомсе о стена та а утворжехом сте дiру про ны а про наше а бендемо сме у себе одне Се а кому осудЪ Перунь тоiе бодЪ в Раiу ясте ядва вЪщна о СврзЪ одестана Неботье загенбене сме днесе а не iмяхом iна врате абыхом сме ходiвяi о жiвЪ ЛЪпе бо мртвема бяшете яко жiва отрощiте на цужья А то нiкодь жiве отрок лЪпе дьЪспоту же iе потркава Iмяхом наше кнезЪ слухате сен а ста воiте земе нашью яко тоiе жещуть намо I та Iнтра прiде до ны або сен храняле сме сылу до трвьЪ а сталiхом тврзо кменты сва Ободящеть бо Сыла Бозка нашеу а бодЪма невытЪзньЪ о польЪ стате Пожерехом Бзе свы на рущЪ iех а зрущiхом iтая якве ештье ста кобЪм а длжна бящете долЪ вржена до праху ве крвЪ iхо Колi бохом кельще бiте осмелЪ тако Грьцiе полуставесе за тые яко не iмящуте сылу ту а соуть обабенще а такве меча iмяi тенка а съ щiте легька О бързо се она выщесе i земе кыдяi ту о слабоще све Бо нЪсте iхма помоще од васiлiсех а длжнева само стате на захiще све Ту Суренже наше бодЪ iна а бодЪ наше А нiква не iмяхом сленхащете iхва Жеще она бо уставе на ны пысьмено све абы яхом оно а тращехом све Оспомынье ту бо ть тен Iларе iжь хощашеть уцете дЪтЪ наше должен ста ховате сен во домьЪх овЪх а бяхом го не зна Уцлеща на нашь пысьма а нашъм БзЪм правiте требiщья А то повьЪх ваможье Попрщете сте на Грьцева яко вЪх бо сен iясЪнь о то А вiдях КiОце нашье а Тон жексще мi же i ньщехом сте она а знiцехом ста Хорсынь а Омастрыдья мрзесщiну А бодЪхом ста Велка Дрьжявiа со кнЪже наше граде велке а несщтена желЪзва а бодЪ несщтна потомiцьЪ нашья А Грьцiе созъмьнщуть сен а боудоть на мiноулосще сва дiватесе а покiвдьва глвама ДьЪящете тако бо бодЪ на ны многа грза а грмы грмЪнтеще а i два iедная сен ставьесе друга пощена А тако смехом звентезЪма до коньце утрвящехом сен до вьЪк множескЪх дьЪка БозЪм i нiщо ны не знiщеть Стате яко лвiе едiн за одЪнь а држiте сен ста кньЪзе све I Перунье бодЪ около вы а побьЪды дась на вы Слва БозЪм нашыем до конець коньце вьЪкы земе тоiя а до благ вшьякех Русе Оцевскiя земе нашьеi А тако бодЪ бо та словесы iмяхом од БозЪ
Влескнига Дощ.8(3). Исходные тексты
https://vk.com/doc399489626_470333464
Когда наши пращуры Сурожь строили, начали Греки некие приходить торговыми гостями на торжища наши. Прибыв, смотрели и, увидев землю нашу, посылали к нам множество молодежи и дома строили  и города для мен и торжищ. И однажды увидели мы воинов их, вооруженных мечами и в броне, и скоро нашу землю прибрали они к рукам своим и повели игру не так, как мы. И тут мы видим - Греки праздны, а Славяне рабствуют на них. И так наша земля, которая четыре века была наша, стала греческой. И мы там как собаки, что погонят нас скоро камнями прочь оттуда. И земля та огречилась. Так сегодня мы с вами должны достать ее330 и кровью нашею полить, чтобы была она нам с вами плодородной и жирной. Летит во Сварге Перуница и несет рог славы, чтобы его испили до дна. А поле наше должны мы с вами отобрать у наших врагов. И Перуница та речет: И как же, Русичи, проспали вы пашню-то свою? Бороться вы должны в сей день! А вот и Сурья та речет: Идите, Русичи, и что же с этим вы делать будете. И куда пойдете из края своего? Так ведь мы ударились о стену ту и сделали мы с вами дыру для нас и нашего всего, и будем у себя одни. Се, а кому Перун присудит, тот будет в Раю есть пищу вечную, во Сварге получаемую. Погибли разве мы сегодня, и нету врат других у нас, чтобы мы ходили живыми? Мертвыми уж лучше быть, чем на чужих живыми нам рабствовать. И никогда ведь отрок не живет лучше повелителя, хоть он к нему и хорошо относится. Надобно князей нам наших слушаться и завоевывать начать землю нашу, как нам они рекут. Тогда и Интра приходит к нам, чтоб сохранить нам силу трвьъ и стоять нам крепко за поле свое. Обостряет ведь Сила Божеская нашу, и будем непобедимыми в поле мы стоять. Принесем жертвы Богам своим на рушение их  и порушим и тех, которые еще ходят гоголем, а должны бы долу быть повержены во прах во крови их. Если б сколько-нибудь бить посмелее нам, так Греки наполовину станут такими, что не имеют силы той и все обабились, а у таковых мечи то тонкие и со щитами легкими, и быстро такие выдыхаются и на землю кидаются тут по слабости своей. Потому как помощи от василевсов нет им, и на защиту свою самим вставать им. Тут Сурожь будет наша; иных, а будет наша, и никого мы ихних слушать не должны. Говорят они, что установят нам свое письмо, чтобы его мы взяли и утратили свое. Вспомни-ка того-то ведь Илара, что хотел учить детей-то наших, а прятаться ему пришлось в домах тех, - будто мы того не знали; учился ж нашим письменам, и как Богам нашим требы то устраивать. И это говорю я вам же. Поприте вы тех Греков, как говорю, поскольку ясно это мне, и видел я Кия, нашего Отца, и он сказал мне, что мы с вами их уничтожаем, и уничтожим Хорсунь и мерзость амастридскую, и будем мы с вами великой державой с князьями нашими и городами великими, и железом без числа, и будет несчетно потомков наших. А Греки уменьшатся в числе и будут на минулое дивиться и головами своими качать. Содейте так, поскольку будут нам грозы многие и громы грохотать, и чредою беспрерывно друг за другом идя. И окончательно так мы победим, сотворим мы это на века многие благодаря Богам, и нас никто не уничтожит. Как львы, стойте один за одного, и держитесь князей своих! И будет с вами Перун и победы даст вам. Слава Богам нашим до конца концов веков земли этой, и до благ всяческих Руси, Отцовской земли нашей! И так будет, ибо те слова имеем мы от Богов (перевод Н. Слатина)
Влескнига II: Исходные тексты. Буквальный перевод. Перевод с древнерусского, подготовка древнего текста, примечания: Николай Владимирович Слатин. Омск, 2006. 496c.
https://vk.com/doc399489626_449257582
http://f1.s.qip.ru/ymgURrmg.jpg
Въ лЪто 6317 iзъшЪдъ от Русi Кiевской сълы от вЪлiя кънязя МЪзiслава къ цЪсарю Нiкiфору съ харатЪямi а гърафiосъмъ о земъляхъ а языцЪхъ русъкiхъ iже прЪвiтающ на ТаврЪ а Сурожi пъдълЪ
Въ лЪто 6318 прiiдЪ от Нiкiфора цЪзаря нЪкiй гърЪчанiнъ яко сълъ а памятъ от Нiкiфора прiнЪслъ яко вьсь Тавръ суть вълъсть Вiзанътiя а словЪнъскы роды суть находънiцi а подъворiе iмаашЪ на Сурожiе А празъгу вiтанiя за не даяша цЪзарю А сь не бълагъмъ А МЪзiславу дань възаятi а протъръ въсполнiтi цЪсарю за мъногыя лЪта ТачЪ промыслi цЪсарь НIкiфоръ
А възъгънЪвiся зЪло Мъзiславль А повелЪ съла въ затвъръ заключiтi А ешьтЪ iзъпълъчiтiся а къмЪтi а воi мъногы А въ бързЪ поiдутъ на ЦарЪгърадъ въ лЪто 6319 въкупЪ съ Кърумъмъ iже хаганъ българъскъ А се бяше прi цЪсарi МiхайлЪ Пъръвъмъ
http://f3.s.qip.ru/cMfvXM0L.jpg
А прiiдутъ българЪ а русiчЪ а обърЪ къ Царюгъраду на МiхаiлЪ А бысть сЪща вЪлiя А РомЪi от сь славянъ мъногая бЪды а ноужьды iмааше А едъва оутЪкълъ от сiхъ цЪсарЪ Мiхайлъ Аць хаганъ Кърумъ а вЪлiй кънязь МЪзiславъ а къняжiе iныя от славянъ а от обрЪ поiмутъ от Цесарьгърада данi вълiя а iзыдутъ въспятЪ въ прЪдЪлы своя съ бълагъв
***
В год 809-й от РХ посланы (iзъшЪдъ) от Руси Киевской послы (сълы) от великого (вЪлiя) князя Мезислава к цезарю Никифору (Нiкiфору) с описанием и картами (съ харатЪямi а гърафiосъмъ) земель и народах русских (о земъляхъ а языцЪхъ русъкiхъ), которые проживают (прЪвiтающ) в Крыму (на ТаврЪ) и на Сурожском подоле (Сурожi пъдълЪ – подол – населенная низинная область за пределами кремля)…
В год 810-й от РХ пришел (прiiдЪ) от цезаря Никифора некий (нЪкiй) грек (гърЪчанiнъ), как посол (яко сълъ), и послание (памятъ) от Никифора принес (прiнЪслъ), где говорится, что весь Крым - волость Византии (яко вьсь Тавръ суть вълъсть Вiзанътiя), а словенские роды (!) (словЪнъскы роды – во Влескниге Дощ.6в говорится, что Сурожскую Русь основали борусы - Не Суренже се назва Суренжка Руса а Борусе) – находники (находънiцi) и имеют владения (подъворiе iмаашЪ) на Сурожи (на Сурожiе), а плату за проживание (празъгу вiтанiя за) не дают (не даяша) цезарю, и это нехорошо (а сь не бълагъмъ). И Мезиславу дань отдать (възаятi) и долг (протъръ) восполнить (въсполнiтi) цезарю за многие годы. Так решил цезарь Никифор (тачЪ промыслi цЪсарь Нiкiфоръ).
И разгневался сильно (възъгънЪвiся зЪло) Мезислав. И повелел (повелЪ) посла в затвор (затвъръ) заключить (заключiтi). А еще (ешьтЪ) дружине и воинам многим (къмЪтi а воi мъногы) готовиться к походу (iзъпълъчiтiся). И быстро (въ бързЪ) выступили (поiдутъ) на Царьград в год 811-й от РХ вместе (въкупЪ) с каганом (хаганъ) болгарским Крумом. И это (уже) было (а се бяше) при цезаре Михаиле Первом (МiхайлЪ Пъръвъмъ) …
И пришли (прiiдутъ) болгары (българЪ) и русичи (русiчЪ) и обры (обърЪ) к Царьграду (Царюгъраду), на Михаила. И была сеча великая (а бысть сЪща вЪлiя). И ромеи (византийцы) от сих славян (от сь славянъ) многие беды и несчастья (бЪды а ноужьды) имели (iмааше). И едва (едъва) убежал (оутЪкълъ) от них (от сiхъ) цезарь Михаил. А каган (хаганъ) болгарский Крум и великий князь Мезислав, и другие князья от славян и обров (от славянъ а от обрЪ) получили (поiмутъ – поимели) от Царьграда (Цесарьгърада) многие большие дани (данi вълiя) и вернулись к себе (iзыдутъ въспятЪ) в пределы свои (въ прЪдЪлы своя) с добром (съ бълагъв).
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Редактор Владимир Егоров. Великий Новгород: ООО «Типография «Виконт», 2014. 343с.
https://vk.com/doc399489626_464573375 18Мб pdf
https://www.twirpx.com/file/2385856/
http://history-fiction.ru/books/all_1/s … book_4912/

0

499

Сурожская Русь и борьба за нее
I се княз бя Борьвлень яковоiжде обере Елане у бренгы морстi О пре iдьмо на заженть тоу i тамо рiяхом скотiа i скуфе дiеяхом попасете скотiа во стенпех Се б то буде о ны I таква Грецьколне седнешiа по новiе i грендiща грды i злобясе на ны О тем щасiе iдяхом проще до полнощiе а тамо быхом двасты лента I тамо сьме i есе соуте од щас теiех до нынь А i днесе iмяхом iна князе Борьвленiа правнуце о дяды свео i тое реще Iдящете до полудне на Грецьлане Грець бо междоу Еланеоу племе себетно А трзе iмiаi о ны во стенпiех о скоть нашоу а хощя берате она задаре I то iмяхом она стрщете о новiе до морiа а гонiете до сва краiе якожде руська Земе iесе А руська крев о та Земе сен лiащешете до поде i Та пiаще кревь нашiy На ны надежете iма бенте I ту бранiхом о всiа дне iаковоу трмемхом
И вот князь был Бравлин (I се княз бя Борьвлень), который оборол (обере) Эллинов (Елане) у берегов морских. С битвой идем мы (о пре iдьмо) на пастбища те (заженть тоу) и там разводим (рiяхом) скот. И Скуфи (Cкуфе) давали (дiеяхом) попасти (попасете) скот в степях. Вот, будет это у нас (Се б то буде о ны). А так Грецколане (Грецьколне) уселись (седнешiа) снова (по новiе) и строили города (грендiща грды), и злобились на нас (злобясе на ны). Тогда (о тем щасiе) пошли прочь (iдяхом проще) мы на полночь и там были двести лет (быхом двасты лента). И там мы и есьте по-суте от времен тех и доныне (I тамо сьме i есе соуте од щас теiех до нынь). А и сегодня (днесе) имем мы (iмяхом) другого князя (iна князе) Бравлина (Борьвленiа), правнука деда своего (правнуце о дяды свео). И тот речет (тое реще): Идите на полдень, на Грецколань (Iдящете до полудне на Грецьлане)! Греки же среди Эллинов - племя особенное (Грець бо междоу Еланеоу племе себетно). И торгует у нас в степях скот наш (трзе iмiаi о ны во стенпiех о скоть нашоу) - и хочет брать его задаром (хощя берате она задаре). И поэтому нам надобно (то iмяхом) их прогнать снова к морю (она стрщете о новiе до морiа) и гнать в их края (гонiете до сва краiе), потому как это русская земля есть (якожде руська земе iесе), и русская кровь на эту землю пролилась (руська крев о та Земе сен лiащешете до поде), и эта земля пила кровь нашу (Та пiаще кревь нашiy). Нам принадлежать она должна (на ны надежете iма бенте). И ее мы обороняем всяк день (i ту бранiхом о всiа дне), покуда мы живы (трмемхом?)
Влескнига Дощ.18 (Слово о походе Бравлина Новгородского). Исходные тексты
https://vk.com/doc399489626_470333464
В год 787-й от РХ умер сурожский архиепископ Стефан (Стефанъ архЪпiскупъ Сурожьскъ)
В год 795-й от РХ приплыл (прiгърядЪ) по Днепру (Словутiчю) на многих ладьях (въ альдiяхъ) князь Бранислейф (БъранiслЪйфъ) с большой ратью из словен ирмерских (от СловЪнъ IрмЪрскiхъ). И сильные воины (воi кърЪпъкi).  И устремились на юг, к Сурожу…
...(13) Бранислейф (Бранлив) (749, 63, 812 Влатово поле). В год 795-й пошел с дружиной сильной в Крым, к Сурожу, и победил греков (Въ лЪто 6303 поiдЪ съ ратiю кърЪпкой на Тавръ а на Сурожь а покорi суть гърЪцi)
http://f5.s.qip.ru/cMfvXM2b.jpg
Въ лЪто 6303 поiдЪ БъранiслЪiфъ на Сурожь еже на ТавърЪ оу Понъта А поiдутъ по Словутiчю въ
В год 795-й пошел Бранислейф на Сурож, город в Крыму, у Черного моря. И когда по Днепру в
http://f6.s.qip.ru/cMfvXM2c.jpg
алъдiяхъ а въ насады многыя А прiгърядутъ гъраду Кыеву А полянъ кънязъ ВоЪславль многая бращьно а жiто словЪнЪмъ даяшЪ понЪже сь гърЪцi суть супостатЪ а полянЪмъ
Кънязь БъранiслЪйфъ покорi КърчЪвъ а вЪсi многы А Сурожь объложi А чърЪзъ дънi многая бъранi съмоглъ вънiтi въсь гърадъ А поча гърабiтi зЪдi гърЪцькi А вънiдутъ въ хърамъ Софii Свяатой А жЪмчюгы а зълато а окъладi а афiсъхы iже оу ракi СтЪфанiя отяшЪ А оустрЪмiся къ въратамъ хърамовЪ Аже вънЪзаапу гълава БъранiслЪйфовЪ обратiся въспять А пълоть Ъго а выя Ъго iзъкарЪжЪ тугою вЪлiей А възъпi кънязь яко сь мЪртъвъ СтЪфанъ похощЪтъ от нь доушю iзыматi а iзъ ракi iзъшЪдъ въвнЪ оубiЪнiя дъля кънязя а воi Ъго…
А ешьтЪ възъпi кънязь БъранiслЪйфъ Аць възъвращю абiе а въсЪ гобЪзiе хърамовЪ Аже корыстi мя А от бЪдъностi гоньзнутi Аже выю мя обратi въспятi…А рЪчЪ Ъмоу iзъ ракi СтЪфанъ Свяатый А възъратi вьсь пълънъ от Сурожа а до КърчЪва А жены а чада а вьсь чадь а бълагоЪ iхъ же а въсъ съкарьбiе Тако тоЪжьдЪ выя тя обратiся въспять а бЪдъность отыдЪтъ от тя
А рЪчЪ кънязь СловЪнъскiй мьрътвому СтЪфану Свяатаму А въсЪ възъращю яко тi гълаголЪшi А окъладi а зълато а пълЪнъ вьсь А тi СтЪфано окрЪстi мя чюда радi аже оузъряхъмъ азъ…
А въсъста iзъ ракi мърътвъ СтЪфанъ Свяатый А пръстрi iзъ гъробiща дъланi своя къ кънязю СловЪнъскаму А речЪ Ъмоу Да кърЪщю тя въ вЪру Хрiстову Господа наашего IiсусЪ Да вънiдЪтъ въ душю твою свЪтъ Божiй iже озарiтъ бълагъмъ дЪянiя твоi дабы iзъбЪгъъ зъла тъворiтi чьловЪкъмъ сущiмъ въ сiмъ домЪ Господа наашего а токъмо бълагоЪ Да iзыдi къняжЪ въ сЪй же мiгъ съ воi своя съ мiръмъ въ земълю свою А мЪчь свой объратi на върагы вЪры Хрiстовой
А оузъря БъранiслЪйфъ чюдо сiЪ А вЪльмi оустрашiся А падЪ нiцъ пърЪдъ ракою А възъпi Аже се iстiнъно СтЪфано Да абiе въсъпрiiхъмъ вЪру Хрiстову А зърю аже едiносущьна она въ сьрдъцЪ а до кона моЪго Азъ гъряду съ воi въ земълю своя а гълаголю въсЪмъ въ СловЪнъхъ о чюдЪ сЪмъ о вЪрЪ Хрiстовой А тую же обратiся въспять
гълава БъранiслЪйфа А немощь iзыдЪ iзъ пълотi Ъго…А тако въсъпрiя БъранiслЪйфъ крещЪнiе Хрiстово А абiе възъратiся съ воi въ СловЪнЪхъ въ Хълмъгардъ съ мiръмъ А нiчьсожЪ обърящЪся въ съкаръбе аже Хрiста обърящЪтъ
***
ладьях и насадах дружинники приплыли к городу Киеву, то князь полян Воеслав много еды и зерна дал словенам, потому что греки - и полянам враги.
Князь Бранислейф покорил Керчь и многие селения, а Сурож обложил со всех сторон и через много дней вошел в этот город, и начали воины грабить дома греческие и вошли в храм Святой Софии, и жемчуг, и золото, и оклады, и кувшины, и украшения у гробницы Стефана забрали, и устремились к вратам храма, но внезапно голова Бранислейфа поворотилась назад и тело его, и шея скривились от невыносимой боли, и завопил князь, что мертвый Стефан хочет у него душу отнять и, выйдя из гробницы, убить князя и воинов его…и еще кричал князь, что тотчас же вернет все награбленное в храм, что - взял от жадности моей, но спаси меня от этой боли и обрати мою шею обратно -…И говорит ему из гробницы святой Стефан: А когда вернешь весь полон из Сурожа и из Керчи, и женщин, и детей, и весь народ, и их добро, и скарб, только тогда твоя шея обернется как надо и болезнь оставит тебя…И говорит князь словенский мертвому Стефану Святому: Все верну, как ты велишь, и оклады, и золото, и весь полон, а ты, Стефан, окрести меня ради того чуда, что увидел я…
…И встал из гробницы мертвый Стефан Святой и простер из гроба руки свои к князю словенскому, и говорит ему: Вот крещу тебя в веру Христову Господа нашего Иисуса, да войдет в душу твою свет Божий, который озарит добром деяния твои, чтобы избежал зла творить людям, находящимся в этом доме Господа нашего, и только творил бы добро, и уходи, князь, сейчас же со своими воинами с миром в землю свою, а меч свой обрати против врагов веры Христовой…
И увидел Бранислейф это чудо и очень испугался, и упал на колени перед гробницей, и возопил: Все это правда, Стефан, я уже воспринял веру Христову и вижу, что одна она есть в сердце моем и до моей смерти пребудет, и ухожу я с войском в землю свою и скажу всем в Словенах об этом чуде, о вере Христовой -; и в ту же минуту обернулась на место голова князя Бранислейфа и болезнь покинула его…И так воспринял Бранислейф крещение Христово и вскоре вернулся с войском в Словены, в Хольмгард, с миром, и не обрел чужого добра, но Христа обрел…
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Редактор Владимир Егоров. Великий Новгород: ООО «Типография «Виконт», 2014. 343с.
https://vk.com/doc399489626_464573375 18Мб pdf
https://www.twirpx.com/file/2385856/
http://history-fiction.ru/books/all_1/s … book_4912/
О прихожденiи ратiю к Сурожу князя Бравлина изъ Великого Новаграда:
По смерти же святаго мало лЪтъ миноу, прiиде рать велика роусскаа изъ Новаграда князь Бравлинъ силенъ зЪло, плЪни отъ Корсоуня и до Корча, съ многою силою прiиде к Соурожу, за 10 дьнiй бишася злЪ межоу себе. И по 10 дьнiй вниде Бравлинъ, силою изломивъ желЪзнаа врата, и вниде въ градъ, и земъ мечь свой. И вниде въ церковь въ святую Софiю, и разбивъ двери и вниде идЪже гробъ святаго, а на гробЪ царьское одЪало и жемчюгь, и злато, и камень драгый, и кандила злата, и съсудовъ златыхъ много, все пограбиша. И в томъ часЪ разболЪся, обратися лице его назадъ, и лежа пЪны точаше, възпи глаголя: Великъ человЪкъ свять есть, иже зде, и оудари мя по лицу, и обратися лице мое назадъ. И рече князь боляромъ своимъ: Обратите все назадъ, что есте взяли. Они же възвратиша все, и хотЪша и князя пояти оттуду. Князь же възпи, глаголя: Не дЪите мене да лежу, изламати бо мя хощетъ единъ старъ святъ моужь, притисну мя, и душа ми изити хощетъ. И рече имъ: Скоро выженЪте рать изъ града сего, да не възметь ничтоже рать. И излЪзе изъ града, и еще не въстаняше, дондеже пакы рече князь боляромъ: Сiи възвратите все, елико пограбихомъ священныя съсоуды церковныя и Корсоуни и в Керчи и вездЪ. И принесите сЪмо все, и положите на гpoбЪ СтефановЪ. Они же възвратиша все, и ничтоже себЪ не оставиша, но все принесоша и положиша при гробЪ святаго Стефана. И пакы въ ужасЪ, рече святый Стефанъ къ князю: Аще не крестишися въ церкви моей, не възвратишися и не изыдеши отсюдоу. И възпи князь глаголя: Да прiидоуть попове и крестят мя, аще въстану и лице мое обратится, крещуся. I прiидоша попове, и Филаретъ архiепископъ, и молитву сътвориша надъ княземъ. И крестиша его въ имя Отца и Сына и Святаго Духа. И обратися лице его пакы. Крестиша же ся и боляре вси, но еще шiа его боляше. Попове же рекоша князю: ОбЪщайся Богоу, елико отъ Корсуня до Корча что еси взялъ плЪнникы моужи и жены и дЪти, повели възвратити вся. Тогда князь повелЪ всЪмъ своимъ вся отпустиша кождо въ своясiи. За недЪлю же не изиде изъ церкви, донелиже даръ даде великъ святомоу Стефану, и градъ, и люди, и поповъ почтивъ отъиде. И то слышавше инiи ратнiи и не смЪаху наити, аще ли кто наидяше, то посрамленъ отхождааше
В.Г. Васильевский. Житие св. Стефана Сурожского. Русско-Византийские исследования. СПб., 1893, Вып. II, с.80-103 (переиздано с уточнениями: Труды, Т.3, 1915г., с.95-96 (с.77-98), Избранные труды по истории Византии в 2-х томах, Т.3, 2010г., с.378-398, Славянский текст Жития Стефана сверен с рукописью (N 90 (ныне хранится в Российской государственной библиотеке (РГБ. Ф.304. N745)) Московской Духовной Академии академиком Шахматовым)
http://www.belygorod.ru/preface/N002040 … idSer1=968
Спустя времена некий Пролис, из злого и неверного народа, пришедши с войском, и разрушил Керчь и страну его, и отправился оттуда в Шрсон [Херсон] и разрушил тот, и взял в плен мужчин и женщин, и детей, и других мечу придал. Оттуда пришел с войском в Сухта и как поступал в других гаварах, так поступал и в этом гаваре, ибо кровь безвинных смешал с землей; взявши город Сухта, и вошедши в церковь святого Степанноса, похитил все сосуды церкви, золотую и серебряную утварь и почтенные облачения. И когда взял (похищенное), чтобы раздать войску своему, тогда отнялись руки, и лицо окаменело, и не мог двигаться, а трясся всем телом, и страшно стало всему войску. И вернувшись, положили всю утварь церкви на свое (прежнее) место, и после исправилось (его) лицо и все тело. И уверовал в Бога (Пролис) и получил крещение во имя Святой Троицы. И пошла слава чудес по всему миру, и впредь никто не дерзал завладевать утварью церкви святого архипастыря Степанноса.
Из Армянского Жития Стефана Сурожского
http://samlib.ru/a/aspar/stefan.shtml

0

500

Сурожская Русь и борьба за нее
А шед iнi до Сурi на полдене
а Суражь град утвржаша
...у морiя
iже Грьцi iмяii тамо
кряпiша гряд Суражь 
Бiлоярь...КрiвоРг
бя тоii щас конЪзь Руштi
а бЪл голомбь пущяшет
Камо тоii лЪте
тамо iтi
А тоi лЪтi на Гръце
КрiвРог налЪзЪ на нь
а ростърща тая
Ту бо Грьцi
яко лiсi
осцастем вртЪвя
даяше КрiвРгу зълъто руно
а комоньце стребнЪ
А тЪ КрiвРг
се удржi на Сурожi
Онi же Грьцi
бяштi на колунЪх
КрiвРг догодiся
А бысте Русе отворжщена тамо
А такожде Грьцi навЪржгоша на нь
бояноув во желЪзЪх
а побящi iа
Велька вЪржена есь крев Руштiа до пауды
а нЪсць стеньгабiя Русiцом
И пошли другие (iнi) к Сурье (до Сурi – на Солнце) на полдень. И Суражь- град сотворили (утвржаша) у моря, который  Греки (теперь) имеют там, укрепленный град Суражь (кряпiша гряд Суражь). Белояр (из древнего рода Белояров - см. Дощ.9б - Белояр - отец Ория, дед Кия - сначала Киев носил название - Белояров брод) Криворог был в то время князем русским и белого голубя (он) пускает. Куда тот полетит, туда и идти. А тот летит на Греков. Криворог налез (напал) на них и разтёр (разторгнул, разбил) тех. Тут Греки как лисы, хвостом завертели (осцастем вртЪвя) и дали Криворогу золотое руно (конское покрывало?) и конский стребень (?). А тот Криворог удержался на Сурожи. Они же Греки были на колунях (в окрестности). Криворог согласился (сгодиться - договориться). И была Русь открыта (доступна иным) там. И так Греки ввергли (вероломно) на них боянов в железах (т.е. тяжеловооруженных) и побили их. Велика вержена (пролита) есть кровь русская до самой земли (велька вЪржена есь крев Руштiа до пауды) и нет (конца) стенаньям Русичей
Влескнига. Дощ.4. Исходные тексты
https://vk.com/doc399489626_470333464
http://f1.s.qip.ru/ymgURrm4.jpg
(19) Гордынь (6158/650,  67, 6225/717) – А поiдЪ Горъдънъ на Iустiнiана II съ бъранiю на Тавъръ съ воi мъногы А оуязъвлЪнъ сьмЪртiю от гърЪцi А iзыдуть iзъ Таврiя тЪщii А сь бысть въ лЪто 6225 А пълачь вЪлiкъ въ полянЪхъ - И пошел Гордынь на Юстиниана II с войной за Крым и был убит греками, и ушли войска из Крыма с ущербом для себя…и это было в год 717-й от РХ, и было горе у полян
(33) Горислав (6183/675, 75, 6258/750) – А въ лЪто 6258 кънязь Горiславль iмЪяшЪ бърань съ гърЪцi а обры А сь же лЪто прЪставiся от ноужьды вЪлiей А русы дань възъiмааху от обры А гьлагълютъ аже зълоядiе от Конъстанътiна цЪзарi прiiмаше - в год 750-й от РХ князь Горислав воевал с греками и обрами, и в тот же год умер от больших мучений, и русы дань взяли с обров: говорят, что князя Горислава отравили ядом от цезаря Константина
(30) Белояр Криворог (6210/702, 78, 6288/780) - А многы бранi съ грЪцi iмааще за Сурожiе а ХЪръсонЪсъ - много воевал с греками за Сурож и Херсонес
http://f6.s.qip.ru/ymgURrm8.jpg
А въ тоЪ же лЪто 6206 прiiдЪ КыЪву къняжЪнiя дъля от вЪча Горъдынь кънязъ же от поляны А бысть кънязьмъ вЪлiiмь аже до лЪта 6225 А егъда же съконъча бо оуязъвлЪнъ бяше на бъранi въ ТаврЪ оу СурожЪ съ гърЪцi а скiфЪ
Въ лЪто же 6226 прiiдЪ от вЪча на КыЪвъ къняжЪнiя дъля кънязъ Горiславль iже от рода полянъ А бысть до лЪта 6238 А оумЪрлъ от нужьды вЪлiей въ чьрЪвЪ Ъго А iдЪже съ бъранi от обрЪ А гълаголютъ же въ чадi яко въсъпрiяша Горiславль зълоядiе въ сънЪдiе аже iмутъ от гърЪцы
Въ лЪто 6237 поiдЪ БЪлояръ Крiвърогъ iже кънязъ от Полянъ А поiдЪ къ Тавъру на гърЪцi А прiiдЪ съ воi мъногы къ Сурожю А възя от Патъракъса iже суть архЪлай сЪго гърада мъзъду вЪлiю А поiдЪ на ХЪръсонЪсъ въ лодiяхъ А по ръцЪмъ iнъдЪ съвЪршi iзъЪздъ iнако ано ашоутъ а въсоуЪ занЪ воi мъногы поча чьрЪвъмъ страдатi а бальство вЪлiе iмаашЪ а въбързЪ Кыеву възъратiся а етЪръ съконъчя…
Въ лЪто же 6240 же iдЪ въторiцЪю БЪлояръ на ХЪръсонЪсъ А iже съ нiмъ же полянЪ а антЪ а българЪ А бысть сЪщя вЪлiя съ гърЪцi а аръмЪнЪ А iхъ же iпатоса въ пълънъ iмутъ же зане iзъкупъ iзърядънъ даяшЪ а iпатоса отпущахъ А мъногы аръмЪнЪ а ромЪi въдаа а Кыеву прiведохъмъ А въ верiгы А сЪдЪ въ вертЪпЪхъ въ кълючЪнii зане сь къщЪi зЪло iскусьнъ дЪятелi бо зъдъчiе дъбры гърадовЪръшiю а балii дъбры а хартофiлаксы гожiя а пiсьмЪны iныя а языцы iныя вЪдотелi…
***
И в тот же год 698-й от РХ пришел (прiiдЪ) в Киев на княжение от веча (от вЪча) Гордынь, князь от полян. И был великим князем (бысть кънязьмъ вЪлiiмь) аж до 717 года от РХ, пока (егъда) не скончался (съконъча) от ран, полученных в сражении (бо оуязъвлЪнъ бяше на бъранi) в Крыму, около Сурожа (ТаврЪ оу СурожЪ), с греками и скифами (съ гърЪцi а скiфЪ)…
В год 718-й от РХ пришел в Киев на княжение от веча князь Горислав (Горiславль), из рода полян (от рода полянъ), и пробыл (бысть) до 750 года от РХ, а умер от сильной боли (нужьды вЪлiей) в животе (въ чьрЪвЪ) его, при возвращении после сражения (iдЪже съ бъранi) с обрами. И говорят в народе (гълаголютъ же въ чадi), что принял (въсъпрiяша) Горислав яд в пище (зълоядiе въ сънЪдiе), по наущению греков (аже iмутъ от гърЪцы)…
В год 729-й от РХ пошел Белояр Криворог (поiдЪ БЪлояръ Крiвърогъ), Полянский князь (в поход). И пошел к Тавру (Тавъру – Крым) на греков. И пришел с воинами многими к Сурожу (Сурожю). И взял (възя) от Патракоса (Патъракъса), главы (греч. архЪлай) этого города, большую дань (мъзъду вЪлiю). И пошел на Херсонес (на ХЪръсонЪсъ) в лодиях (въ лодiяхъ – большая речная лодка). И по рекам местами (iнъдЪ) совершал (съвЪршi) набеги (iзъЪздъ), но получилось в пустую (въсоуЪ), так как (iнако ано ашоутъ а въсоуЪ занЪ?) многие воины начали страдать животом (поча чьрЪвъмъ страдатi) и болезни большие имели (бальство вЪлiе iмаашЪ), пришлось срочно возвращаться в Киев (въбързЪ Кыеву възъратiся), а некоторые (етЪръ?) умерли (съконъчя)…
В год 732-й от РХ вторично (въторiцЪю) пошел Белояр на Херсонес. И с ним были поляне, анты и болгары. И была сеча великая (бысть сЪщя вЪлiя) с греками и армянами. А их предводителя (греч. iпатоса) взяли в плен (въ пълънъ iмутъ), так как (зане) изрядный выкуп (iзъкупъ iзърядънъ) давали (даяшЪ) и ипатоса отпустили (отпущахъ). И многих армян и ромеев (византийцев) взяли (въдаа?) и привели в Киев (а Кыеву прiведохъмъ). И в цепях (въ верiгы). И посадили в пещеры в заключении (сЪдЪ въ вертЪпЪхъ въ кълючЪнii), так как (зане) эти пленники (сь къщЪi) сильно искусные деятели (зЪло iскусьнъ дЪятелi), ибо (бо) строители добрые градовершию (зъдъчiе дъбры гърадовЪръшiю – хорошие градостроители), и хорошие врачи (балii дъбры), и архивисты-библиотекари гожии (хартофiлаксы гожiя),  и по письменности и другим языкам ведающие (пiсьмЪны iныя а языцы iныя вЪдотелi)…
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Редактор Владимир Егоров. Великий Новгород: ООО «Типография «Виконт», 2014. 343с.
https://vk.com/doc399489626_464573375 18Мб pdf
https://www.twirpx.com/file/2385856/
http://history-fiction.ru/books/all_1/s … book_4912/

0

501

Сурожская Русь и борьба за нее
Iмяхомь мнозiе хранiе о НовуГрду на Волхъву рiецiе
Iямхомь о Кые грдiе по Бголясiех
I се мяхомь на Волынi Дулебстеi хранiе
i о Суренже на морiе Сурьстiем i Сынiем
I се велька оуразь iе на ны
якожде хране Суреньстiе обыты вразема
i Бозi нашiе о прах тщены валяхуться iмуть
Се бо Рустiщi не iмуть сылы одерзете на вразе воiтенжсте
Имеем мы многие храни у Новограда на Волхове реке. Имеем и у Киева града в Боголесьях. И вот, имеем на Волыни Дулебской храни и на Сурожи на море Сурьем (Солнечном) и Синем. И вот, великая уражение (обида) есть на нас, потому как храни Сурожские отбиты врагами, и Боги наши, во прах брошенные, валяться имеют. Вот ведь Русичи, не имеют силы одержать победы над врагами
Влескнига Дощ.21. Исходные тексты
https://vk.com/doc399489626_470333464
http://f3.s.qip.ru/SNS8I1Lh.jpg
Введение в Житие св. Стефана Сурожского
Обозрение литературы
Житием и особенно посмертными чудесами св. Стефана Сурожского изследователи первоначальной русской истории занимаются давно и усердно. Значение этого памятника для вопроса о происхождении Русского государства было оценено еще в XVI столетии составителями Степенной книги царского родословия. «Иже и преже Рюрикова пришествия в Славенскую землю, не худа бяше держава Словенскаго языка; воинствоваху бо и тогда на многия страны и на Селунский град, и на Херсон, и на прочих тамо, якоже свидетельствует нечто мало от части в чудесех великомученика Димитрия и святаго apxиепископа Стефана Сурожскаго (Книга степенная. Часть первая (издал Миллер, Москва, 1775), стр. 83)... 
Исторические сведения о Суроже Город Сурож, нынешнее местечко Судак, лежал на южном берегу Крыма между Кафою (Феодосией) и Алуштою при выходе к морю из богатой виноградниками долины; он обладал гаванью, которую много путешествовавший арабский географ XIV века Ибн-Батута считал одною из самых обширных и самых удобных в мире...По свидетельству записей, внесенных в древний греческий синаксарий, жители помнили год основания своего города, имели, так сказать, свою эру, подобно жителям других классических колоний. Эра эта начинается с 212 года по Р.Х. (записки Одесск. Общ. Ист. и Др., т.V, N 61, с.605 - заметка повторена три раза - писцом 1296 года, 1345 и 1411, всякий раз с расчислением времени, протекшаго со времени основания города)...В промежуток между третьим и восьмым веками мы не имеем никаких прямых данных из ея истории...В царстовавние Константина Копронима (741-745) сюда удалился исповедник Стефан, который не мало потрудился над распространением христианства среди местных жителей. Если не ранее, то именно при нем основана была в Сугдее епископская кафедра...Никита Пафлагонский, писатель конца IX или начала X века, выставлял центром черноморской торговли город Амастриду: В нее, говорит он, как на общее торжище, стекаются Скифы, живущие по северной стороне Евксина, а равно и те, которые расположены к югу; они приносят свои товары и получают в замен то, что есть у нея…В 1288 году мы находим сурожских купцов во Владимире-Волынском. Летопись говорит о них при описании погребения Владимира Васильковича Галицкого: И тако плакавшееся над ним все множество Володимерцев, Немци, и Сурожьце, и Новгородци, и Жидове плахуся аки и во взятье Иерусалиму
http://f1.s.qip.ru/SNS8I1Li.jpg
О прихожденiи ратiю к Сурожу князя Бравлина изъ Великого Новаграда:
По смерти же святаго мало лЪтъ миноу, прiиде рать велика роусскаа изъ Новаграда князь Бравлинъ силенъ зЪло, плЪни отъ Корсоуня и до Корча, съ многою силою прiиде к Соурожу, за 10 дьнiй бишася злЪ межоу себе. И по 10 дьнiй вниде Бравлинъ, силою изломивъ желЪзнаа врата, и вниде въ градъ, и земъ мечь свой. И вниде въ церковь въ святую Софiю, и разбивъ двери и вниде идЪже гробъ святаго, а на гробЪ царьское одЪало и жемчюгь, и злато, и камень драгый, и кандила злата, и съсудовъ златыхъ много, все пограбиша. И в томъ часЪ разболЪся, обратися лице его назадъ, и лежа пЪны точаше, възпи глаголя: Великъ человЪкъ свять есть, иже зде, и оудари мя по лицу, и обратися лице мое назадъ. И рече князь боляромъ своимъ: Обратите все назадъ, что есте взяли. Они же възвратиша все, и хотЪша и князя пояти оттуду. Князь же възпи, глаголя: Не дЪите мене да лежу, изламати бо мя хощетъ единъ старъ святъ моужь, притисну мя, и душа ми изити хощетъ. И рече имъ: Скоро выженЪте рать изъ града сего, да не възметь ничтоже рать. И излЪзе изъ града, и еще не въстаняше, дондеже пакы рече князь боляромъ: Сiи възвратите все, елико пограбихомъ священныя съсоуды церковныя и Корсоуни и в Керчи и вездЪ. И принесите сЪмо все, и положите на гpoбЪ СтефановЪ. Они же възвратиша все, и ничтоже себЪ не оставиша, но все принесоша и положиша при гробЪ святаго Стефана. И пакы въ ужасЪ, рече святый Стефанъ къ князю: Аще не крестишися въ церкви моей, не възвратишися и не изыдеши отсюдоу. И възпи князь глаголя: Да прiидоуть попове и крестят мя, аще въстану и лице мое обратится, крещуся. I прiидоша попове, и Филаретъ архiепископъ, и молитву сътвориша надъ княземъ. И крестиша его въ имя Отца и Сына и Святаго Духа. И обратися лице его пакы. Крестиша же ся и боляре вси, но еще шiа его боляше. Попове же рекоша князю: ОбЪщайся Богоу, елико отъ Корсуня до Корча что еси взялъ плЪнникы моужи и жены и дЪти, повели възвратити вся. Тогда князь повелЪ всЪмъ своимъ вся отпустиша кождо въ своясiи. За недЪлю же не изиде изъ церкви, донелиже даръ даде великъ святомоу Стефану, и градъ, и люди, и поповъ почтивъ отъиде. И то слышавше инiи ратнiи и не смЪаху наити, аще ли кто наидяше, то посрамленъ отхождааше
Оглавление
Введение в Житие св. Георгия Амастридского:
I. Обозрение литературы [с. I–X]
II. История и описание Парижского кодекса [с. XI–XXI]
III. Исторические сведения об Амастриде [с. XXI–??VII]
IV. Содержание памятника или изложение Жития Георгия [с. XXVII–XLIII]
V. Цельность сочинения и независимость от Фотия [с. XLIV–LIII]
VI. Проверка исторических и биографических данных [с. LIII–LXXVI]
VII. Характеристическое умолчание об иконах и объяснение оного [с. LXXVII–LXXXVIII]
VIII. Диакон Игнатий как вероятный автор жития и Амастридский епископ Иоанн [с. LXXXVIII–CVIII]
IX. О русском имени и русском нашествии [с. CVIII–CXLI]
Введение в Житие св. Стефана Сурожского:
I. Обозрение литературы [с. CXLII–CLVI]
II. Исторические сведения о Суроже [с. CLVI–CCVII]
III. Древнейшие источники о жизни Стефана Сурожского [с. ССVШ–ССХVIII]
IV. Краткое греческое Житие Стефана Сурожского [с. ССХVШ–ССХХIII]
V. Содержание подробного славяно¬русского жития и критические замечания к оному [с. CCXXIII–CCXL]
VI. Заимствования из жития Иоанна Златоустого и Петра митрополита [с. CCXL–CCLXIII]
VII. Состав первоначального Жития и чудеса [с. CCLXIII–CCLXXXVIII]
ЖИТИЕ СВ. ГЕОРГИЯ АМАСТРИДСКОГО (ТЕКСТЫ РУССКИЙ И ГРЕЧЕСКИЙ) [С. 1–71]
ЖИТИЕ КРАТКОЕ СВ. СТЕФАНА СУРОЖСКОГО (ТЕКСТЫ ГРЕЧЕСКИЙ И РУССКИЙ) [С. 72–76]
ЖИТИЕ (ПОДРОБНОЕ) СВ. СТЕФАНА СУРОЖСКОГО (ТЕКСТ РУССКИЙ) [С. 77–98]
В.Г. Васильевский. Труды, Т.3, 1915г., 416с. (ранее В.Г. Васильевский. Житие св. Стефана Сурожского. Русско-Византийские исследования. СПб., 1893, Вып. II, с.80-103)
http://xn--c1ajahiit.ws/history/92006-v … -toma.html
https://vk.com/doc399489626_470973483

0

502

Путешествие в страну землетрудильцев
http://s9.uploads.ru/t/xh718.jpg
То Влес ущаше ПраОце наше
земе раяте
а злаке сЪяте
а жняте вЪна вЪнъща
о полех стрднех
а ставете Снопа до огнiща
а цтеть Го
яко Оце Божска
Оцем нашем а Матерем Слва
якове нас оущаще до Бозе наше
а водяща по ренце до стезЪ ПравЪ
Тако iдехом сте
а не будехом ста енва хлЪбожравце
нiже славуне Русе
якове Бзем славу спЪващут
а тако суть Славуне о то
Влес ведь учил праотцев наших землю пахать и злаки сеять и жать, снопы свивая, в полях страдных, и ставить Сноп у огнища и почитать его как Божественного Отца. Отцам нашим и Матерям слава, которые нас учили о Богах наших и водили стезею правою. Так идемте и не будем-те нахлебниками (хлебожравцами), но славными Русами, которые Богам Славу воспевают, и так они Славные оттого
Влескнига Дощ.8(2). Исходные тексты
https://vk.com/doc399489626_470333464
Крестьянин - сын солнца, жрец солнца, его слуга, его поклонник. Он получает от светила дозволения и силы, чтобы вырастить пищу, жратву (от слова пожирать, гореть), и снова отдает ее на заклание огню, чтобы питать его, поддерживать силу. Потому крестьянин живет по солнцу, по его коловороту и никогда не сможет выломиться из этого природного распорядка; иначе человечество до времени сойдет в землю. Вольный труд пахаря на вольной земле и творит, пестует его натуру, его обычай, этику и эстетику, оставляя хлебороба до последнего часа язычником, поклонником Солнца и огня (крес - огонь, крест - солнце)
Владимир Личутин из Часлова. Душа неизъяснимая     
С гибелью деревни исчезает не только ее побыт, не только нравственный скоп, не только праздничный сердечный лад, но и ощутимо мелеет верхний ходовой пласт языка, выпадают из оборота, уходят в нети метафорические ряды, рвутся, отмирают гибкие прежде, паутинные связи меж душами человека и природы, которые обозначаются лишь словом - и больше ничем
Владимир Личутин из Часлова. Слово о бессловесных
Почему я так ратую за крестьянина? Не будет крестьянина - не будет России. Потому что крестьянин, несмотря на все блага, даже если будет у него хороший дом со всеми удобствами, все равно вынужден жить в экстремальных условиях. Встать надо в пять утра, обиходить скотину, спахать пашенку. А тут зябели, замоки, суховеи, наводнения, бури и смерчи, недороды, падеж скота, постоянное лихо от ростовщика. Это тяжело переносить даже при самых новых методах производства, машинах. Даже двор свой обиходить, запасти дров, чтобы не замерзнуть в зиму, и так далее. И до самой ночи он в труде. И до самой смерти. Хотя труд исцеляет человека и держит его на миру. Лиши вольного труда, и мужик погибает, спивается, идет по кругу до самой бездны. Если крестьянина удастся сохранить - хотя бы миллионов 30-40, которые могли бы жить на своей земле в своей усадьбе и плодить потомство, тогда русская нация сохранит свои черты и природный организм…
Владимир Владимирович Личутин. По морю жизни на русском челне. 2016. 976с. (Из беседы Александра Проханова с Владимиром Личутиным)
http://www.rusinst.ru/articletext.asp?r … &tm=32
Все силы должны быть обращены к тому, чтобы поднять производительные силы единственного источника нашего благосостояния - земли…так как земля - это залог нашей силы в будущем, земля - это Россия - П.А. Столыпин
…По данным переписи 1897г., крестьяне составляли 76% населения (хотя некоторые авторы до сих пор пишут: "более 90%" - это неверно). Крестьянские хозяйства производили 92% всей сельскохозяйственной продукции России, и только 8% давали помещики. И в хозяйствах помещиков наряду с профессиональными наемными работниками работало в период страды много крестьян соседних сел. Именно крестьянству Россия (население которой составляло лишь 8% от населения мира) была обязана тем, что она производила 25% всех зерновых хлебов и давала четверть мирового экспорта сельскохозяйственных продуктов.
… Такие сведения содержала Первая Всероссийская перепись населения 1897г. По ней можно вычислить долю крестьян среди сельских жителей и ориентировочно пользоваться этими цифрами. В переписи был пункт о принадлежности к сословию (п. 5). Оказалось, что сословие крестьян включало 93 млн человек (74%), но из них 7 млн (7,5%) жили в городах, где они составляли 43% горожан. Часть из них временно находилась там на заработках, но большинство уже давно порвали с деревней. Об этом мы узнаем из разных источников: данных этой же переписи о месте постоянного проживания (п. 8) и о временном отсутствии (п. 9), а также данных переписей, проводившихся время от времени в отдельных городах; сведений текущей статистики и двух сельскохозяйственных переписей в стране (1916 и 1917 гг.).
Наиболее важны для нас сведения всероссийской переписи 1897 г. о занятиях (п. 13 - ремесло, промысел, должность или служба), где отдельно отмечалось главное занятие, дающее средство к существованию, и побочное или вспомогательное. Всего в 1897г. в Империи на доходы от земледелия как главного занятия жили 88 294 тыс. человек, или 70,2% всего населения, от животноводства - 4516 тыс., или 3,6%. Всего, таким образом, крестьян было 92,8 млн человек, или 73,8%.
В.Г. Тюкавкин. Великорусское крестьянство и столыпинская аграрная реформа. М.: Памятники исторической мысли, 2001, 304с.
https://www.twirpx.com/file/2340702/
https://vk.com/doc399489626_471350738
В основе нашего хозяйственного строя, так же как и в основе античной Руси, лежит индивидуальное крестьянское хозяйство. Мы считали и считаем его совершеннейшим типом хозяйственной деятельности. В нем человек противопоставлен природе, в нем труд приходит в творческое соприкосновение со всеми силами космоса и создает новые формы бытия. Каждый работник-творец, каждое проявление его индивидуальности - искусство труда. Мне не нужно говорить вам о том, что сельская жизнь и труд наиболее здоровы, что жизнь земледельца наиболее разнообразна, и прочие само собою подразумевающиеся вещи. Это есть естественное состояние человека, из которого он был выведен демоном капитализма
А.В. Чаянов. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. 1920
http://az.lib.ru/c/chajanow_a_w/text_0020.shtml

0

503

Путешествие в страну землетрудильцев
http://sd.uploads.ru/wYnGZ.jpg
Страдная пора (Косцы) - Г.Г. Мясоедов, 1887
https://www.youtube.com/watch?time_cont … BaitHfHYzA
Влесо бо наущi
тоя земЪ ратi
а зърно сЪятi
Такооу боiща тоii ПраЩурi
огнiщанама статi
а бытi земетрудiцi
...Влес ведь научил их землю пахать и зерно сеять. Так и стали те Пращуры огнищанами и землетрудильцами...
Влескнига Дощ.4б. Исходные тексты
https://vk.com/doc399489626_470333464
...Экономических посылов к улучшению, к росту и чрёвному удовольствию нет. Чрёвного удовольствия мы не получим, и, думаю, что будем мучиться довольно долго. Земля замирает, земля погибает, деревни запустели, и что бы возродиться нам нужно начать полностью переделку в головах своих. И понять, наконец, что народ - это те люди, которые живут на земле. А такие люди иссякают, но ведь именно они необходимы нации. Городские из поколения в поколение чахнут, невежественнеют, дичают, не рожают, т.е. вымирают. Природный, талантливый слой генетический, соскоблен за последнее столетие, и вряд ли стоит ждать нового урожая с этой пашни. Оттуда нельзя ждать и прироста. Вспомните, например, 20-30-ые годы генералы, академики, писатели - они все пришли из деревни. Это показатель тогдашнего генетического богатства русского народа. Увы! От жителей современных городов подобного ждать нельзя. Поэтому необходима колоссальнейшая реформа деревни. Надо признать деревню сущностью русского государства, главным телом, ядром нации. Нам предстоит огромная работа по возделке деревни, по возделке земли. Только от деревни может начаться возврат к величию России
Владимир Личутин из Часлова. Вспомним будущее
http://kraizemli.narod.ru/lichytin.html
...Я хочу обратить ваше внимание на одно ее (концепция кооперации) изложение, по-моему, очень ярко передающее ее дух. Это полуфантастическое сочинение Чаянова, которое называется Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. По форме это действительно фантастическое произведение: из того времени, когда оно написано (1921 год), герой загадочным путем переносится для него - в будущее, а для нас - в прошлое: в 1984 год и попадает в удивительную для него в страну, Россию того времени. Некий его спутник показывает ему эту страну и объясняет ее особенности. И вот, что он ему говорит: что был принят закон, ограничивающий размеры городов, так что сейчас не существует городов с населением больше ста тысяч. Если хотите, городов у нас нет. Есть место приложения узла социальных связей. Вот прямо как античные Афины. В основе нашего хозяйственного строя лежит индивидуальное крестьянское хозяйство. Мы считаем его совершеннейшим типом хозяйственной деятельности. В нем человек приходит в соприкосновение со всеми силами космоса и создает новые формы бытия. Каждый работник-творец, каждое проявление его индивидуальности - искусство труда. Дальше тот же спутник рассказывает кое-что об их истории. В социалистический период нашей истории крестьянское хозяйство почитали за нечто низшее. Социализм был зачат как антитеза капитализму. Рожденный в застенках германской капиталистической фабрики, выношенный психологией измученного подневольной работой пролетария, он мог мыслить новый строй только как отражение строя, окружающего его. Будучи наемником, рабочий, строя свою идеологию, ввел наемничество как символ веры будущего строя. Для нас же совершенно ясно, что с социальной точки зрения промышленный капитализм есть не более чем болезненный припадок, поразивший обрабатывающую промышленность в силу особенности ее природы, а вовсе не этап в развитии всего народного хозяйства. Мне кажется, что здесь чрезвычайно много глубоких наблюдений и мыслей. Совершенно, конечно, правильно замечание о том, что социализм не является диаметральной противоположностью капитализма, а является его отражением - тем, что капитализм видит, глядя в зеркало. Во-вторых, верно то, что западное капиталистическое общество, включая и его социалистическое отражение, есть какой-то болезненный этап в развитии человечества, связанный, может быть, с потерей веры в Бога, с утратой чувства красоты мира и со стремлением построить жизнь в каких-то изолированных от всего мира формах, которые в принципе не могут быть осуществлены и приходят в противоречие с самым фактом жизни. Эта система кооперации была разработана и даже в какой-то мере внедрялась в жизнь. Было несколько миллионов такого типа кооперативов в нэповской России и 10 - 20 миллионов кооперативов дореволюционных. Но все это развитие было, конечно, прервано коллективизацией 30 года. Все крупнейшие деятели, включая и Чаянова были арестованы одновременно в 1930 году. Они были осуждены на десять лет тюрьмы, но в 1937 или 1938 году они были все, за одним или двумя исключениями, расстреляны. И Чаянов тоже был расстрелян. Насколько я знаю, сейчас эта система привлекает большое внимание и используется в Индии и в Китае. В Китае, например, в дискуссиях по организации крестьянского хозяйства ссылки на работы Чаянова встречаются очень часто...
И.Р. Шафаревич. Духовные основы Российского кризиса XX века. 2001
http://www.pravoslavie.ru/sretmon/izdat … revich.htm
...Вам, наверное, известно, что в социалистический период нашей истории крестьянское хозяйство почитали за нечто низшее, за ту протоматерию, из которой должны были выкристаллизовываться "высшие формы крупного коллективного хозяйства". Отсюда старая идея о фабриках хлеба и мяса. Для нас теперь ясно, что взгляд этот имеет не столько логическое, сколько генетическое происхождение. Социализм был зачат как антитеза капитализма; рождённый в застенках германской капиталистической фабрики, выношенный психологией измученного подневольной работой городского пролетариата, поколениями, отвыкшими от всякой индивидуальной творческой работы и мысли, он мог мыслить идеальный строй только как отрицание строя, окружающего его.    Будучи наёмником, рабочий, строя свою идеологию, ввёл наемничество в символ веры будущего строя и создал экономическую систему, в которой все были исполнителями и только единицы обладали правом творчества.    Однако простите, мистер Чарли, я несколько отклонился в сторону. Итак, социалисты мыслили крестьянство как протоматерию, ибо обладали экономическим опытом только в пределах обрабатывающей индустрии и могли мыслить только в понятиях и формах своего органического опыта.    Для нас же было совершенно ясно, что с социальной точки зрения промышленный капитализм есть не более как болезненный уродливый припадок, поразивший обрабатывающую промышленность в силу особенностей её природы, а вовсе не этап в развитии всего народного хозяйства.    Благодаря глубоко здоровой природе сельского хозяйства его миновала горькая чаша капитализма, и нам не было нужды направлять своё развитие в его русло. Тем паче, что и сам коллективистический идеал немецких социалистов, в котором трудящимся массам предоставлялось быть в хозяйственных работах исполнителем государственных предначертаний, представлялся нам с социальной точки зрения чрезвычайно малосовершенным по сравнению со строем трудового земледелия, в котором работа не отделена от творчества организационных форм, в котором свободная личная инициатива даёт возможность каждой человеческой личности проявить все возможности своего духовного развития, предоставляя ей в то же время использовать в нужных случаях всю мощь коллективного крупного хозяйства, а также общественных и государственных организаций. Уже в начале XX века крестьянство коллективизировало и возвело в степень крупного кооперативного предприятия все те отрасли своего производства, где крупная форма хозяйства имела преимущество над мелким, в своём настоящем виде представляя организм наиболее устойчивый и технически совершенный. Такова опора нашего народного хозяйства.
А.В. Чаянов. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. 1920
http://az.lib.ru/c/chajanow_a_w/text_0020.shtml

0

504

Путешествие в страну землетрудильцев
http://s9.uploads.ru/1OdY9.jpg
РигВеда IV, 57. К божествам Поля
Автор - Вамадева. Размеры: стихи 1, 4, 6, 7 - ануштубх, 2, 3, 8 - триштубх, 5 - пураушних. Гимн носит характер атхарванического заговора на плодородие поля (ср. соответствующие заговоры АВ III, 17; 24; II, 142). Автор обращается к божеству, именуемому господином поля ksetrasya pati, и к двум божествам урожая Шуна и Сира (cunastra - букв. лемех и борозда). Второе имя употребляется также самостоятельно; первое же является, по мнению Рену, сельскохозяйственной специализацией слова cunam на счастье, которое в данном гимне усиленно обыгрывается
4 Каждая пада этого стиха начинается со слова сunam счастье - звуковой намек на имя cunastrau, начинающее стих 5
8 Пады a-c начинаются словом cunam, пада d - cunastra cunam

1 Благодаря господину Поля,
Как с помощью доброго (друга) мы покоряем (Поле),
Кормящее скотину (и) коней.
Да смилуется он над таким, как мы!

2 О господин Поля, подоись у нас
Медовой волной, словно корова - молоком,
(Волной,) сочащейся медом, прекрасно очищенной, словно жир.
Да смилуются над нами господа закона!

3 Да будут нам медовыми растения,
Небеса, воды, медовым - воздух!
Господин Поля да будет нам медовым!
Невредимые хотим мы двигаться за ним вслед!

4 На счастье (пусть будут) тягловые животные, на счастье - мужи!
На счастье пусть пашет плуг!
На счастье пусть завязываются ремни!
На счастье помахивай стрекалом!

5 О Шуна и Сира, наслаждайтесь этой речью!
Та влага, которую вы создали на небе, -
Оросите ею эту (землю)!

6 Приблизься к нам, о борозда,
Приносящая счастье! Мы хотим славить тебя,
Чтоб была для вас приносящей счастье,
Чтоб была ты для нас очень плодородной!

7 Индра пусть вдавит борозду!
Пушан (Волос, Велес) пусть направит ее!
Богатая молоком, пусть доится она для нас
Каждый следующий год!

8 На счастье наши лемехи пусть взрезают землю!
На счастье пусть выйдут пахари с тягловыми животными!
На счастье Парджанья (пусть оросит) медом (и) молоком!
О Шуна и Сира, дайте нам счастье!

РигВеда. Мандалы I-IV. перевод Т.Я. Елизаренковой
https://vk.com/doc271202244_457474418
...С другой стороны была крестьянская цивилизация. Особенность ее заключалась в том, что крестьянин в процессе своего труда сам решал на каком клочке своей земли, когда и что он начинает сеять, когда он начинает жать, когда свозить. Его труд был творческим, в том же смысле как творческий труд поэта или математика. Но с той разницей, что крестьянский труд - единственная форма труда, когда он носит творческий характер и в то же время является массовым, может относиться к большой части населения, а не быть уделом некоторых избранных.
Сейчас, в последнее десятилетие, крестьянство вызывает все больший интерес, особая его роль осознается, возникла даже некая область знания под названием крестьяноведение. Например, выяснилось, что крестьянство не связано с какой-то исторической эпохой, формацией, феодализмом или античностью. Это форма существования людей, которая наблюдается в течении тысячелетий, типа семьи скорее. Эти две принципиально разные цивилизации, два похода к жизни оказались не совместимыми...
И.Р. Шафаревич. Духовные основы Российского кризиса XX века. 2001
http://www.pravoslavie.ru/sretmon/izdat … revich.htm
...В основе нашего хозяйственного строя, так же как и в основе античной Руси, лежит индивидуальное крестьянское хозяйство. Мы считали и считаем его совершеннейшим типом хозяйственной деятельности. В нём человек противопоставлен природе, в нём труд приходит в творческое соприкосновение со всеми силами космоса и создаёт новые формы бытия. Каждый работник -- творец, каждое проявление его индивидуальности -- искусство труда.    Мне не нужно говорить вам о том, что сельская жизнь и труд наиболее здоровы, что жизнь земледельца наиболее разнообразна, и прочие само собою подразумевающиеся вещи. Это есть естественное состояние человека, из которого он был выведен демоном капитализма. Однако для того, чтобы утвердить режим нации XX века на основе крестьянского хозяйства и быта, нам было необходимо решить две основные организационные проблемы.    Проблему экономическую, требующую для своего разрешения такой народнохозяйственной системы, которая опиралась бы на крестьянское хозяйство, оставляла бы за ним руководящую роль и в то же время образовала бы такой народнохозяйственный аппарат, который бы в своей работе не уступал никакому другому мыслительному аппарату и держался бы автоматически без подпорок неэкономического государственного принуждения.    Проблему социальную или, если хотите, культурную, то есть проблему организации социального бытия широких народных масс в таких формах, чтобы при условии сельского расселения сохранились высшие формы культурной жизни, бывшие долго монополией городской культуры, и был возможен культурный прогресс во всех областях жизни духа, по крайней мере не меньший, чем при всяком другом режиме...
А.В. Чаянов. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. 1920
http://az.lib.ru/c/chajanow_a_w/text_0020.shtml
В 1987 году любопытная до зарубежных идей московская публика собралась на лекцию английского экономиста Теодора Шанина. Сенсационность его сообщения состояла в следующем. Еще в 60-е годы коллега Шанина Д. Торнер обнаружил в Париже книгу неизвестного автора – то ли Шаяноффа, то ли Хаяноффа, - вероятно немца. Книга доказывает, что сама природа крестьянского хозяйства такова, что даже в условиях свободного рынка оно сохраняет в себе независимость от  него, благодаря внерыночным элементам, что делает семейное трудовое хозяйство крестьянина устойчивым среди рыночной стихии.
Торнер нашел мысли автора новыми и очень перспективными, начал искать другие труды под этой фамилией и нашел их в нескольких библиотеках Европы. Выяснилась и личность автора: им был русский экономист Александр Васильевич Чаянов.
Его идеи настолько показались актуальными для второй половины XX века, что все найденные работы были переизданы Сорбонной (Парижским университетом) и уже четверть (ныне пол-века) служат трамплином для студентов-экономистов университетов мира, важным звеном в освоении всей предшествующей мировой экономической мировой экономической мысли…
А в родной стране в конце 30-годов экономическое наследие Чаянова было изьято из научного и культурного обращения. Сам Александр Васильевич (сын Власия) расстрелян…
http://s3.uploads.ru/t/hmLXw.jpg
Шанин Теодор. (сост.) Великий незнакомец. Крестьяне и фермеры в современном мире. М.: Издательская группа «Прогресс» — Прогресс-Академия, 1992. 432с.
https://www.twirpx.com/file/1786080/
https://vk.com/doc399489626_471435143

0

505

Путешествие в страну землетрудильцев
http://sd.uploads.ru/wYnGZ.jpg
Страдная пора (Косцы) - Г.Г. Мясоедов, 1887
https://www.youtube.com/watch?time_cont … BaitHfHYzA
Влесо бо наущi
тоя земЪ ратi
а зърно сЪятi
Такооу боiща тоii ПраЩурi
огнiщанама статi
а бытi земетрудiцi
...Влес ведь научил их землю пахать и зерно сеять. Так и стали те Пращуры огнищанами и землетрудильцами...
...Влесо наущаii земе раятi Пращурi...
Влес научил землю пахать Пращуров
Влескнига Дощ.4б, 20 Исходные тексты
https://vk.com/doc399489626_470333464
...Доселе уцелел обычай связывать, во время жатвы, пук несрезанных колосьев и оставлять его на ниве в честь древнего бога плодородия; это называется: завивать Волосу бороду.
...20-го июля начинают зажинать рожь, т.е. вяжут первый сноп, обмолачивают, приготовляют из зерна хлеб, приносят его в церковь для освящения и потом вкушают от новины, а из соломы устраивают новую постель. Если град выбивает местами хлеб, то поселяне говорят: «это Бог карает; он повелел Илье-пророку: когда ездишь в колеснице, щади нивы тех, которые раздают хлеб бедным полною мерою; а которые жадны, обмеривают и не ведают милосердия — у тех истребляй!» В Курской и Воронежской губ., оканчивая жнитво, оставляют на поле горсть колосьев, завязывая их узлом, в честь Ильи-пророка, что называется завязать Илье бороду: обряд, отождествляющий этого святого с богом Волосом или Перуном, ибо Волос только особенное прозвание громовника, как пастыря небесных стад...Волосу, наряду с покровительством скоту придавалось значение бога, помогающего трудам земледельцев. Когда созреет хлеб, в южной России жницы отправляются в поле с песнями; одна из них, захватив рукою пучок колосьев, завивает (закручивает) их на корню и потом перегибает или заламывает в какую-нибудь сторону, чтобы всякий мог видеть и ни один бы серп не коснулся сделанного «закрута». Это называется: завивать Волосу бороду или оставлять, дарить ему на бороду куст золотистых колосьев; в честь этой «бороды» поются обрядовые песни. Думают, что после такого обряда никакой лиходей и колдун уже не в силах наслать на хлеб порчу.
Итак, перед началом жатвы первые созревшие колосья посвящались Волосу, как божеству, воспитывающему нивы; к оставленному для него кусту ржи чувствуется благоговейный страх: кто дотронется до закрута, того, по народному поверью, изогнет и скорчит — подобно завитым колосьям. Описанный обряд совершается и в других местностях России: в Архангельской губ., когда уже оканчивается уборка хлеба, последние несжатые колосья связывают снопом на корню и сноп этот украшают цветами; выражение: хлебная борода завить употребляется там в смысле: окончить жатву, убрать зерновой хлеб, а выражение: сенная борода завить — в смысле: собрать скошенное сено, сметать в стога. Куст несжатого хлеба, нарочно оставляемый в поле, в Костромской губ. называется: волотка на бородку (волот, волотка — верхняя часть снопа или охапка сена). В Курской и Воронежской губ. во время жнитва оставляют на корню связанный узлом пучок ржи — в честь плододавца Ильи-пророка: это называется завязать Илье бороду; а в Переяславль-Залесском уезде оставляют на ниве несколько колосьев кудрявого овса на бороду св. Николе или самому Христу. Такая замена имени Волоса весьма знаменательна: она прямо указывает на религиозное значение закрута и ярко свидетельствует за тождество древнего Волоса с божеством небесных гроз, ибо Илья-пророк и св. Никола заступили в христианскую эпоху дождящего Перуна
А.Н. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. I том. 1865
https://www.runivers.ru/lib/book7817/
http://s8.uploads.ru/t/dDRWi.jpg
Ильин день На огненной колеснице, могучий, седой старец, с грозными очами, разъезжает из конца в конец по беспредельным небесным полям, и карающая рука его сыплет с надзвездной высоты огненные каменные стрелы, поражая испуганные сонмы бесов и преступивших закон Божий сынов человеческих. Куда ни появится этот грозный старик, он всюду несет с собою огонь, ужас, смерть и разрушение. Его непреклонное сердце не смягчат ни вопли, ни стоны пораженных, и взор его грозных очей не остановится на зрелищах земных несчастий. Совершив правосудие неба, он, как бурный вихрь, мчится на своей сверкающей колеснице все дальше и дальше, и по могучим плечам его только рассыпаются седые кудри да по ветру развевается белая, серебристая борода.
Таков, по воззрениям народа, Илья-пророк, олицетворяющий собой праведный гнев Божий. Повсюду на Руси он именуется «грозным», и повсюду день, посвященный его памяти (20 июля) считается одним из самых опасных. Во многих местах, крестьяне даже постятся всю ильинскую неделю, чтобы предотвратить гнев пророка и спасти от его стрел свои поля, свои села и скотину. Самый же день 20-го июля крестьяне называют «сердитым» и проводят его в полнейшей праздности, так как даже пустая работа считается великим грехом и может навлечь гнев Ильи...
С.В. Максимов. Нечистая, неведомая и крестная сила. Спб. 1903
https://www.runivers.ru/bookreader/book450848
РигВеда VI, 53. К Пушану
Автор - Бхарадваджа (Bharadvaja). Тема - Пушан. Размер - гаятри. Стих, 8 - ануштубх.
1а...о господин пути...- Специфическая характеристика Пушана среди солярных божеств - охранять пути и перегоняемый по дорогам скот.

1 Вот и мы, о господин пути,
Словно колесницу для завоевания награды,
Запрягли тебя, о Пушан, для (победы) в поэтическом искусстве.

2 Веди нас навстречу мощному добру,
Навстречу мужу, вручающему вознаграждение,
Навстречу милому домохозяину!

3 А нежелающего давать, о пламенный
Пушан, воодушеви на дарение!
Смягчи мысль даже у скупца!

4 Обеспечь пути, (ведущие) к завоеванию награды!
Рас(сей) врагов (и) разбей их!
Пусть наши молитвы достигнут цели, о грозный!

5 Проколи острием
Сердца скупцов, о поэт,
И отдай их нам во власть!

6 Проткни острием, о Пушан!
Ищи, что дорого, в сердце скупца,
И отдай это нам во власть!

7 Расцарапай, разорви в клочья
Сердца скупцов, о поэт,
И отдай их нам во власть!

8 (То) подгоняющее молитву, о Пушан,
Острие, которое ты носишь (с собой), о пламенный, -
Расцарапай, разорви в клочья
С его помощью сердце любого (скупца)!

9 То твое стрекало с коровьим украшением,
О пламенный, которое гонит скот к цели, -
Мы просим тебя о его милости.

10 А также (сделай) нашу молитву, завоевывающий коров,
Завоевывающий коней и завоевывающий награды,
Мощно сделай ее, чтобы она привлекала внимание!

РигВеда. Мандалы V-VIII. перевод Т.Я. Елизаренковой 1999
https://vk.com/doc168873095_471701930

0

506

Путешествие в страну землетрудильцев
А мы просо сеяли
Ой Дид-Ладо сеяли
http://s3.uploads.ru/t/kxK2a.jpg
А рЪще му Сварг
Iде сыне моiе до те красе вЪщны
а тамо зрящеше тва денде а бабе
А тiто о радощех i веслiах те зрящете
Плакста зела до днесе
а тедо iма бяшеть возрядовастеся
о жiвоте твем вЪщнем
до конца конец
А вокраще сiа тама не вемее
Яко вое ясуне
iмяхом iна мета
нiже Грьцi
а iмяхом Славу iну 
А такожде дозредемо до Рае наше
а узржехом квенте красне
а древа а луцi
А iмемо вяну вянiте
одо поль тех
жiтву трудiтi
а яшень пълоте
а пшено просово сбiряшете
до закуте Сврожiа
И речет ему Сварог: Иди, сыне мой, к этой красе вечной и там узришь твоих деда и бабку. А они-то в радости и веселии тебя узрят! Плакали [они] много доныне, а теперь им будет возрадоваться о жизни твоей вечной до конца концов". А краше того[, что] там, не ведаем.
Как воины ясные, имеем цель иную, не как у Грецей, и слава у нас иная. И так дойдем до Рая нашего и узрим цветы прекрасные и деревья, и луга. И нам свивать снопы, на полях тех жито убирать и ячмень веять, и пшено просовое собирать в закрома Сварожьи (перевод Н. Слатина).
Влескнига. Дощ.7. Исходные тексты
https://vk.com/doc399489626_470333464
О возделывании проса, одной из самых древних культур, писал еще Геродот в своей Истории, примерно в 480г. до н.э.:
IV.17. Ближе всего от торговой гавани борисфенитов а она лежит приблизительно в середине всей припонтийской (северное причерноморье) земли скифов) обитают каллипиды — эллинские скифы; за ними идет другое племя под названием ализоны (Амазоны, или алазоны, славенский народ, погречески значат самохвалов; видно, что сие имя есть перевод, славян, то есть славящихся, со славенского на греческий. -  Михайло Ломоносов. О России прежде Рурика. 3. О дальней древности славенского народа. Древняя Россiйская исторiя. 1766 https://www.runivers.ru/lib/book6868/187028/ ). Они наряду с каллипидами ведут одинаковый образ жизни с остальными скифами, однако сеют и питаются хлебом, луком, чесноком, чечевицей и просом. Севернее ализонов живут скифыземледельцы. Они сеют зерно не для собственного пропитания, а на продажу. Наконец, еще выше их живут невры, а севернее невров, насколько я знаю, идет уже безлюдная пустыня. Это — племена по реке Гипанису (Южный Буг) к западу от Борисфена (низовья Днепра).
Плиний Старший в своей Естественной истории, написанной примерно в 77г. н.э, в книге XVIII Зерновые культуры энциклопедически описывает процесс посева, цветения, сбора различных зерновых культур, обычно привязывая эти времена к восходу или заходу Плеяд (Волосынь). О просе и могаре он пишет:
...Самых злаков тоже два вида, различных по времени посева: озимые, которые, будучи посеяны около захода Плеяд, прорастают в земле в течение зимы, как пшеница и ячмень, и яровые, которые сеются летом и до восхода Плеяд, как просо (milium), могар (panicum), кунжут (sesama), шалфей (horminum), ирио (irio), по крайней мере, «по италийскому обычаю». В Греции, впрочем, и в Азии все сеется с захода Плеяд;
...Из проса во многих местах делают хлеб; из могара редко.
...Просо особенно любят в Кампании, где из него делают отличающуюся своей белизной кашу. Приготовляется из него и очень вкусный хлеб. Сарматские племена по преимуществу питаются этой кашей, а также сырой мукой, с подбавкой кобыльего молока или крови, выпущенной из жил на бедре у лошади. Эфиопы не знают никаких злаков, кроме проса и ячменя...
http://annales.info/ant_lit/plinius/18ks.htm
Клавдий Элиан (177-222г. н.э.) в «Пестрых рассказах» сообщает: «Меоты и савроматы [употребляют в пищу] просо...» (Claud. Aelian. III.39).
http://sh.uploads.ru/t/V6IOx.jpg
Среди лесов, холмов и полей, на первозданных славянских землях, раскинулась деревня росичей, живущих в гармонии друг с другом. Они возделывают землю, поклоняются древним богам и духам, передают свою мудрость маленьким детям. Среди них – пытливый мальчик Ратибор. Он быстро растет и жадно учится у взрослых стрельбе из лука, резьбе по дереву, общению с природой. Но самый главный урок, который получает Ратибор от отца, – превыше всего ценить свободу. Эти слова зазвучат с удвоенной силой, когда к деревне подступят чернобородые хазары, и славяне встанут против них стеной...
- Коль хазары придут, кто убирать то будет?
- Придут аль нет, а ты паши, да сей. Верить надо в лучшее. Жизни ждать
- Смерть не страшна, Ратибор. Страшна жизнь в неволе. - Живя для жизни, росич всегда выбирает свободу. Нет смерти, Ратибор. - Сердечность наших связей на Земле дает желание продолжить жизнь и после смерти. Мы встретимся.
Мультфильм «Детство Ратибора» 1973, СССР, реж: Роман Давыдов
https://www.youtube.com/watch?v=we5VkZjHyX0

0

507

Путешествие в страну землетрудильцев
Хлебная прародина

А мы просо сеяли, сеяли
Ой Дид-Ладо сеяли, сеяли
http://sg.uploads.ru/t/dt4KA.jpg
А старая взпомнымо
а та о вЪмы речемо
ПредЪ бя родъ Слвенъ у горiЪхъ велiцЪ высоцхЪъ
Тамо земле ратi а дба овна i овча хрантi поасiтi въ тревiЪхъ
ЕдiнЪ ста iже людiе пробудiтiся
а комонiе под облацы страху вопiяшетi слыша
а тоii страхомъ объятлii убрежетiся
бо яшетi не можахуся
Бя по сiя мор а глд велiк
А iзшед iзъ края Iньска
пред очi iдуща камо зрящетi
шедша мiмо земе Фарсiiстi
а iдша далецЪ
яко не дбана овцЪмъ земеЪ тая
Iдша горЪма
i вiдЪша кменiе
а тоiя просъ не сЪяте
такоже мiмо iдша
А зрятi ступi квЪтна а зленая
Тамо сташа лЪта два
а по нiмъ мiмо iдша по нЪ
якъже хiснiцы поокаша
Мiмо iдЪ КаялЪ
iде ду НЪпрЪ
яко тоii вскЪi прЪ гранiщiтi iма
а ворозi злыя преткновЪнiе бя
на тоii НЪпрЪ iматi
Iма усЪдiтiся родъ Слвенъ
А тоii бя огнiщанi
якоже iма кiiждыi дiроу земну
а огнiще Сварогу слвiтi
а ДажьБгу кii же суть во СврзЪ ПрчстЪi
Перуну а СтрiБгу яковыi громы а блiскы пвелЪваяi
I СтрiБгъ вЪтрiе ярiтi на земь сiа iме
I тiымъ ЛадоБгъ iже правi
лады родовстii
а благстi всящестii
I КупалБг яковыi до мытнiщi правiтi iмЪ
а всящеская омовенiя
А ЯръБгъ iже правi Яры квЪтна
А Русалi i Воднiщi
А ЛЪсiщi А Домовiщi
А i Сварог тоiiмi правi
Всякъ Ръдъ iма Щуры а ПраЩуры
яковii суть пред вЪцы умретi яша
Тоiiмъ Бгъмъ почiтанiя iмеме датi
а одъ Нi Радощ iмiеме
И старое вспомним мы, и том, о (чем) ведаем, речем мы. Прежде был род Славный в горах очень высоких. Там землю раяли (пахали) и заботились об овнах и овцах, хранили (оберегали) и пасли (их) в травах. Однажды (один раз) случилось (стало), что люди пробудились и коней под облаками со страху вопиющими услышали, а те, страхом обьятые, уберечься то старались - и не могли (не можахуся). Был после того (по сия) мор и глад велик. И, выйдя из края Иньского (в другом месте в дощ.9 говорится: Утворiсе родi тоiе о СедмЪРЪцЪх iдЪже обiтващехом за морья о Краi Зелень а камо скотi водяi древны iсходу до КарпенстЪа горе То бяща она ляты пред тiсенщ трiесты за IерманрЪху - Сотворились роды те на семи реках (Семиречье), где мы обитали за морем в Крае Зеленом, куда скот водили древле до исхода к Карпатским горам. То были те лета за тысячу триста до времени Германреха. - На этой же дощечке упоминаются и синьцы (иньцы) - китайцы), идя, куда глаза глядят (пред очи идуща камо зрящети), шли мимо земли Фарсийской (Фарсы - Парсы - Персы, Фарсийское море - Персидское море - Каспийское море. Персия происходит от Persis, греческой передачи древнеперсидского слова Parsa), и пошли дальше, так как не благоприятна земля та. Шли горами (скорее всего Эльбурс— горная система на севере Ирана, у южного побережья Каспийского моря. Длина — ок. 900 км. Высота — до 5610м) и видели каменья, а на тех просо не сеять (а вот западнее, на территории Армянского нагорья (обычная высота — 1500–3000 метров) самым известным в древности государством было Урарту. Так при раскопках близ Еревана крепости Тайшебаини, построенной во времена государства Урарту, был найден хлеб, выпеченный из просяной муки 2700-2800 лет назад. Здесь же, в крепостных кладовых, обнаружили и запасы отлично сохранившихся просяных зерен), также мимо шли. И узрели степи цветущие и зеленые (Сакасена - между Араксом и Курой). Там остановились лета на два, а потом мимо шли (через эти степи), потому как хищники (стали) появляться. Мимо идя Каялы (на рЪцЪ на КаялЪ, у Дону Великаго - скорее всего, Калка Великая, ныне р. Маныч, старо-готское Гудило), пришли к Непре, так как та всякой пре (войне) границу имеет, и враги злые преткновенние на той Непре имели. И поселился (оседло - постоянно) род Славен. И были те огнищане, потому как имел каждый дыру земную (ямка в земле) и огнище, Сварога славить и Даждьбога, которые суть во Сварге Пречистой, Перуна и Стрибога, которые громами и молниями повелевают. И Стрибог ветры разьяряет на земле. И этим (?) Ладобог, который правит ладом родовственным и благостями всяческими. И Купалобог, который мытницами правит (имеет) и всяческими омовениями. И Яробог, который правит Весной цветущей. И Русалии и Водничи. И Лесичи. И Домовичи. Да и Сварог ими правит. Всяк Род имеет Щуров и Пращуров, яковые суть века назад умершие наши. И тем Богам почитание имеем (нам надобно) дать, а от Них - Радощ имеем
Влескнига. Дощ.38. Исходные тексты
https://vk.com/doc399489626_470333464
...имеется теория, подтвержденная многими фактами, что несколько тысячелетий тому назад огромная область к востоку от Каспийского моря имела значительно менее сухой климат и здесь развивались первичные цивилизации. Это подтверждается и тем, ныне прочно установленным фактом, что несколько тысяч лет тому назад область Сахары и северной Африки была совершенно иной: там текли реки, были леса и т.д. Фрески, открытые в пещерах в горах в Ахаггаре, в центре Сахары, доказывают это с полной несомненностью
С. Лесной. О происхождении славян на основании лингвистики. Из книги: С. Лесной. История "руссов" в неизвращенном виде
http://macedonia.kroraina.com/slinv/index.htm
...Предлагаемые методы установления центров происхождения культурных растений…Изучение культурной растительности Старого Света обнаружило один чрезвычайно важный факт, именно, что, несмотря на интернационализацию культурных растений, несмотря на многочисленные переселения народов, колонизацию, глубокую древность земледелия, до сих пор при систематико-географическом изучении можно устанавливать области определенных эндемичных разновидностей, рас, можно устанавливать области максимального первичного разнообразия сортов и ряд закономерностей в распределении наследственных форм. Сопоставление данных по географии разновидностей обнаружило, что культурные расы, разновидности, виды характеризуются определенными географическими ареалами и что в общем к решению вопроса о центрах формообразования культурных растений приложимы те методы, которые ботаник и зоолог применяют для видов диких растений и животных (с.97)
Географический центр происхождения проса Из видов проса, имеющих широкое распространение в Старом Свете, остановимся на обыкновенном метельчатом (Panicum miliaceum)...
Изучение состава проса в отдельных областях европейской и азиатской частей СССР, Бухаре, Хорезме, Персии, Афганистане, Монголии и Китае выяснило определенно, что разнообразие форм резко увеличивается к востоку, к Азии. Максимум разнообразия обнаруживают Восточная и Центральная Азия, где заключен полностью весь расовый и разновидностный состав линнеевского вида P. miliaceum...
По-видимому, просо продвинулось из Азии в Европу вместе с кочевыми народами. Из немногих хлебов, которые высевают кочевники в Азии, просо является излюбленным хлебным злаком. Оно может высеваться очень поздно, в разные периоды, не связывать кочевника. Для посева на десятину требуется очень малое количество семян; просо чрезвычайно транспортабельно, универсально в смысле использования, необычайно засухоустойчиво, идет даже на песчаных почвах, где не идут другие растения, кроме арбузов, и поэтому является до сих пор непременным атрибутом кочевого хозяйства полупустынных районов Азии и юго-востока европейской части СССР...
Исследования сортового состава проса и его географического распределения еще продолжаются, но уже и теперь можно определенно указать в общих чертах центр формообразования этой культуры. Он находится не в Египте, не в Аравии, как это предполагал Декандоль, а в Восточной и Центральной Азии. В Египте, согласно критическим исследованиям Бушана (Buschan, 1895), в доисторическое время наличие культуры проса не доказано. Персия и Турция (Малая Азия) мало возделывают просо и сравнительно бедны сортовым разнообразием. Невелико разнообразие, по нашим наблюдениям, и в Афганистане. Здесь, как в Турции и Персии, преобладают преимущественно светлозерные формы. По всем признакам разнообразие возрастает к Монголии, Китаю, к Восточной Азии. Восточносибирские темноцветные коричневые и темно-серые проса, как показали исследования В.Е. Писарева, идут из горных районов Монголии. В Восточную Европу, на юго-восток европейской части СССР, в Румынию просо пришло еще в доисторические времена, о чем свидетельствует нахождение проса археологами в Румынии (Coucouteni) в каменном веке. Есть определенные указания на культуру его в VI в. до н.э. (Buschan, 1895). Уже Плиний указывает в Historia naturalis, что просо было главным хлебом славянских племен (сарматов) (с.124-127)
Н.И. Вавилов. Избранные произведения. Т.1, 1967, с.124-127. Центры происхождения культурных растений (Впервые в Трудах по прикладной ботанике, генетике и селекции, т.16, вып.2, 1926)
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/VAVILOV_N … _N.I..html
http://s5.uploads.ru/t/dypRT.jpg
В прошлом просо было широко распространено в странах Западной Европы в качестве одной из основных культур; у жителей Швейцарии и северной Италии просо было в большой чести, как показывают обильные остатки его на местах древних свайных построек, ещё в эпоху неолита.
Оно было известно и древним обитателям Приазовья, южных степных просторов – скифам и сарматам – о чём свидетельствуют частые находки проса при археологических раскопках (например, Недвиговское городище в Ростовской области). От скифов, часть которых была знакома с земледелием (по свидетельству древнегреческих источников), и сарматов культура проса перешла к восточным славянам задолго до принятия христианства, на что явно указывают песни обрядового характера («А мы просо сеяли, сеяли. Ой, дид, Ладо, сеяли, сеяли»), где фигурирует древнеславянское божество Ладо – бог веселья, согласия, любви и благополучия у древних славян.
Благодаря своим хакактеристикам просо не уступает по древности культуре пшеницы, хотя вся область его выращивания в целом более сдвинута к югу, чем область выращивания пшеницы. От пшеницы просо отличается своей относительной однородностью и отсутствием гибридов с другими растениями, что вполне определённо говорит об одном – скорее всего, просо ведёт своё начало от единого предка и соответствует представлениям Чарльза Дарвина о механизме образования новых форм путём дифференциации нисходящих поколений больше, чем другие культурные злаки.
Сегодня общая мировая площадь под посевами проса – около пятидесяти миллионов гектаров, причём почти половина её приходится на долю Индии.
Не случайно научное название рода просо — Panicum происходит от латинского слова panis — хлеб. Да, просо в неурожайные на пшеницу годы может с успехом заменить хлеб, из просяной муки исстари пекли лепешки и блины.
До сих пор люди помнят, как в трудную военную пору, в 1943 году, казах Чаганак Берсиев получил небывалый урожай проса – 200 центнеров с гектара! До тех пор собирали по пять или чуть больше, а он – двести! Только представьте – десять стаканов пшена всего с одного квадратного метра! Фантастика!.. Трудно поверить! Однако – факт.
http://kvetok.ru/sad-i-ogorod/proso-bot … e-opisanie

0

508

Путешествие в страну землетрудильцев
Влесо бо наущi
тоя земЪ ратi
а зърно сЪятi
Такооу боiща тоii ПраЩурi
огнiщанама статi
а бытi земетрудiцi
...Влес ведь научил их землю пахать и зерно сеять. Так и стали те Пращуры огнищанами и землетрудильцами...
Влескнига Дощ.4б. Исходные тексты
http://s9.uploads.ru/t/ErRFo.jpg
РигВеда IV, 57. К божествам Поля
Автор - Вамадева. Размеры: стихи 1, 4, 6, 7 - ануштубх, 2, 3, 8 - триштубх, 5 - пураушних. Гимн носит характер атхарванического заговора на плодородие поля (ср. соответствующие заговоры АВ III, 17; 24; II, 142). Автор обращается к божеству, именуемому господином поля ksetrasya pati, и к двум божествам урожая Шуна и Сира (cunastra - букв. лемех и борозда). Второе имя употребляется также самостоятельно; первое же является, по мнению Рену, сельскохозяйственной специализацией слова cunam на счастье, которое в данном гимне усиленно обыгрывается
4 Каждая пада этого стиха начинается со слова сunam счастье - звуковой намек на имя cunastrau, начинающее стих 5
8 Пады a-c начинаются словом cunam, пада d - cunastra cunam

1 Благодаря господину Поля,
Как с помощью доброго (друга) мы покоряем (Поле),
Кормящее скотину (и) коней.
Да смилуется он над таким, как мы!

2 О господин Поля, подоись у нас
Медовой волной, словно корова - молоком,
(Волной,) сочащейся медом, прекрасно очищенной, словно жир.
Да смилуются над нами господа закона!

3 Да будут нам медовыми растения,
Небеса, воды, медовым - воздух!
Господин Поля да будет нам медовым!
Невредимые хотим мы двигаться за ним вслед!

4 На счастье (пусть будут) тягловые животные, на счастье - мужи!
На счастье пусть пашет плуг!
На счастье пусть завязываются ремни!
На счастье помахивай стрекалом!

5 О Шуна и Сира, наслаждайтесь этой речью!
Та влага, которую вы создали на небе, -
Оросите ею эту (землю)!

6 Приблизься к нам, о борозда,
Приносящая счастье! Мы хотим славить тебя,
Чтоб была для вас приносящей счастье,
Чтоб была ты для нас очень плодородной!

7 Индра пусть вдавит борозду!
Пушан (Волос, Велес) пусть направит ее!
Богатая молоком, пусть доится она для нас
Каждый следующий год!

8 На счастье наши лемехи пусть взрезают землю!
На счастье пусть выйдут пахари с тягловыми животными!
На счастье Парджанья (пусть оросит) медом (и) молоком!
О Шуна и Сира, дайте нам счастье!
http://s9.uploads.ru/t/ypLI5.jpg
Саймалы-Таш, или вышитый, узорчатый камень - такое название носит высокогорное урочище Ферганского хребта, расположенное на высоте 3000-3500 м над уровнем моря, в труднодоступном и уединенном месте. Рисунки выбиты на гладких поверхностях обломочных пород базальта. Они создавались с помощью бронзовых и железных инструментов. Для того, чтобы увидеть удивительные наскальные рисунки, вам нужно запланировать путешествие на август. Потому что все остальное время горные вершины покрыты снегом, и он сходит только на один летний месяц.
Изображения распространяются по обе стороны Ферганского хребта. На северо-восточном склоне - 91900 изображений. На юго-западном - 15625. Более всего изображений на восточном склоне хребта, около небольшого ледникового озера.
http://s3.uploads.ru/t/HdvIr.jpg
Учеными-исследователями выделяются три вида наскальных рисунков, относящихся к разным временным отрезкам.
Первая группа скоплений рисунков представлена их самым большим количеством. Она самая древняя и самая многочисленная - насчитывается в 10 тысяч экземпляров. Датируется III и II тысячелетиям до нашей эры и относится к эпохе неолита и бронзы.
На этих камнях с рисунками изображены дикие звери, сцены охоты или пахоты. Они выполнены в геометрическом стиле, то есть характеризуется отображением живых существ и отдельных предметов с помощью прямоугольников или треугольников, как единичных и сдвоенных.
Вторую группу изображений относят к I тысячелетию до нашей эры - эпохе раннего железа. Рисунки на камнях в это время теряют свою художественность и геометричность. Они выполнялись менее детально, грубее и без сюжетной линии. Этот период особо известен зооморфной тематикой, сцена охоты на зверей, приручения животных. Также попадаются рисунки, которые выполнены в знаменитом «скифо-сакском зверином» стиле. Этот стиль был очень популярным у кочевников-скотоводов того времени.
Третью часть камней с рисунками ученые датируют I тысячелетием нашей эры. Изображения этого периода характеризуются линейностью исполнения, особой грубостью форм, полным отсутствием деталей и сюжета и считаются несколько примитивными.
https://www.youtube.com/watch?v=a4B3vEO5xrE&vl=ru
https://www.youtube.com/watch?v=xjhIuz4yGoU
https://www.youtube.com/watch?v=S74leZk_6rM
http://s8.uploads.ru/t/1lsV5.jpg
В 1902 году офицер Генерального штаба русской армии Н.Г. Хлудов во время военно-топографической съемки на Тянь-Шане (связанной со строительством почтовой дороги Нарын - Андижан) обратил внимание на любопытные камни с изображением загадочных надписей, фигур диких животных и людей. Рабочие-кыргызы, работавшими вместе с ним на строительстве этой почтовой дороги, рассказали ему об урочище Саймалы-Таш, находящемся за перевалом Кок-Арт в Ферганской долине, где имеются многочисленные камни с изображениями людей и животных. Местные жители называли камни - Саймалы-Таш, т.е. узорчатыми. Н.Г. Хлудова это очень заинтересовало. В один из выходных дней он нанял местного проводника с двумя лошадьми и попытался проехать в Саймалы-Таш, чтобы убедиться в достоверности рассказов собственными глазами. Дорога на узорчатый камень оказалась хлопотной и трудной. Преодолев трудные участки крутого ущелья, Н. Хлудов все-таки побывал на Саймалы-Таше, обследовав лишь небольшую его часть. Однако, ему не удалось добраться до самой сердцевины памятника. Для этого у него не было ни времени, ни средств, ни специального экспедиционного снаряжения., о чем он очень сожалел. Чуть позже он отправил письмо в г. Ташкент по адресу Туркестанского кружка любителей археологии, в котором писал: Здесь, в районе перевала Кок-Арт, влево от протока, ведущего на перевал, начинают попадаться камни с надписями...Этих камней с рисунками и надписями должно быть очень много. Мне пришлось насчитать их до пятидесяти штук, но кыргызы говорили, что по другую сторону перевала их еще больше, точно с такими же изображениями животных. Здесь мне пришлось наблюдать, кроме отдельных рисунков на камнях, целые картины из жизни какого-то охотничьего народа...Все изображения выбиты на камнях довольно глубокой бороздкою от 1-3 см. ширины. По-видимому, кремневым инструментом...
Н.Г. Хлудов. Перевал Саймалы-Таш, на котором найдены камни с надписями. Протоколы туркестанского кружка любителей археологии - ПТКЛА. Год 7. 1902, с.40-43

0

509

Этногенез кыргызов
Этногеографическое распространение гаплогруппы R1a
Наибольшее распространение имеет в Восточной Европе: среди лужичан (63%), поляков (ок. 56%), украинцев (ок. 45-54% в зависимости от региона), белорусов (51%), русских (47%), татар 34%, башкир (36%) (у башкир Саратовской и Самарской обл. до 48 %); и в Центральной Азии: у худжандских таджиков (64%), киргизов (63%), ишкашимцы (68%). Умеренное распространение в скандинавских странах (23% в Исландии, 18-22% в Швеции и Норвегии), в Иране (до 25%).

Генофонд киргизов
Процентный состав Y-гаплогрупп на основе работы Зерджала 2002 Гаплогруппа R1a — 63,4 %, Гаплогруппа С2b — 12,2 %, Гаплогруппа С2c — 7,3 %, Гаплогруппа Q — 4,9 % Гаплогруппа R1b — 4,9 %, Гаплогруппа J1 — 4,9 %, Гаплогруппа J2 — 4,9 % Гаплогруппа G — 2,4 % Гаплогруппа I 2,4 %, Гаплогруппа N3 — 2,4 %, Гаплогруппа K — 2,4 %.

От автора к читателю
Замысел этой книги возник еще в конце 80-х гг. ХХ в. Начало положило изучение симфонического произведения Д.Шостаковича «Увертюра на русские и киргизские народные темы» (соч. 115, 1963). «Почему же великий симфонист ХХ в. Д.Д. Шостакович написал данное произведение?», «Что на самом деле побудило его к этому?», «Отчего симфонический шедевр мастера остался без внимания специалистов?» – эти и другие вопросы постоянно волновали меня в то время.
Надо сказать, что изучение творчества Д. Шостаковича мной началось задолго до прихода к идее написания этой книги.
Еще, будучи студенткой Московской консерватории им. П.И. Чайковского, я приступила к исследованию бессмертного наследия великого композитора. Это был гармонический анализ Вокального цикла Шостаковича «Сонеты Микеланджело Буонарроти» – одиннадцатичастной сюиты для баса и фп. (1974). Далее, была сделана исследовательская работа на тему «Шостакович. Поздний стиль», куда вошли все его последние произведения: 15-я симфония (1971), 15-й струнный квартет (1974), Вокальный цикл на текст сонетов Микеланджело Буонарроти (1974), соната для альта с фп. (1975).
Позднее, по мере исследования кыргызской музыки (профессиональной и фольклора), а также по мере вхождения в историческую проблематику происхождения кыргызского народа, я начала остро ощущать необходимость серьезно заняться проблемой этногенеза кыргызов. Это подвигло меня на глубокое изучение многих исторических источников по этой теме – труды В.В. Бартольда, Н.А. Аристова, А.Н. Бернштама, Л.Н. Гумилева и т.д. Давно высказанное (еще в середине XX века) известным советским музыковедом В.С. Виноградовым утверждение, что «кыргызская народная музыка не похожа ни на какую-либо из народов Центральной Азии», что она «имеет отличную от других культур музыкальную основу» и побудило меня на данное исследование – рассмотрение музыки кыргызского народа (стиль, система) как ключ к решению вопросов его происхождения.
Ч.Т. Уметалиева-Баялиева. Этногенез кыргызов: музыковедческий аспект. Историко-культурологическое исследование. - Б., 2008. - 288с.
https://vk.com/doc399489626_472211898
К проблеме этногенеза кыргызского народа было приковано внимание многих поколений историков, этнографов, археологов, лингвистов, фольклористов и т.д. Более чем за 150 лет это внимание не только не ослабевает, но нарастает со временем. В первой и второй половине XIX в. выдвигается целый ряд русских исследователей, чьи пытливые поиски и научные интересы были связаны, так или иначе, с кыргызским этносом. Это – И. Бичурин (ценные сведения из китайских летописей о древних народах Средней Азии), В.В. Радлов (лингвистические, фольклорные, этнографические и исторические материалы), Н.А. Аристов (изучение этнического состава кара-кыргызов), казахский историк Ч. Валиханов (исторические и этнографические материалы). Крупный вклад в разработку проблемы этногенеза внесли русские ученые-географы, этнографы, фольклористы М. Венюков, А. Голубев, Н. Пантусов, а также русские путешественники П. Семенов-Тян-Шанский, Н.Северцов и др.
https://vk.com/doc399489626_472213883
`Новая, киргизская, как я ее называю, увертюра для симфонического оркестра - это мой скромный дар гостеприимной братской Киргизии, где, как я заметил, все люди поют`, - писал Шостакович за месяц до премьеры сочинения. `Признаюсь, я не думал что эти песни так глубоко западут мне в душу, посеют в моем сердце такие глубокие семена`.
Д.Д.Шостакович. Увертюра на русские и киргизские темы 09:29
Исполнитель: Д.Д.Шостакович
Продолжительность: 09:29
Размер: 17.37 МБ
Качество: 256 kbit/sec
Формат: mp3
https://ipleer.fm/song/4408561/D.D.SHos … skie_temy/

0

510

Этногенез кыргызов
Бозо – распространенный напиток у кыргызов, делается из проса, ячменя, пшеницы. Бозо из проса считается крепким и питательным напитком (употребляется как алкогольный напиток)...с.57
http://s7.uploads.ru/t/z5Iep.jpg
Д.Д. Шостакович. Увертюра на русские и киргизские темы. Соч. 115
Исполнитель: Д.Д. Шостакович
Продолжительность: 09:29
Размер: 17.37 МБ
Качество: 256 kbit/sec
Формат: mp3
https://ipleer.fm/song/4408561/D.D.SHos … skie_temy/
Симфоническое произведение Д. Шостаковича «Увертюра на русские и киргизские темы» – гениальный отклик выдающегося советского композитора на тему родства кыргызской и русской музыки. Замысел произведения родился в результате поездки Шостаковича в Кыргызстан в связи с проходившей в республике Декадой русской советской музыки (с 1 по 10 июня 1963г.), совпавшей с началом подготовки к празднованию юбилея – 100-летия добровольного вхождения Кыргызстана в состав России.
Во время пребывания в Кыргызстане композитор знакомился с кыргызским фольклором, слушал в большом количестве народное пение, инструментальные наигрыши. «Мы не только восхищались красотами природы Киргизии, но и воочию убедились, как бурно процветает ее культура, как много нового, яркого и радостного встречаешь там на каждом шагу. К празднику 100-летия добровольного вхождения Киргизии в состав России я собираюсь написать симфоническую поэму (первоначально увертюра была задумана как симфоническая поэма) на русские и киргизские темы» (из аннотации к партитуре «Увертюра на русские и киргизские темы» Д. Шостаковича. Собр. соч, т.11, изд. «Музыка», М., 1984).
«Новая, «киргизская», как я ее называю, увертюра для симфонического оркестра – это мой скромный дар гостеприимной братской Киргизии, где, как я заметил, все люди поют» (там же.) - писал он за месяц до премьеры сочинения. «Признаюсь, я не думал, что эти песни так глубоко западут мне в душу, посеют в моем сердце такие глубокие семена. Но вот вчерая отдал в переписку мое новое, только что законченное сочинение – Увертюру на русские и киргизские народные темы» (Мое новое сочинение – «Киргизская увертюра». – Литературная газета, 1963, 12 октября).
Характеризуя сочинение в целом, Шостакович отметил: «Увертюра невелика – в ней всего 40 с лишним страниц. Ее исполнение будет длиться минут восемь. Но партитура, как мне кажется, трудна. В ее основе, как я уже сказал, лежат милые, нет, просто замечательные песни» (там же). В аннотации к партитуре «Увертюры» сказано, что Шостакович использовал мелодии русской народной песни «Эх, бродяги вы, бродяги», записанной А. Медведевым в Омской области в 1959 году, и киргизских народных песен «Шырылдан» и «Оп, майда» из сборника В. Виноградова «100 киргизских песен и наигрышей».
Шырылдан – обрядовая песня-колядка конских пастухов. Исполнялась она обычно ночью перед юртой. Хозяин юрты, услышав пение, выносил поющим подаяние. Песня содержит благопожелания по адресу хозяина юрты. И мелодика и слова ее относительно устойчивы. Ритмический рисунок стабилен. Шырылдан исполняется в строгом ритме, говорком. Старики говорили, что песни пелись и каждым поочередно, но и одновременно целой
группой исполнителей (В. Виноградов).
Оп, майда – песня, исполняемая во время молотьбы. Пел ее погонщик лошадей во время обмолота зерна. На току расстилалась сжатая пшеница. Лошади ходили по кругу и копытами обмолачивали зерно. Погонщик, сидя верхом на одной из них, звонко пел песню, в которой одновременно понукал лошадей, воспевал урожай и процесс обмолота (В. Виноградов).
Земледельческая по происхождению песня вызвала у В. Виноградова недоумение: «Остается не выясненным, каким образом кочевники-киргизы, в массе своей не знавшие земледелия, создали песни и обряды земледельческого цикла (например обряд зазывания ветра при веянии зерна). Не сохранились ли они от тех далеких времен, когда культура земледелия у киргизов находилась на относительно высоком уровне?» - (В. Виноградов. «100 киргизских песен и наигрышей». М., 1956. - Нотные примеры N3 и N8)
...В 50-е гг. ХХ в. известным советским музыковедом В.С. Виноградовым впервые предпринимается попытка исследования этнографической истории кыргызов на основе музыкального подхода (музыкальное мышление, ладовое строение, музыкальные стили). Однако, данное направление научных изысканий этногенеза кыргызов не нашло своего продолжения, т.к. выходило за рамки стандартизированного подхода советской историографии.
...Известный советский музыковед В.С. Виноградов в своей книге "Киргизская народная музыка" (Фрунзе, 1958) приводит классификацию родственных музыкальных культур тюркоязычных народов по группам. Именно ему принадлежит мысль о том, что кыргызская народная музыка не похожа ни на какую-либо из музыкальных культур Центральной Азии, что она имеет отличную от других культур музыкальную основу.
В. Виноградов писал: «…процесс музыкального развития совпадал с языковым,…шло гармоничное развитие музыки и языка (например, музыкальная культура русских, украинцев, белорусов)…Но такая картина наблюдается не у всех народов, входящих в одну языковую семью, и в частности, не то мы видим у тюркоязычных народов. Музыкальные культуры их очень различны, а подчас так далеки друг от друга, что никакой ни древней, ни позднейшей родственной основы у них обнаружить невозможно. Объясняется это, по-видимому, тем, что данные народы мигрировали, стали разобщенными в относительно ранний период их истории, утратили друг с другом тесные связи, установили общения с другими различными этническими, культурными, языковыми сферами». (В. Виноградов. «Киргизская народная музыка». Фрунзе, 1958, с.22)
...Так, В. Виноградов в своей книге «Киргизская народная музыка» приводит следующую классификацию родственных музыкальных культур тюркоязычных народов по группам:
1. азербайджанцы (обнаруживают сходство с армянами и лезгинами);
2. татары, башкиры, ойроты, тувинцы, некоторые тюркоязычные алтайские племена, у которых общность в музыке с монголами, бурятами, чувашами;
3. узбеки, по музыке родственные таджикам;
4. казахи и туркмены;
5. кыргызы, хакасы и некоторые алтайские племена
...«… установим ту компактную группу народов – киргизы, хакасы и некоторые алтайские племена, которая по многим показателям составит наиболее родственное, компактное объединение» (В. Виноградов. «Киргизская народная музыка». Фрунзе, 1958, с.23)
...Если сравнить музыку кыргызов и хакасов, то мы неизбежно приходим к выводу: «Музыка тех и других по ее общему характеру эпически уравновешена – импровизационна, лишена характерных экспрессивных красок Востока. Песня хакасов и киргизов широка, изобилует ферматами, не подчиняется привычному тактовому членению, звучит в менее напряженном среднем и низком регистрах. Лады, каденции, характерные интонации (движение мелодии по звукам тонического мажорного квартсекстаккорда), поэтика, формы взаимосвязи текста и напева у того и другого народов во многом совпадают. Встречаются случаи почти буквального совпадения хакасских и киргизских мелодий». (В. Виноградов. «Киргизская народная музыка». Фрунзе, 1958, с.25)
...Здесь уместно высказывание В. Виноградова о том, что «Исторические условия содействовали тому, что у ряда тюркоязычных народов музыка развивалась в направлениях, далеких друг от друга. И, конечно, в процессе этого развития подвергались изменениям и самые древние пласты ее, унаследованные от тех древних племен…» (В. Виноградов. «Киргизская народная музыка». Фрунзе, 1958, с.22)
...Из вышесказанного следует, что языковое родство тех или иных народов (например, кыргызов и казахов, кыргызов и туркменов и т.д.) вовсе не обязательно сопровождается родством музыкальных культур, а процесс формирования языка, языковых семей отличается от идентичных процессов в музыке (эта мысль была высказана еще в 1950-е гг. В.Виноградовым).
...«В музыке так же, как и в языке…проявляется колоссальная сопротивляемость насильственной ассимиляции» (В. Виноградов. «Киргизская народная музыка». Фрунзе, 1958, с.21)
«Музыка так же, как и речевой язык, обладает значительной устойчивостью, которая в известных исторических условиях проявляется чрезвычайно наглядно. Но при всем том эта устойчивость меньшая, чем у языка. Музыка чувствительнее, чем язык, относится к тем явлениям, которые вызывают влияния, скрещивания, дифференциацию. Такие факторы, как раздробленность народа, вклинивание неродственных племен, вторжения…, отражались на музыке гораздо заметнее, чем на языке» (В. Виноградов. «Киргизская народная музыка». Фрунзе, 1958, с.20-21)
...«Народная музыка киргизов…семиступенна, диатонична, т.е. в своей основе отлична от монгольской. Внутренние закономерности этой диатоники настолько своеобразны и выпуклы, что они легко обнаруживаются на слух и вызывают даже не у музыкантов родственные однотипные ассоциации» (В. Виноградов. «Киргизская народная музыка». Фрунзе, 1958, с.23)
...Мы не знаем, знаком ли был Шостакович до приезда в Киргизию с трудами А. Затаевича и В. Виноградова, с их характеристикой киргизской народной музыки. Но не это важно. Композитор своим сочинением засвидетельствовал этот непостижимый для многих исследователей народной музыки факт – родство музыки у народов разных языковых семейств
Ч.Т. Уметалиева-Баялиева. Этногенез кыргызов: музыковедческий аспект. Историко-культурологическое исследование. - Б., 2008. 288с.
https://vk.com/doc399489626_472211898

0